Υδατοδρόμια με ΣΔΙΤ και Fast Track

Ιδιώτες, εταιρίες, δήμοι, περιφέρειες, ενώσεις προσώπων, αλλά και το δημόσιο θα μπορούν να δημιουργούν και να λειτουργούν υδατοδρόμια με άδειες 10 ετών σε ολόκληρη την Ελλάδα, υπό περιβαλλοντικά ελαστικές, αλλά γραφειοκρατικά σκληρές προϋποθέσεις, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Ανάπτυξης που παρουσιάζει «Το Βήμα».
Τα υδατατοδρόμια θα μπορούν να γίνουν ακόμη και με ΣΔΙΤ ή με Fast Track, ενώ θεσπίζεται η χρήση των «υδάτινων πεδίων» (δεν θα απαιτείται άδεια) όπου τα υδροπλάνα θα μπορούν να κάνουν προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση, υπό αυστηρούς κανόνες σχετικά με την δημόσια ασφάλεια.
Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου θα δίνεται με κοινή απόφαση των υπουργών Υποδομών – Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, ενώ όταν θα αφορά υδατοδρόμιο σε λίμνη, η άδεια θα δίδεται μόνο από τον πρώτο.
Με «πλαφόν« η τιμολόγηση
Ο Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου θα καθορίζει τα τιμολόγια των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο ή ανώτερο από αυτό που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών – Ανάπτυξης και Ναυτιλίας. «Για τον καθορισμό των τιμών παροχής υπηρεσιών κάθε υδατοδρομίου λαμβάνονται ιδίως υπόψη ο αριθμός των επιβατών, το βάρος του μεταφερόμενου φορτίου και ταχυδρομείου καθώς και τα φυσικά χαρακτηριστικά των αεροσκαφών» σημειώνεται στο σχέδιο νόμου.
Για κάθε αναχωρούντα επιβάτη από υδατοδρόμιο καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου τέλος ίσο με 5% του καθαρού ναύλου, που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται για κάθε επιβάτη και στην περίπτωση ολικής ναύλωσης αεροσκάφους, ανεξάρτητα από το ποσό που καταβλήθηκε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών – Ανάπτυξης και Ναυτιλίας καθορίζονται οι υπόχρεοι απόδοσης του τέλους, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής του, τυχόν απαλλαγές εκ του τέλους, καθώς και οι κυρώσεις εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη αποδόσεως του τέλους.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, είναι δυνατή η χρηματοδότηση τόσο από εθνικούς ή κοινοτικούς όσο και από ιδιωτικούς πόρους, ενώ η δημιουργία υδατοδρομίων θα μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων (fast track) ή και στο πλαίσιο των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).
Τι απαγορεύεται και που
Δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδρομίου ή η χρήση υδάτινου πεδίου σε θαλάσσια περιοχή:
– που έχει καθοριστεί με Κανονισμό Λιμένα ως αγκυροβόλιο πλοίων ή χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό,
– εάν από αυτήν προκαλούνται κίνδυνοι στη ναυσιπλοΐα και αντικειμενικές δυσχέρειες στη λειτουργία λιμένων ή λιμενικών εγκαταστάσεων (αγκυροβόλια πλοίων δύνανται να χρησιμοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων),
– όπου διεξάγονται συχνά ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων,
– εάν βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων,
– όπου οι συνήθως επικρατούσες καιρικές συνθήκες, όπως προκύπτει από στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, είναι δυσμενείς και δημιουργούν σημαντικό ύψος κύματος, ανώτερο των δύο μέτρων,
– και σε περιοχές εντάσσεται εντός του δικτύου περιοχών NATURA 2000 εφόσον: από την κανονιστική διάταξη της περιοχής αυτής απαγορεύεται η χρήση του υδατοδρομίου ή από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής του και με βάση τα συμπεράσματα της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προκύπτει ότι θα παραβλάψει την ακεραιότητα της περιοχής.
Επίσης, στο διάδρομο κάθε υδατοδρομίου θα απαγορεύεται χωρίς την άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής ή της ΥΠΑ στην περίπτωση λειτουργίας υδατοδρομίου σε λίμνη:
– Η ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας.
– Η αγκυροβόληση πλοίων και κάθε είδους πλωτών μέσων.
