Επιχείρηση-«σκούπα» για να εισπράξει τον ΦΠΑ ξεκινά η κυβέρνηση, η οποία κινητοποιεί όλη τη δύναμη του υπουργείου Οικονομικών- από τις κεντρικές υπηρεσίες, το Τaxis, τις εφορίες, τα ελεγκτικά κέντρα και το ΣΔΟΕ -, δηλαδή περισσότερους από 25.000

υπαλλήλους, προκειμένου να ελέγξει όλους όσοι υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ και να τους «πιέσει» να πληρώσουν τους φόρους που έχουν εισπράξει, αν δεν το έχουν ήδη πράξει. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από την τρόικα, όπου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα απόδοσης των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών και στη ροή των εσόδων, ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου κήρυξε «γενική επιστράτευση» στο υπουργείο του οποίου προΐσταται και τους δύο επόμενους μήνες όλος ο μηχανισμός θα ασχοληθεί σχεδόν αποκλειστικά με αυτό το αντικείμενο. Στην προσπάθεια αυτή, που θα ξεκινήσει από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, διευκολύνει η απόφαση για την περαίωση που θα γίνει αυτόματα από το Τaxis χωρίς να μεσολαβήσουν εφοριακοί.

Ο έλεγχος του ΦΠΑ θα αφορά φορολογικές περιόδους από 1ης Ιανουαρίου 2010 και μετά. Στο στόχαστρο θα βρεθούν όσες επιχειρήσεις δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για μία ή περισσότερες περιόδους. Σημειώνεται ότι μη υποβολή συνιστά και η υποβολή δήλωσης μέσω Διαδικτύου, χωρίς όμως παράλληλη άμεση καταβολή του σχετικού ποσού μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Οσοι εντοπιστούν να έχουν εκκρεμότητες με τον ΦΠΑ θα καλούνται τηλεφωνικά ώστε μέσα σε πέντε ημέρες να επισκεφθούν την εφορία τους και να υποβάλουν τις περιοδικές δηλώσεις, καθώς και να πληρώσουν τον αναλογούντα φόρο. Οσοι δεν συμμορφωθούν θα ελεγχθούν ενδελεχώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αξίζει να τονιστεί ότι ήδη έχουν στοιχεία οι εφορίες για περισσότερες από 60.000 επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ όφειλαν.

Οι οδηγίες για την επιχείρηση-«σκούπα»
Σαφείς οδηγίες για την έφοδο των ελεγκτών στην αγορά και τις επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν ΦΠΑ και ορισμένες δεν υπέβαλαν ούτε καν τις περιοδικές δηλώσεις έδωσε χθες ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου με εγκύκλιό του στην οποία επισημαίνονται η δύσκολη οικονομική συγκυρία και η ανάγκη συγκέντρωσης εσόδων. Στις οδηγίες αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «για διάστημα δύο μηνώνολόκληρος ο ελεγκτικός μηχανισμός των ΔΟΥ και των Ελεγκτικών Κέντρων (ΔΕΚ καιΠΕΚ) θα απασχοληθεί αποκλειστικά στη διενέργεια προσωρινών ελέγχων ΦΠΑ που θα αφορούν το 2010» και καταμερίζονται ευθύνες σε όλες τις υπηρεσίες και όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας του υπουργείου Οικονομικών. Χαρακτηριστικά δίνονται οι εξής εντολές:

1 Αξιοποίηση προσωπικού
Σε κάθε ΔΟΥ, με ευθύνη του προϊσταμένου, θα καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την αξιοποίηση όλου του διαθέσιμου προσωπικού που υπάρχει δυνατότητα να ασχοληθεί με τους ελέγχους, με τον ορισμό συγκεκριμένων υπαλλήλων αποκλειστικής απασχόλησης με το έργο αυτό.

2 Εντατικοποίηση των ελέγχων
Οι υπάλληλοι-ελεγκτές, ανάλογα με την περίπτωση, θα διενεργούν και θα ολοκληρώνουν (με τη σύνταξη και της έκθεσης ελέγχου) δύο τουλάχιστον ελέγχους ημερησίως αν πρόκειται για βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και έναν τουλάχιστον έλεγχο ημερησίως αν πρόκειται για βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ.

3 Διασταύρωση των στοιχείων
Από τις ΔΟΥ θα διενεργείται έρευνα, είτε μέσω των αποτελεσμάτων διενεργούμενων διασταυρώσεων και άλλων στοιχείων που παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και το Τaxis είτε μέσω των τηρουμένων αρχείων της κάθε ΔΟΥ, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες επιχειρήσεις δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

4 Προθεσμία για τις δηλώσεις
Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις θα καλείται ο υπόχρεος τηλεφωνικά εντός προθεσμίας πέντε ημερών να προσέλθει στη ΔΟΥ προκειμένου να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις και καταβάλει τον αναλογούντα φόρο μετά των νομίμων πρόσθετων φόρων ή να του επιβληθούν οι λοιπές κυρώσεις. Αν ο υπόχρεος που προσκλήθηκε δεν υποβάλει τις δηλώσεις που του ζητούνται, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ θα εκδίδει άμεσα σχετική εντολή προσωρινού ελέγχου.

Ηλεκτρονική «απόχη»
Σε αυτή τη γενικευμένη επιχείρηση ελέγχων της Εφορίας έχει προηγηθεί προετοιμασία σύμφωνα με τις υποδείξεις της τρόικας. Οπως έγινε γνωστό, έχουν ήδη αποσταλεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) στις εφορίες καταστάσεις επιχειρήσεων οι οποίες τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και υπέβαλαν εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για τα έτη 2008 ή 2009 αλλά δεν υπέβαλαν έστω και μία περιοδική δήλωση ΦΠΑ από αυτές που όφειλαν να υποβάλουν για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2010 ως 30.6.2010.

Από τη ΓΓΠΣ θα αποσταλούν άτυπες προσκλήσεις προς τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις ως άνω καταστάσεις προκειμένου να προσέλθουν στις αρμόδιες ΔΟΥ για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων.

Τα στοιχεία των παραπάνω καταστάσεων θα αποσταλούν από τη ΓΓΠΣ και στα ΠΕΚ και ΔΕΚ και συγκεκριμένα σε κάθε ΠΕΚ και ΔΕΚ θα παρασχεθούν τα στοιχεία και λοιπά δεδομένα των επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω καταστάσεις αρμοδιότητας των ΔΟΥ εκείνων που ανήκουν στη χωρική του αρμοδιότητα.

Στη συνέχεια κάθε ΠΕΚ και ΔΕΚ θα πρέπει άμεσα να προσδιορίσει τις επιχειρήσεις εκείνες που είναι ελεγκτικής αρμοδιότητάς του και να τις γνωστοποιήσει στην κατά περίπτωση αρμόδια ΔΟΥ ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να μην κληθούν τηλεφωνικά από τις ΔΟΥ, καθ΄ όσον θα κληθούν από τα ίδια τα ΠΕΚ και ΔΕΚ προκειμένου να προσέλθουν στην αρμόδια ΔΟΥ για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ευνόητο βεβαίως είναι ότι, πέραν των περιπτώσεων μη υποβολής δηλώσεων, οι ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα δύνανται να επιληφθούν και περιπτώσεων ανακριβούς υποβολής δηλώσεων.

Παρακολούθηση και των ελεγκτών
Για πρώτη φορά η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων όλων των ελέγχων των ΔΟΥ και των Ελεγκτικών Κέντρων θα γίνεται ηλεκτρονικά και θα συγκρίνεται με τις καταστάσεις του Τaxis που έχει εντοπίσει ποιες επιχειρήσεις δεν υπέβαλαν δηλώσεις.

