Ετήσια μείωση 24% εμφάνισαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου Εurobank ΕFG το α΄ τρίμηνο της εφετινής χρήσης, διαμορφούμενα σε 61 εκατ. ευρώ, ενώ αφαιρουμένης της έκτακτης φορολογικής εισφοράς ύψους 45 εκατ. ευρώ ανήλθαν σε 16 εκατ. ευρώ. Ενθαρρυντικό για την τράπεζα είναι το γεγονός ότι τα έσοδα κινήθηκαν ανοδικά σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε κερδοφορία επέστρεψαν οι εργασίες στην Κεντρική και στη ΝΑ Ευρώπη. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας κ. Ν. Νανόπουλος υπογράμμισε: «Στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώθηκαν το α΄ τρίμηνο του 2010ο όμιλος Εurobank ΕFG παρέμεινε κερδοφόρος- ακόμη και μετά την έκτακτη φορολογία- και κεφαλαιακά ισχυρός, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ρευστότητας». Την εξεταζόμενη περίοδο τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 592 εκατ. ευρώ, ενώ σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο υποχώρησαν κατά 3%, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του κόστους προσέλκυσης καταθέσεων πελατών. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε σε 2,78% από 2,81% στο τέλος του 2009. Από την άλλη, η διαχείριση των χαρτοφυλακίων αξιών του ομίλου εξακολούθησε να αποφέρει θετικά αποτελέσματα, παρά τις αντίξοες συνθήκες στις αγορές, με τα έσοδα από ομόλογα, μετοχές, παράγωγα προϊόντα και συναλλαγματικές διαφορές να διαμορφώνονται σε 39 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων και ο περιορισμός των λειτουργικών δαπανών οδήγησαν σε ενίσχυση των καθαρών εσόδων προ προβλέψεων κατά 13% σε ετήσια βάση, σε 411 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2010 από 363 εκατ. ευρώ έναν μήνα νωρίτερα. Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων του ομίλου αυξήθηκαν περαιτέρω σε 336 εκατ. ευρώ από 325 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο του 2009 και αποτελούν το 2,40% των μέσων χορηγήσεων.

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων επηρεάστηκε αρνητικά από το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον, με τους δείκτες των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών να ανέρχονται σε 5,8% και 7,3%, αντίστοιχα, του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων το τέλος του α΄ τριμήνου. Ωστόσο τα υπόλοιπα των νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ήταν χαμηλότερα κατά 27% σε ετήσια βάση.

Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του ομίλου αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση σε 58,1 δισ. ευρώ το τέλος του α΄ τριμήνου του 2010. Στον αντίποδα, οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά 1,4 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και κατά 650 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία, διαμορφούμενες σε 10,3 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 2010. Τέλος, ο δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Τier Ι), ο οποίος δεν περιλαμβάνει υβριδικούς τίτλους και τις προνομιούχες μετοχές του ελληνικού Δημοσίου, διαμορφώθηκε σε 9,5% από 8,6% που ήταν πριν από έναν χρόνο, ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 12,2% από 11,3% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.