Η δημιουργία ενός κέντρου αριστείας με αντικείμενο το Πλήρως Εξηλεκτρισμένο Πλοίο (All Electric Ship – AES) είναι ο κύριος στόχος του έργου MARINELIVE (Marine Electrical Initiative) που εκπονείται στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).

Το έργο, με συντονιστή τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Προυσαλίδη, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 1,94 εκατ. Ευρώ, για την περίοδο 2010-2013 από το Πρόγραμμα «Ερευνητικό Δυναμικό (REGPOT)» του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα στην Ευρωπαϊκής Ένωση, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας σε περιφέρειες σύγκλισης. Μαζί με 13 άλλα έργα, το έργο προκρίθηκε ανάμεσα σε 254 προτάσεις από ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ιδέα του Πλήρως Εξηλεκτρισμένου Πλοίου αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην κατεύθυνση των πράσινων θαλάσσιων μεταφορών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στο πλαίσιο του Πλήρως Εξηλεκτρισμένου Πλοίου, προωθείται η βασική αρχή της ηλεκτρικής πρόωσης, δηλαδή της κίνησης της έλικας από ηλεκτρικό κινητήρα, η οποία διευρύνεται με τον εξηλεκτρισμό όλων των διατάξεων κατανάλωσης ισχύος, όπως αντλίες, συμπιεστές και συστήματα αυτοματισμού.

Έτσι, επέρχονται σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργία του πλοίου, όπως ο ακριβής έλεγχος της ταχύτητας και της θέσης αυτού, η εξοικονόμηση χώρου, καθώς και τα χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών θορύβου και αέριων ρύπων. Επιπλέον, μειώνεται το κόστος κατασκευής του πλοίου. Η σταδιακή αποδοχή της τεχνολογίας του Πλήρως Εξηλεκτρισμένου Πλοίου από την ελληνική και την ευρωπαϊκή ναυτιλία θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση του περιβαλλοντικού «αποτυπώματος» των θαλάσσιων μεταφορών, με παράλληλη βελτίωση της κατάρτισης του τεχνικού προσωπικού της ναυτιλίας.

Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) συνεργάζεται για την υλοποίηση του Marinelive με διεθνείς οργανισμούς όπως:

– Ηνωμένο Βασίλειο: Converteam, UCL, L-3 Marine Systems UK

– Γαλλία: DCNS, IFPEN,

– Ελβετία: Wärtsilä, ETH-Zurich,

– Γερμανία: EXA Corporation.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του έργου.