Ολες οι ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα θα πρέπει, με ευθύνη των προϊσταμένων, να καταχωρίσουν άμεσα, εντός τριών ημερών, στο site της Διεύθυνσης Ελέγχου τα ονόματα των ελεγκτών που θα απασχοληθούν στους ανωτέρω προσωρινούς φορολογικούς ελέγχους, με καταχώριση και του αριθμού μητρώου αυτών…

Καταργούνται οι χειρόγραφες καταστάσεις
Στην εγκύκλιο σημειώνεται, ότι εν όψει της ανάπτυξης σχετικής εφαρμογής από τη ΓΓΠΣ για την ηλεκτρονική πλέον παρακολούθηση των εκδιδόμενων ΑΕΠ με βάση τις εκθέσεις ελέγχου ΚΒΣ που αποστέλλονται στις ΔΟΥ από τις υπηρεσίες του ΣΔΟΕ, δεν θα υποβάλλονται εφεξής χειρόγραφες καταστάσεις από τις ΔΟΥ. Καταργείται οποιασδήποτε γενικά χειρόγραφης μορφής ενημέρωση από τις ΔΟΥ των υπηρεσιών του υπουργείου ή των αρμόδιων Οικονομικών Επιθεωρήσεων ή των υπηρεσιών του ΣΔΟΕ. Δύο σενάρια για την αύξηση των εσόδων
Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση λέει όχι στην αύξηση του ΦΠΑ, δήλωσε ο κ. Παπανδρέου

Ανακατατάξεις στην κατηγορία των βασικών προϊόντων που μπαίνουν στο καλάθι των νοικοκυριών και σήμερα επιβαρύνονται με συντελεστή ΦΠΑ 11% προετοιμάζει η κυβέρνηση, η οποία απέρριψε την πρόταση της τρόικας να ανεβούν στο 23%. «Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση λέει όχι στην αύξηση του ΦΠΑ» δήλωσε ο κ. Γ. Παπανδρέου στη συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή τηλεόραση του Reuters, εξηγώντας: «Υπήρξε η πιθανότητα περαιτέρω αύξησης του φόρου σε κάποια προϊόντα, αλλά κοιτάμε αν μπορούμε να βρούμε άλλους τρόπους να έχουμε έσοδα αντί να αυξήσουμε κι άλλο τον ΦΠΑ».

Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε επίσης ότι η κυβέρνηση αναζητεί εναλλακτικούς τρόπους για την ενίσχυση των κρατικών εσόδων. Στο πλαίσιο αυτό η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών εξετάζει δύο σενάρια:

Να πάνε όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες από το 11% στο 12% ή στο 13%.

Να μεταφερθούν στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 6% τα τρόφιμα και τα βασικά είδη διατροφής και οι απώλειες να καλυφθούν από τη μεταφορά των υπολοίπων προϊόντων και υπηρεσιών στον νέο, αυξημένο συντελεστή 13% ή και παραπάνω. Σημειωτέον ότι ο λόγος που πρέπει κάποια προϊόντα να μεταφερθούν στον χαμηλό συντελεστή έχει να κάνει με τη νομοθεσία η οποία διέπει τον ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ενωση και δεν μπορεί ένα κράτος-μέλος να εφαρμόζει τέσσερις διαφορετικούς συντελεστές.

Αυτό θα συνέβαινε αν το υπουργείο Οικονομικών προχωρούσε σε αύξηση ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών στο 13% και διατηρούσε τα υπόλοιπα στο 11%. Κάτι τέτοιο όμως δεν επιτρέπεται, διότι τότε η Ελλάδα θα είχε τέσσερις διαφορετικούς συντελεστές, 4%, 11%, 13% και 23%. Ετσι το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει όλες τις λεπτομέρειες και κυρίως το ισοζύγιο των εσόδων από τις αυξομειώσεις των συντελεστών ΦΠΑ.

Είναι προφανές ότι στόχος για το υπουργείο Οικονομικών είναι η αύξηση των εσόδων κατά 1 δισ. ευρώ από την αναπροσαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ. Γι΄ αυτό θα χρειαστούν αρκετές οικονομετρικές αναλύσεις ώστε να διαπιστωθεί αν η μείωση των συντελεστών σε κάποια προϊόντα βασικής ανάγκης και η αύξηση στα υπόλοιπα θα οδηγήσει σε άνοδο των εσόδων κατά 1 δισ. ευρώ.

Την ερχόμενη εβδομάδα ψηφίζεται η περαίωση

Περιθώριο για βελτιώσεις στο νομοσχέδιο για την περαίωση άφησε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών κ. Ηλ. Πλασκοβίτης

Σ ήμερα ξεκινά η διαβούλευση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή επί του προσχεδίου νόμου για την περαίωση των 2.500.000 εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων· νόμος που αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί σε μία και μόνη συνεδρίαση την προσεχή Πέμπτη με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (θα κατατεθεί την Τρίτη). Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι από τη συγκεκριμένη διαδικασία να εισπράξει το Δημόσιο περισσότερα από 3 δισ. ευρώ. Χθες σε δηλώσεις του ο γενικός γραμματέας του υπουργείου κ. Ηλ. Πλασκοβίτης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αρκετές από τις παρατηρήσεις των φορέων που συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση για το συ γκεκριμένο θέμα να ληφθούν υπόψη και να υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις στη νέα περαίωση προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες να την αποδεχθούν και να πληρώσουν τα ποσά που θα υπολογίσει αυτόματα το σύστημα ΤΑΧΙS.

Ο κ. Πλασκοβίτης ανέφερε ότι εξετάζονται και τα ελάχιστα όρια της περαίωσης, και οι δόσεις, και ο συντελεστής περαίωσης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σε τι θα βαθμό θα υπάρξει βελτίωση και κατ΄ επέκταση μικρότερες επιβαρύνσεις για τους επαγγελματίες.

Επίσης, αναμένεται να μειωθεί η προκαταβολή φόρου και να αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων από 12 μηνιαίες σε 24 ή και παραπάνω.

Αμεσος καταλογισμός των προστίμων

Τον καταλογισμό των προστίμων σε πέντε ημέρες ζητεί το υπουργείο Οικονομικών από τις εφορίες (ΙCΟΝ/ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ)

Μ ε την παραλαβή των εκθέσεων ελέγχου από τις υπηρεσίες του ΣΔΟΕ, αναφέρεται στην εγκύκλιο του κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, θα πρέπει να εκδίδονται το ταχύτερο οι αποφάσεις επιβολής προστίμου (ΑΕΠ).

«… Οι ΔΟΥ θα πρέπει άμεσα να προβούν στην έκδοση και κοινοποίηση πράξεων επιβολής προστίμου ΚΒΣ, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τις εκθέσεις της ΥΠΕΕ και των Ειδικών Συνεργείων προληπτικού ελέγχου που τυχόν εκκρεμούν σε αυτές» αναφέρεται στις οδηγίες.

«… Εφόσον εκκρεμούν στις ΔΟΥ εκθέσεις ελέγχου ΚΒΣ είτε του ΣΔΟΕ, είτε της πρώην ΥΠΕΕ, είτε των πρώην Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου, είτε των ίδιων των ΔΟΥ, αλλά και εκθέσεις λοιπών εν γένει πάσης φύσεως φορολογικών αντικειμένων, θα πρέπει άμεσα εντός πέντε ημερών να εκδοθούν και να κοινοποιηθούν οι κατά περίπτωση καταλογιστικές πράξεις και να ακολουθήσει η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οποιαδήποτε χρονική υστέρηση εφεξής ως προς τα παραπάνω ζητήματα της έκδοσης και κοινοποίησης των καταλογιστικών πράξεων και βεβαίωσης των σχετικών ποσών, βάσει εκθέσεων ελέγχου που παραλαμβάνονται από τις ΔΟΥ ή συντάσσονται από τις ίδιες τις ΔΟΥ, είναι απαράδεκτη. Εξυπακούεται επίσης ότι όλα τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΔΕΚ- ΠΕΚ).

Οι οικονομικοί επιθεωρητές θα παρακολουθούν την εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών από τις υπηρεσίες που εποπτεύουν, δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους αναφερόμενους χρόνους υλοποίησης των ελέγχων, καθώς και της έκδοσης και κοινοποίησης των ΑΕΠ των εκθέσεων ελέγχου που είναι σε εκκρεμότητα από 31.12.2009 και 31.08.2010 αντιστοίχως…».