• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Τεκμήριο ΙΧ και φορολογία ανέργου
  Ο κ. Μιχαήλ Σουμελίδης ερωτά:
  «Είμαι 40 ετών, άγαμος, μακροχρόνια άνεργος (περισσότερο από 12 μήνες) και δεν δικαιούμαι επίδομα ανεργίας. Στην κατοχή μου έχω μόνο ένα ΙΧ, το οποίο αποκτήθηκε το 2004 (1.500 κ.ε.). Οπως καταλαβαίνετε, δεν έχω εισόδημα προς δήλωση για το έτος 2011. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Με δεδομένο ότι υπάρχουν τεκμήριο αγάμου 3.000 ευρώ και τεκμήριο ΙΧ περίπου 4.000 ευρώ (για ΙΧ επταετίας), εξάγω το συμπέρασμα ότι πρέπει να φορολογηθώ για 2.000 ευρώ (3.000+4.000) – 5.000 (το αφορολόγητο). Αρα 2.000 Χ 10% = 200 ευρώ. Πρέπει να καταβάλω δηλαδή στην Εφορία 200 ευρώ; Επίσης, όσον αφορά τις αποδείξεις, πρέπει να προσκομίσω το 25% του δηλωθέντος τεκμαρτού εισοδήματος (3.000+4.000Χ25% = 1.750 ευρώ».
  Απάντηση: Εχετε υποχρέωση να υποβάλετε φορολογική δήλωση, διότι είστε κάτοχος ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου. Ως εκ τούτου, θα υπαχθείτε στον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος και θα φορολογηθείτε για το τεκμαρτό εισόδημα των 7.060 ευρώ, στο οποίο αναλογεί φόρος 206 ευρώ. Προϋπόθεση για να πληρώσετε το πιο πάνω ποσό του φόρου είναι να προσκομίσετε αποδείξεις δαπανών ποσού 1.762 ευρώ.

  Προσδιορισμός του κεφαλαίου που σχηματί-στηκε τα προ-ηγούμενα χρόνια

  Ο κ. Ιωάννης Κωστόπουλος ερωτά:
  «Επιτρέψτε μου ερωτήσεις σχετικά με το τεκμαρτό εισόδημα:
  Στη φορολογική δήλωση Ε1 – φυσικού προσώπου για τη χρήση 2011 – θέλω να καλύψω τα τεκμήρια με ανάλωση κεφαλαίου. Από το 2009 έχω διαθέσιμο κεφάλαιο 50.000 ευρώ. Στη δήλωση για τη χρήση 2010 είχα τεκμαρτό εισόδημα 30.000 ευρώ και πραγματικό εισόδημα 12.000 ευρώ και το κάλυψα με ανάλωση κεφαλαίου 18.000 ευρώ. Στον πίνακα ανάλωσης στη δήλωση για τη χρήση 2011 τι ποσό θα αφαιρέσω για το 2010; Τη δαπάνη ανάλωσης 18.000 ευρώ ή τις αντικειμενικές δαπάνες (ΙΧ και 2 σπίτια = 30.000) ή και τα δύο; Επίσης, όταν κάποιος φορολογείται με τεκμαρτό εισόδημα, όλα τα ποσά που μπαίνουν στον πίνακα 6 του Ε1 (εκτός από φόρους) μειώνουν τη φορολογία; Δηλαδή μειώνουν το τεκμαρτό εισόδημα προς φορολόγηση; Οταν έχεις τεκμαρτό εισόδημα 30.000 ευρώ και από μισθωτές υπηρεσίες 13.000, πας στη φορολογική κλίμακα στις 30.000 ή 30.000 μείον 13.000 = 17.000 προς φορολόγηση;».
  Απάντηση: 1. Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ΚΦΕ, όπως αυτή η διάταξη ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 3842/2010, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος που σχηματίστηκε τα προηγούμενα χρόνια, αθροίζονται τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή έχουν απαλλαγεί της φορολογίας ή έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, με τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ΚΦΕ, δηλαδή με τα χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα, χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή συναλλάγματος μη υποχρεωτικά εκχωρητέου στην Τράπεζα της Ελλάδος, δάνεια που έχουν ληφθεί, δωρεές ή γονικές παροχές χρημάτων. Τα χρηματικά αυτά ποσά λαμβάνονται υπόψη εφόσον η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί ως τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.
  Από το πιο πάνω άθροισμα αφαιρούνται οι δαπάνες του άρθρου 16 του ΚΦΕ, δηλαδή οι αντικειμενικές δαπάνες, καθώς και οι δαπάνες του άρθρου 17 του ΚΦΕ, δηλαδή οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αντικειμενικές δαπάνες, ή αν αυτές είναι μικρότερες των 3.000 ευρώ για άγαμο φορολογούμενο, διαζευγμένο ή χήρο και των 5.000 ευρώ προκειμένου για συζύγους, κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου των προηγούμενων ετών, από το άθροισμα που αναφέρθηκε πιο πάνω θα αφαιρούνται τα ποσά που προσδιορίζονται με βάση την κοινωνική, οικογενειακή και οικονομική κατάσταση του φορολογουμένου. Τα ποσά αυτά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερα των 3.000 και 5.000 ευρώ αντίστοιχα.
  2. Αν το τεκμαρτώς προσδιορισθέν εισόδημα είναι 30.000 ευρώ και το εισόδημα που δηλώθηκε είναι 13.000 ευρώ, η φορολογική υποχρέωση θα υπολογιστεί στο τεκμαρτό εισόδημα, χωρίς καμία έκπτωση, εκτός αν ο φορολογούμενος δικαιολογήσει με οποιονδήποτε από τους τρόπους που έχουν νομοθετηθεί (π.χ. ανάλωση κεφαλαίου κτλ.) τη διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που προσδιορίστηκε τεκμαρτώς και του εισοδήματος που δηλώθηκε.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία