Οι τρόποι αποφυγής γενικευμένης οικονομικής κρίσης στον ευρωπαϊκό νότο είναι το βασικό θέμα συζήτησης των υπουργών Οικονομικών στα συμβούλια Eurogroup και Ecofin που συνεδριάζουν τη Δευτέρα και την Τρίτη αντίστοιχα.

Στη διάρκεια των συμβουλίων, η Ισπανία και η Πορτογαλία θα παρουσιάσουν τα πρόσθετα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που καλούνται να λάβουν για το 2010 και το 2011, στο πρότυπο της Ελλάδας.

Επιπλέον, η ΕΕ θα παρουσιάσει λεπτομέρειες ως προς τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθεροποίησης της Ευρωζώνης και θα ενημερώσει σχετικά με τις δράσεις που έχει αναλάβει στον τομέα των παραγώγων και των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Ειδικότερα, θα συζητηθεί σχέδιο οδηγίας για τον έλεγχο δράσης των διεθνών κερδοσκοπικών κεφαλαίων που ενέτειναν την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική κρίση. Στόχος της οδηγίας είναι να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και να τεθούν κανόνες στη λειτουργία των κεφαλαίων αυτών.

Επιπλέον, η Κομισιόν θα παρουσιάσει την απόφαση για ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών (Άρθρο 136). Θα παρουσιαστεί η ανακοίνωση της ΕΕ, της 12ης Μαΐου, για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ.

Τα σημαντικότερα στοιχεία της ως άνω ανακοίνωσης είναι τα ακόλουθα:

– Ενίσχυση της συμμόρφωσης προς το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και του συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών.
– Παρακολούθηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και των εξελίξεων της ανταγωνιστικότητας.
– Καθιέρωση ενός «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου» για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να επωφελούνται από τον έγκαιρο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τον σχεδιασμό των εθνικών Προγραμμάτων Σταθερότητας και Σύγκλισης και των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων.
– Καθιέρωση ενός δυναμικού πλαισίου για τη διαχείριση κρίσεων εντός της Ευρωζώνης.

Το θέμα θα συζητηθεί αναλυτικά στο πλαίσιο Ομάδας Δράσης που θα συνεδριάσει στις 21 Μαΐου, υπό την προεδρία του Χέρμαν βαν Ρομπάι.