Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου για την ύπαρξη κεραιών εκπομπής ραδιοσημάτων και έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις : 1. Της ΚΥ.Α υπ. αρ. 11926/261 ΦΕΚ 453 τ. Α’/22-3-2011 2. Του Ν.3431/2006 ΦΕΚ τ. Α΄ 13/3.2.2006 3. Του Π.Δ. 44/2002 ΦΕΚ τ. Α΄ 44/ΦΕΚ 44/Α/7-3-2002 4. Της ΚΥΑ αριθ. 53571/3839/2000 ΦΕΚ τ. B’ 1105/6-9-2000 5. Της υπουργικής απόφασης ΕΥΠΕ/126880 (ΦΕΚ 435/τ. Β’/29−3−2007) όπως συμπλήρωσε την υπ. αριθ. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/τ. Β’/5.8.2002) κοινή υπουργικής απόφασης, κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθ. 3 του ν.1650/1986 (Α΄160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (ΦΕΚ τ.Α΄ 91).» 6. Της υπουργικής απόφασης ΕΥΠΕ/126884 ΦΕΚ τ. Β΄ 435 7. Της υπουργικής απόφασης αριθ. Δ3/Δ/35694/6190/2000 (ΦΕΚ 1133/τ. Β’/11− 9−2000), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΜΕ/ΥΠΑ/Δ3/Δ/3271/781/27−1−2009 (ΦΕΚ 191/τ. Β’/5−2−2009). 8. Της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ) ΑΠ 427/16/22−3−2007 «΄Εγκριση και Αποστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Σχεδίου της «Ειδικής Διαδικασίας Αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση των Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών». υπενθυμίζουμε ότι, εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων δεν επιτρέπεται (παρ. 21, άρθρ. 31 Ν 3431/2006).

Τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού σε ακτινοβολία δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά (άρθρα 2-4 ΚΥΑ 53571/3839/6.9.2000). Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία (άρθρα 2-4 ΚΥΑ 53571/3839/6.9.2000, Ν.34314/2006). Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας είναι η συμμόρφωσή της με την υπ’ Αριθ. 53571/3839/2000 ΚΥΑ για τα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά».

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν βασικούς περιορισμούς και επίπεδα αναφοράς και καθορίζουν τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κατασκευές κεραιών… Μετά από όλα αυτά, αναρωτιόμαστε μαζί με εσάς :

1. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και οι κεραίες εκπομπής ραδιοσημάτων πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου (περιβαλλοντική αδειοδότηση, χορήγηση άδειας εγκατάστασης κατασκευής κεραιών κλπ) ?

2. Έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, οι προβλεπόμενες από την κείμενη Νομοθεσία περιβαλλοντικές και πολεοδομικές εγκρίσεις?

3. Βρίσκει εφαρμογή, ο πολεδομικός κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο οποιεσδήποτε κατασκευές ή εργασίες που πραγματοποιούνται σε ένα κτίριο καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας θίγουν και την νομιμότητα του σταθμού βάσης που βρίσκεται επ’ αυτού ?