Ετοιμος να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 1,8 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία σε νέες, τεχνολογικά εξελιγμένες υποδομές, οι οποίες θα επιτρέψουν την παροχή προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών σε κάθε γωνιά της χώρας, είναι ο κλάδος των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας.

Το στοιχείο αυτό αναδεικνύεται μεταξύ άλλων στη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με θέμα «Οι κινητές επικοινωνίες ως καταλύτης στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας», η οποία παρουσιάστηκε χθες σε ειδική εκδήλωση. Η μελέτη αυτή, την οποία παρουσίασε ο υπεύθυνος Ερευνών του ΙΟΒΕ κ. Αγγελος Τσακανίκας, είναι ακόμη επικεντρωμένη στους τομείς της τεχνολογίας των κινητών επικοινωνιών, των οποίων η εφαρμογή έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα και συμπεράσματα της μελέτης που παρουσίασε ο υπεύθυνος ερευνών του ΙΟΒΕ κ. Αγγελος Τσακανίκας, η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών κινητής επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα, βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ενώ θα συμβάλει θετικά και στην επίτευξη επί μέρους σημαντικών στόχων, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Με βάση συγκεκριμένες υποθέσεις που θέτονται στη μελέτη από την ενσωμάτωση 14 επιλεγμένων εφαρμογών κινητής επικοινωνίας (ΚΕ) σε διαφόρους τομείς εκτιμάται ότι σωρευτικά μέχρι το 2020 θα προκύψει μείωση λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων ύψους 23,7 δισ. ευρώ. Σε ετήσια βάση για το 2020 η μείωση ενδέχεται να φτάσει τα 3 δισ. ευρώ ή περίπου 1% του αναμενόμενου ΑΕΠ. Το μεγαλύτερο μέρος της εξοικονόμησης κόστους λειτουργίας προκύπτει από εφαρμογές τηλεδιάσκεψης και τη χρήση εφαρμογών ΚΕ στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σημαντικά οφέλη προκύπτουν και για το περιβάλλον. Η συμβολή των εφαρμογών ΚΕ στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου εκτιμάται ότι θα ανέλθει το 2020 στους 4,9 εκατ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Ετσι, οι ΚΕ μπορούν να συνεισφέρουν κατά 15% στην απαιτούμενη μείωση των εκπομπών για την επίτευξη του στόχου «20-20» το 2020.

Επίσης, η μελέτη ποσοτικοποιεί τα οφέλη στην ποιότητα ζωής των πολιτών από την ενίσχυση της χρήσης εφαρμογών ΚΕ. Υιοθετώντας 6 εφαρμογές, οι οποίες επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης, εκτιμήθηκε ότι ένα άτομο μπορεί να εξοικονομήσει κατά μέσο όρο 234 ώρες ανά έτος, που αντιστοιχούν σε δύο χρόνια από τη ζωή ενός 75χρονου ανθρώπου.

Προτάσεις πολιτικής
Στη μελέτη επισημαίνονται τέσσερις προτεραιότητες, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις-ενέργειες ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία μετάβασης σε έναν νέο αναπτυξιακό κύκλο της ελληνικής οικονομίας. Αυτά είναι:

Προσέλκυση επενδύσεων (ιδιωτικών και δημόσιων) σε ευρυζωνικές υποδομές, με έμφαση σε υποδομές δικτύων κινητής ευρυζωνικότητας τεχνολογίας 3G και 4G-LΤΕ: Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δηλώνουν έτοιμες να επενδύσουν 1,8 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία σε υποδομές 3G και 4G-LΤΕ, οι οποίες θα επιτρέψουν την παροχή προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών σε κάθε γωνιά της χώρας. Ολοκλήρωση ρυθμιστικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες και άμεση εφαρμογή των ρυθμίσεων του νομοθετικού πλαισίου: Απαιτείται επιτάχυνση των διαδικασιών απελευθέρωσης και απόδοσης διάφορων ζωνών του φάσματος στις κινητές επικοινωνίες, θέσπιση διαφανών ρυθμιστικών κανόνων, συμβατών με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Ενίσχυση χρήσης κινητών επικοινωνιών από το κράτος: το κράτος πρέπει να μετασχηματιστεί ώστε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα.