Στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους καλούνται να εγγραφούν οι ομογενείς και οι οικονομικοί μετανάστες που αποκτούν δικαίωμα ψήφου, έτσι ώστε να ψηφίσουν στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές που θα διενεργηθούν στις 14 Νοεμβρίου 2010. Η διαδικασία της εγγραφής, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούση, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τις 30 Ιουνίου 2010, οπότε και θα οριστικοποιηθούν οι κατάλογοι για τη διενέργεια των εκλογών. Ο υπουργός επισημαίνει ότι η συμμετοχή των μεταναστών στην εκλογική διαδικασία «υπογραμμίζει τον ιστορικό της χαρακτήρα».

Δικαίωμα ψήφου αποκτούν οι ομογενείς και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για έγκλημα το οποίο συνεπάγεται, κατ΄ αντιστοιχία με τους έλληνες πολίτες, την αποστέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων και διαμένουν επί μακρόν στην Ελλάδα. Για να ασκήσουν το δικαίωμά τους πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ομογενών και αλλοδαπών τρίτων χωρών, η οποία πρωτοκολλείται από τον δήμο κατοικίας του. Ωστόσο για την εγγραφή στον κατάλογο, θεωρείται απαραίτητη η εκ μέρους του δήμου διασταύρωση των απαραίτητων στοιχείων με τα καταχωρισμένα στα ηλεκτρονικά ή άλλα αρχεία κατόχων τίτλων νόμιμης διαμονής που τηρούνται στα υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη. Προκειμένου να είναι δυνατή η ασφαλής και άμεση διασταύρωση των απαραίτητων στοιχείων από τους δήμους, προετοιμάζεται η λειτουργία ειδικής εφαρμογής πληροφοριακού συστήματος στην οποία θα εμφανίζονται όλοι οι δικαιούχοι εγγραφής στους καταλόγους.

Για την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των δήμων, οι εκλογείς όλων των κατηγοριών οφείλουν να προσέλθουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση, προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ. β) Επικυρωμένο αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. γ) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης πρόσφατης έκδοσης. δ) Βεβαίωση μόνιμου κατοίκου- μόνο για εκείνους που έχουν τίτλο διαμονής που εκδίδεται από τις αστυνομικές αρχές.