Τη σημαντικότερη, έως σήμερα, δέσμη υποβολής προτάσεων για την έρευνα ανακοίνωσε, τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ. Συνολικά, 8,1 δισ. ευρώ θα στηρίξουν σχέδια και ιδέες στον τομέα της υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος και σε τομείς που συνδέονται με την αστικοποίηση και τη διαχείριση αποβλήτων.

Οι περισσότερες προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης, θα δημοσιευθούν στις 10 Ιουλίου και οι υπόλοιπες, το φθινόπωρο.

Τα 8,1 δισ. ευρώ, που ανακοινώθηκαν σήμερα, εκτιμάται ότι θα προσελκύσουν πρόσθετα κονδύλια ύψους 6 δισ. ευρώ από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της έρευνας. Υπολογίζεται, παράλληλα, ότι θα αυξήσουν, βραχυπρόθεσμα, την απασχόληση κατά 210.000 εργαζομένους και θα ενισχύσουν, κατά τη διάρκεια περιόδου 15 ετών, την ανάπτυξη, κατά επιπλέον 75 δισ. ευρώ.

Συνολικά, για τις θεματικές προτεραιότητες στον τομέα της έρευνας προορίζεται ποσό ύψους 4,8 δισ. ευρώ. Η βιομηχανική καινοτομία θα υποστηριχθεί, μέσω δραστηριοτήτων προσανατολισμένων στην αγορά, όπως είναι οι πιλοτικές εφαρμογές, η επίδειξη, η τυποποίηση και η μεταφορά τεχνολογίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω ενός πακέτου ύψους έως και 1,2 δισ. ευρώ.

Η θέση της Ευρώπης ως προορισμού παγκόσμιας εμβέλειας για τους ερευνητές θα ενισχυθεί με περίπου 2,7 δισ. ευρώ, κυρίως μέσω ατομικών επιχορηγήσεων που παρέχονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (1,75 δισ. ευρώ) και των δράσεων Marie Sklodowska-Curie (963 εκατ. ευρώ) για την κατάρτιση και την κινητικότητα στην έρευνα.

Εξάλλου, με σκοπό τη διάδοση ερευνητικών δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει τη νέα πρωτοβουλία «Έδρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)». Με μια πιλοτική πρόσκληση ύψους 12 εκατ. ευρώ, θα επιλεγούν συνολικά πέντε έδρες ΕΧΕ που θα φιλοξενηθούν σε πανεπιστημιακά ή άλλα επιλέξιμα ερευνητικά ιδρύματα σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, σε πέντε διαφορετικές χώρες της ΕΕ.

Προκειμένου να φιλοξενήσουν μια έδρα ΕΧΕ, τα ιδρύματα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να στηρίζουν την αριστεία, παρέχοντας τα αναγκαία μέσα, καθώς και εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με αρχές του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, όπως είναι οι ανοικτές διαδικασίες προσλήψεων.

Στις καινοτόμους θεματικές προτεραιότητες έρευνας σε αυτή την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του έβδομου προγράμματος πλαισίου, περιλαμβάνονται: περίπου 155 εκατ. ευρώ, για το σκέλος «Ωκεανοί του μέλλοντος», για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας. Περίπου 365 εκατ. ευρώ, για τεχνολογίες που θα μετατρέψουν τις αστικές περιοχές σε βιώσιμες «Έξυπνες πόλεις και τοπικές κοινότητες».

Περίπου 147 εκατ. ευρώ, για την καταπολέμηση της αύξησης των ανθεκτικών στα φάρμακα βακτηρίων και σχεδόν 100 εκατ. ευρώ, για την εύρεση καινοτομικών λύσεων για τη διαχείριση των πόρων γλυκού νερού.

Οι προσκλήσεις υποστηρίζουν επίσης το ψηφιακό θεματολόγιο των στόχων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της χρηματοδότησης για την έρευνα με κονδύλια ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ, που προορίζονται για τον θεματικό τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.

Προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους περίπου 970 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων έρευνας. Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν ένα επιπλέον ποσό 150 εκατ. ευρώ για την παροχή εγγυήσεων, με σκοπό τη μόχλευση 1 δισ. ευρώ υπό μορφή δανείων τόσο για τις μικρομεσαίες όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις («mid-caps», ελαφρώς μεγαλύτερες επιχειρήσεις, έως και 500 εργαζομένων).

Το έβδομο πρόγραμμα- πλαίσιο, που ξεκίνησε το 2007, έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 55 δισ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία. Έως σήμερα, έχει χρηματοδοτήσει περίπου 19.000 σχέδια, με πάνω από 79.000 συμμετέχοντες (πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις) σε όλα τα κράτη- μέλη, αντιπροσωπεύοντας συνολικές επενδύσεις ύψους 25,3 δισ. ευρώ. Ως το 2013, υπολογίζεται ότι το έβδομο πρόγραμμα- πλαίσιο θα έχει βοηθήσει, απευθείας, περίπου 55.000 επιμέρους ερευνητές, στη σταδιοδρομία τους.