Κεφαλαιακή ένεση 83 εκατ. ευρώ πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς με την επαναγορά υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης, διαδικασία που ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Οπως ανακοινώθηκε, κάτοχοι Υβριδικών Τίτλων συνολικής ονομαστικής αξίας 84,17 εκατ. ευρώ και κάτοχοι Τίτλων Μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας 59,73 εκατ. ευρώ πρόσφεραν έγκυρα τους Τίτλους τους σύμφωνα με τις Προτάσεις.

Η Τράπεζα αποφάσισε να αποδεχτεί όλους τους Τίτλους που προσφέρθηκαν έγκυρα σύμφωνα με τους όρους των Προτάσεων.

Με την ολοκλήρωση των προτάσεων θα δημιουργηθεί κέρδος για τον Όμιλο με αποτέλεσμα να ενισχυθούν τα κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας (Core Tier 1) κατά 83 εκατ. ευρώ περίπου.

Ποιοι τίτλοι συμμετείχαν
Η προαιρετική πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς αφορούσε τους κατόχους των κατωτέρω τίτλων για την απόκτηση μέρους ή του συνόλου τους, έναντι μετρητών:

1. των σε κυκλοφορία Σειράς Α προνομιούχων εγγυημένης απόδοσης άνευ ψήφου, άνευ δικαιώματος σωρευτικού μερίσματος τίτλων (οι «Υβριδικοί Τίτλοι») (ISIN:XS0204397425) συνολικής εναπομείνασας ονομαστικής αξίας 158.636.000 Ευρώ.

Οι Υβριδικοί Τίτλοι εκδόθηκαν από την εταιρεία με την επωνυμία «Piraeus Group Capital Limited», και έχει παρασχεθεί για αυτούς εγγύηση μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας,

2. μίας σειράς τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2) (ISIN: XS0261785504) συνολικής εναπομείνασας ονομαστικής αξίας 330.172.000 Ευρώ, που εκδόθηκαν από την εταιρία Piraeus Group Finance Plc, και για τους οποίους έχει παρασχεθεί η εγγύηση μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας (οι «Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης» και μαζί με τους Υβριδικούς Τίτλους οι «Τίτλοι»).