Με ένα μόνο κλικοι πολίτες θα μπορούν πλέον να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τις δημόσιες υπηρεσίες, να έχουν πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, να καταθέτουν αιτήσεις, δηλώσεις και δικαιολογητικά, να προμηθεύονται τα αναγκαία πιστοποιητικά και, κυρίως, να πληρώνουν φόρους, εισφορές, παράβολα και εν γένει τις οφειλές τους στο Δημόσιο. Με νομοσχέδιο που έχει καταρτίσει ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης και αναμένεται να έλθει σύντομα προς ψήφιση στη Βουλή, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) καθίσταται πλέον πράξη, κάτι που θα απαλλάξει τους πολίτες από την ταλαιπωρία που συνεπάγεται η παρουσία τους στις ουρές και στα γκισέ τα δημοσίων υπηρεσιών, θα περιορίσει δραστικά τη γραφειοκρατία και θα συμβάλει στην πάταξη της διαφθοράς που γεννάει συνήθως το περιβόητο «γρηγορόσημο».

Ηλεκτρονική υπογραφή…

Με το νομοσχέδιο που έχει καταρτίσει για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης φιλοδοξεί να στείλει τη γραφειοκρατία «στη σύνταξη», αξιοποιώντας τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες

Το νομοσχέδιο υποχρεώνει κάθε δημόσια αρχή να ιδρύει και να διατηρεί δικτυακό τόπο με τις κατάλληλες εφαρμογές και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και να φροντίζει για την ακεραιότητα, αυθεντικότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων αλλά και την αλήθεια των πληροφοριών και των υπηρεσιών στις οποίες οι συναλλασσόμενοι θα έχουν πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης, κάθε δημόσια αρχή προσδιορίζει τους όρους και τα εργαλεία ίδρυσης και διατήρησης του δικτυακού τόπου της τηρώντας τις αρχές της δημοσιότητας, της ποιότητας αλλά και της ασφάλειας. Τα ηλεκτρονικά διοικητικά έγγραφα στα οποία θα έχουν πρόσβαση οι πολίτες, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νομοσχεδίου, «έχουν την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με τα έγχαρτα-έντυπα έγγραφα με ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα». Και αυτό διότι «θα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής και επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής». Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηλεκτρονική υπογραφή, μια καινοτομία του νομοσχεδίου- όπως ορίζεται στις διατάξεις του- πληροί τους εξής όρους: α) Συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα.

β) Είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του χρήστη.

γ) Δημιουργείται με μέσα τα οποία είναι υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του υπογράφοντος.

δ) Συνδέεται με δεδομένα στα οποία αναφέρεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωσή τους.

Εκτός τούτου, όλα τα ηλεκτρονικά έγγραφα θα φέρουν υποχρεωτικά χρονοσήμανση.

… και ηλεκτρονικές αιτήσεις
Με το νομοσχέδιο υποχρεούνται όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο που θα περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα τα οποία εκδίδουν, κατέχουν ή διακινούν και σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς επίσης και ηλεκτρονικό πρωτόκολλο στο οποίο θα καταχωρίζονται πράξεις όπως η έκδοση, παραλαβή, κοινοποίηση και διαβίβαση εγγράφων.

Οι πολίτες και οι επιχειρηματίες, όπως αναφέρεται ρητώς στο άρθρο 18 του νομοσχεδίου, εκτός από το να προμηθεύονται τα αναγκαία για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους πιστοποιητικά, μπορούν να υποβάλλουν και οι ίδιοι με ηλεκτρονικό τρόπο αιτήσεις και δηλώσεις, νομιμοποιητικά έγγραφα, δικαιολογητικά, προσφορές συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς κτλ. «Οι δηλώσεις, αιτήσεις, δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε μια δημόσια αρχή», αναφέρεται στο νομοσχέδιο, «θεωρείται ότι έχουν περιέλθει σε αυτήνεφόσον υπάρξει ηλεκτρονική επιβεβαίωση της λήψης (με χρονοσήμανση)».

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η ηλεκτρονική επικοινωνία όσο «λύνει» τα χέρια των πολιτών στις συναλλαγές τους με το κράτος άλλο τόσο μπορεί να δημιουργήσει ερωτήματα αλλά, κυρίως, επιφυλάξεις για το κατά πόσον τα προσωπικά στοιχεία του κάθε χρήστη μπορούν να διαρρεύσουν στην αχανή «διαδικτυακή οικογένεια». Δεν είναι λίγες άλλωστε οι φορές που οι χρήστες του Διαδικτύου έχουν πέσει θύματα, κυρίως όταν οι οικονομικές συναλλαγές τους διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά.

Προς τούτο στο άρθρο 23 του νομοσχεδίου ρυθμίζονται αναλυτικά τα δικαιώματα των πολιτών σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τους. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, η περαιτέρω χρήση προσωπικών δεδομένων για στατιστικούς λόγους ή για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών επιτρέπεται μόνο αν αυτά μετατραπούν σε ανώνυμα ή ύστερα από ρητή και ειδική συγκατάθεση του κάθε χρήστη. Επίσης, αν οι πολίτες επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα τους για μελλοντικές ηλεκτρονικές συναλλαγές τους με δημόσιες αρχές, παρέχουν γι΄ αυτό έγγραφη, ρητή και ειδική συγκατάθεση, αφού πρώτα έχουν ενημερωθεί πού ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία τους. Απευθείας πληρωμές με κάρτες
Για πρώτη φορά καθιερώνονται και οι ηλεκτρονικές πληρωμές.Το άρθρο 24 ορίζει ρητώς ότι «επιτρέπεται η είσπραξη (ειδικών) φόρων,παραβόλων,τελών,ενσήμων,χαρτοσήμων με χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση πιστωτικών ή άλλων καρτών που χρησιμοποιούνται ως μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής και έχουν εκδοθεί στο όνομα των υπόχρεων».Η καταβολή μπορεί να πραγματοποιείται είτε απευθείας από τον υπόχρεο,μέσω ενός συστήματος ταυτοποίησης/ αυθεντικοποίησης,είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.Για την εντολή της πληρωμής ο υπόχρεος υποβάλλει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) κωδικό υποχρέωσης που αντιστοιχεί στην οφειλή,β) ποσό καταβολής,γ) ημερομηνία καταβολής.Η καταβολή, τονίζεται χαρακτηριστικά,«έχει ολοκληρωθεί όταν στον υπόχρεο κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά η επιβεβαίωση της συναλλαγής,η χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού,ή πιστωτικής ή άλλης κάρτας που χρησιμοποιείται ως μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής,και ο ακριβής χρόνος που ολοκληρώθηκε η συναλλαγή (χρονοσήμανση)».