– Η αλιεία και η πόντιση αλιευτικών εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από τη Ζώνη Ασφαλείας Υδατοδρομίου κατά διάρκεια της αεροπορικής ημέρας.
Ακόμη, θα απαγορεύεται η κολύμβηση και κάθε είδους υποβρύχια δραστηριότητα.
Τα υδάτινα πεδία
Η λειτουργία των υδατοδρομίων και η χρήση των υδάτινων πεδίων θα επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας και δεν θα απαιτείται η ύπαρξη άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου για την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών επί υδάτινων πεδίων.
Μεταξύ άλλων, θα επιτρέπεται η χρήση υδάτινων πεδίων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
– Τις διατάξεις του Άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α’ 160) για τις περιοχές που ορίζονται σε αυτό σχετικά με την προστασία της φύσης και του τοπίου.
– Το υδάτινο πεδίο να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 μέτρων από την ακτογραμμή.
– Το αεροσκάφος να μην προέρχεται ή κατευθύνεται απευθείας εκτός ελληνικής επικράτειας.
– Η πτήση να εκτελείται κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας.
Κατά την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση του αεροσκάφους δεν επιτρέπεται πτήση πάνω από ανθρώπινο πληθυσμό, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούμενα κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος των πεντακοσίων (500) ποδών.
Επίσης, ο συνολικός αριθμός κινήσεων (προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση) αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας.
Υποχρεώσεις του φορέα λειτουργίας
Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει:
– Να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδρομίου με ίσους όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος,
– να ακολουθεί τις υποδείξεις των αεροπορικών και λιμενικών αρχών
– να ενημερώνει και να τροποποιεί τα Εγχειρίδια Υδατοδρομίου,
– να εποπτεύει με κατάλληλα μέσα την υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου και να διατηρεί την περιοχή κίνησης των αεροσκαφών ελεύθερη από κάθε εμπόδιο,
– να τηρεί και να παρέχει στην Υ.Π.Α. λεπτομερή στοιχεία αεροπορικής κίνησης καθώς και αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τα εξυπηρετούμενα αεροσκάφη, τα πληρώματα, τους επιβάτες, το φορτίο και το ταχυδρομείο,
– να διακόπτει τη λειτουργία του υδατοδρομίου, σε περίπτωση που διαπιστώσει την ύπαρξη κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων,
– να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους,
– να μεριμνά για τη συντήρηση των λιμενικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί,
– να παρέχει τις υπηρεσίες του τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης εσωτερικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
Η προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών στα υδατοδρόμια επιτρέπεται υπό τους ακόλουθους όρους:
– «Οι πτήσεις πραγματοποιούνται υπό κανόνες πτήσεως εξ’ όψεως (VFR) κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας και υπό μετεωρολογικές συνθήκες εξ’ όψεως (VMC), με την προϋπόθεση ότι τα αναχωρούντα αεροσκάφη έχουν υποβάλλει το προβλεπόμενο από τους κανονισμούς σχέδιο πτήσης. Αμέσως μετά την προσθαλάσσωση κλείνουν το σχέδιο πτήσης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος. Η παροχή εξυπηρέτησης πληροφοριών πτήσης και συνέγερσης από την αποθαλάσσωση του υδροπλάνου μέχρι την προσθαλάσσωση του ασκείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Υ.Π.Α. και διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην Πολιτική Αεροπορία».
Τι χρειάζεται για να βγει η άδεια
Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση των αδειών θα είναι η Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων (Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.) του υπουργείου Υποδομών και Ανάπτυξης. Θα κατατίθεται τεχνικός φάκελος, που θα περιέχει τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό ότι το αιτούν νομικό πρόσωπο δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή εκκαθάρισης και αντίγραφο έναρξης εργασιών επιτηδεύματος, με αντικείμενο τη λειτουργία υδατοδρομίου.
Επίσης, θα περιέχει «ναυτικό Χάρτη, της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνεται ευδιάκριτα η υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ως υδατοδρόμιο ο αιτών», τοπογραφικό διάγραμμα και χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.
Ακόμη, ο επενδυτής θα πρέπει να προσκομίσει απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου.
Επίσης, σε περιοχές όπου υπάρχει καθορισμένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα χρειάζεται εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνονται οι οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας και της Χερσαίας Ζώνης Λιμένας, οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις και τυχόν προτεινόμενα νέα έργα, η επιφάνεια του χώρου προς παραχώρηση, οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων και οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα.
Αντίθετα, σε λιμάνια όπου δεν υπάρχει καθορισμένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα, θα χρειάζεται – μεταξύ άλλων- έγγραφη σύμβαση παραχώρησης του χώρου για τη λειτουργία υδατοδρομίου, επιχειρηματικό σχέδιο για την κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία του υδατοδρομίου, «με περιγραφή, μεταξύ άλλων, των επιδιωκόμενων στόχων, των αναγκαίων μέσων, τις δυνατότητες ανάπτυξης και προβλέψεις χρήσης σε ετήσια βάση, τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους και τον τρόπο χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων, και εκτίμηση των χρηματο-οικονομικών ροών σε βάθος τριετίας, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του υδατοδρομίου» και αντίγραφο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Σε έναν μήνα θα απαντούν οι υπηρεσίες
Με την υποβολή της αίτησης και του τεχνικού φακέλου και του αποδεικτικού καταβολής του παραβόλου, η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α., διαβιβάζει εντός πέντε ημερών αντίγραφο του φακέλου
– στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) και στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), προκειμένου να εξετάσουν τυχόν και καθ’ οιονδήποτε τρόπο επίδραση στις επιχειρησιακές λειτουργίες του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας ή άλλων παραμέτρων της Εθνικής Άμυνας,
– στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, προκειμένου να εξετάσουν την καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, καθώς και το υποβληθέν Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης Υδατοδρομίου,
– στην Διεύθυνση Οργάνωσης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένων (Δ.Ο.Λ.Ε.Λ.), προκειμένου να εξετάσει ζητήματα παραχώρησης της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων,
– στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Υ.Π.Α., προκειμένου να ορίσουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του διαδρόμου, να χωροθετήσουν το διάδρομο, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης εμποδίων και να εξετάσουν τα υποβληθέντα εγχειρίδια του υδατοδρομίου,
– στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,
– στην κατά τόπον αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, προκειμένου να εξετάσει την καταλληλότητα των μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας σε κτιριακές και λοιπές χερσαίες εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου,
– στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, προκειμένου να εξετάσει την τυπική πληρότητα της Μ.Π.Ε..
Οι υπηρεσίες θα έχουν στη διάθεσή τους 25 εργάσιμες ημέρες για την αποδοχή ή την απόρριψη του φακέλου. Εάν δεν γίνουν υποδείξεις, εντός 10 εργάσιμων ημερών το υπουργείο Υποδομών «εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα το φάκελο με σχετική διαπιστωτική πράξη».
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η άπρακτη παρέλευση οποιασδήποτε από τις ανωτέρω προθεσµίες αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα που καταλογίζεται στον αρµόδιο υπάλληλο και επιβάλλονται κυρώσεις.
«Παράθυρο» δύο ετών
Για τη λειτουργία υδατοδρομίου σε λιμένα που διαθέτει περιβαλλοντική άδεια, ο ενδιαφερόμενος μέσω του φορέα διαχείρισης του λιμένα, υποβάλει αίτηση για τροποποίηση της άδειας του λιμένα.
Αντίθετα, σε λιμένα που δεν διαθέτει περιβαλλοντική άδεια σε ισχύ απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του λιμένα και του υδατοδρομίου. «Κατ΄εξαίρεση δύναται να εκδοθεί άδεια μόνο για το υδατοδρόμιο περιορισμένης διάρκειας ισχύος δύο ετών, χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει ο φορέας διαχείρισης του λιμένα να υποβάλλει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή φάκελο ΜΠΕ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του λιμένα και του υδατοδρομίου» σημειώνεται στο νομοσχέδιο.
Η άδεια λειτουργίας θα είναι αρχικώς δεκαετούς διάρκειας και τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς διεξαγωγής επιθεώρησης από την αρμόδια Επιτροπή ελέγχου
Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου μπορεί να την μεταβιβάσει, όμως θα απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών – Ανάπτυξης και Ναυτιλίας. Επίσης, ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου μπορεί να παραχωρήσει τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία ή εκμετάλλευση των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου, παραμένοντας όμως ο κατά νόμον υπεύθυνος.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk