Την ευθύνη των στρατηγικών επενδύσεων στην Ελλάδα αναλαμβάνει και επισήμως ο υπουργός Επικρατείας κ. Χ. Παμπούκης, καθώς οι αρμοδιότητές του δημοσιεύθηκαν στο Φύλλο της Εφημερίδας Κυβερνήσεως. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει η σχετική απόφαση του κ. Γ. Παπανδρέου , ο κ. Παμπούκης ορίζεται αρμόδιος « στο πλαίσιο κατευθύνσεων και οδηγιών του Πρωθυπουργού, και στα όρια που αυτός χαράσσει, για τον σχεδιασμό της πολιτικής στρατηγικών επενδύσεων και τη διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού περιβάλλοντος και πραγματικών συνθηκών, προκειμένου να ενθαρρυνθούν επενδυτικές πρωτοβουλίες με σκοπό την ανά πτυξη της χώρας ». Πέραν αυτού, ο υπουργός Επικρατείας είναι αρμόδιος για θέματα που αναφέρονται στη « διευκόλυνση υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων, την εισήγηση για τη χάραξη της εθνικής επενδυτικής στρατηγικής, καθώς και την κατάρτιση και προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων σχετικά με τις στρατηγικές επενδύσεις ». Στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2010 ορίζεται επίσης και η μεταβίβαση της εποπτείας επί της εταιρείας «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ» από το υπουργείο Οικονομίας στον υπουργό Επικρατείας, « κατά το μέρος που αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων ». Κατά τον τρόπο αυτόν περιορίζεται ως έναν βαθμό το χαρτοφυλάκιο του κ. Μ. Χρυσοχοΐδη , ο οποίος διατηρεί όμως το ΕΣΠΑ.

Στον κ. Παμπούκη πάντως εκχωρούνται και συντονιστικές αρμοδιότητες για τις συναρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαδικασία προώθησης και υλοποίησης επενδύσεων, ενώ έχει και την ευχέρεια να « συγκαλεί και συμμετέχει, ύστερα από εντολή του Πρωθυπουργού σε συσκέψεις μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών και σε επιτροπές και ομάδες εργασίας ». Ταυτόχρονα αναφέρεται ρητά στην απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, ότι ο υπουργός Επικρατείας «αναλαμβάνει κάθε αποστολή που του αναθέτει ο Πρωθυπουργός».