Η κρίση δεν άφησε αλώβητο τον κλάδο του βιβλίου. Το 2010 η αξία της αγοράς βιβλίων μειώθηκε περαιτέρω κατά 6,7% σε σχέση με το 2009 κι όλα δείχνουν ότι αυτή τάση θα επιδεινωθεί. Είναι προφανές ότι η συμπεριφορά των αναγνωστών – αγοραστών επηρεάσθηκε από την οικονομική ύφεση στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα κλαδικής μελέτης της ICAP , η συνολική εγχώρια αγορά βιβλίων (σε αξία), παρουσίασε διακυμάνσεις κατά την περίοδο 1999-2010 με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής -1,38%. Το 2010 η αξία της αγοράς βιβλίων μειώθηκε περαιτέρω κατά 6,7% σε σχέση με το 2009. Η κρίση έχει επηρεάσει όλους τους τομείς του βιβλίου και κυρίως τους εκδότες. Οπως προκύπτει και από τα στοιχεία σχετικής έρευνας της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ Α.Ε., η έκδοση νέων τίτλων βιβλίων βαίνει φθίνουσα. Ενώ κατά την περίοδο 2004-2008 παρουσίασε ανοδική πορεία με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 6,13%, το 2009 ο αριθμός των νέων τίτλων βιβλίων που εκδόθηκαν παρουσίασε σημαντική μείωση, δεδομένο το οποίο αποτυπώνει τις άμεσες συνέπειες της οικονομικής ύφεσης στον κλάδο ήδη από το έτος 2009, πριν διαφανεί το βάθος της κρίσης.

Οσον αφορά τι προτιμάνε οι αγοραστές – αναγνώστες η κατηγορία βιβλίων «Θεωρητικές επιστήμες» καλύπτει το 24,7% της συνολικής παραγωγής νέων τίτλων βιβλίων και ακολουθούν οι κατηγορίες «λογοτεχνία» και «παιδικά βιβλία», με ποσοστά 23,8% και 20,1 αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τη μελέτη ο κλάδος του βιβλίου περιλαμβάνει και οργανισμούς και επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα που κι αυτά συνδιαμορφώνουν μαζί με τους παραδοσιακούς εκδότες την αγορά του βιβλίου. Η τελευταία διακρίνεται για τον υδροκεφαλισμό της αφού στην Αθήνα εδρεύει το 80% των εκδοτικών επιχειρήσεων ενώ ένα άλλο 10% έχει έδρα δραστηριοτήτων τη Θεσσαλονίκη. Οι κυριότεροι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη ζήτηση είναι η τιμή των βιβλίων, το μορφωτικό επίπεδο, οι ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις και η διάδοση ανταγωνιστικών μέσων (ως προς το βιβλίο) σε θέματα ψυχαγωγίας και ελεύθερου χρόνου, ο περιορισμός του ελεύθερου χρόνου, οι δημόσιες δαπάνες που αφορούν το βιβλίο και ορισμένοι πληθυσμιακοί και γλωσσικοί παράγοντες.

Αναφορικά με την παραγωγική διαδικασία των βιβλίων, λίγες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της παραγωγής (προεκτυπωτικό, εκτυπωτικό, μετεκτυπωτικό). Οι καθετοποιημένες επιχειρήσεις, πέρα από τα έντυπα που παράγουν για δικό τους λογαριασμό, σε πολλές περιπτώσεις παρέχουν υπηρεσίες και σε τρίτους. Σε ορισμένες μάλιστα εξ’ αυτών, το ποσοστό των εργασιών που πραγματοποιούν για τρίτους (π.χ. εκτυπώσεις, γραφικές τέχνες) ξεπερνά το ποσοστό των εργασιών που πραγματοποιούν για ίδιο λογαριασμό.

Τέλος σε ένα δείγμα 30 επιχειρήσεων για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για το χρονικό διάστημα 2009-2010 προκύπτει ότι το σύνολο ενεργητικού των εταιρειών του δείγματος εμφάνισε μικρή μείωση (1,8%). Αντίστοιχα, τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν κατά 3,2% το 2010 έναντι του 2009. Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασαν μείωση 8,9% το 2010 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το μικτό κέρδος σημείωσε πτώση 9,8%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα υποχώρησαν κατά 76,3%. Τελικά, τα κέρδη προ φόρου μειώθηκαν κατά 75,95% την εξεταζόμενη διετία. Τα κέρδη EBITDA των επιχειρήσεων του δείγματος μειώθηκαν επίσης κατά 44,74% το 2010.