Αποφάσεις για προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Κατ΄ αρχάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη χώρα μας για το ανώτατο όριο δικαιωμάτων ψήφου 5% στη ΔΕΗ, καθώς τα ειδικά αυτά δικαιώματα ενεργούν ως φραγμός για επενδυτές από άλλα κράτη-μέλη. Η ελληνική νομοθεσία ορίζει ότι αν κάποιος υπερβεί το 5% των δικαιωμάτων ψήφου δεν αποκτά το δικαίωμα αντίστοιχης αύξησης των δικαιωμάτων.

Τον Οκτώβριο του 2009 η Επιτροπή είχε αποστείλει στην Ελλάδα «αιτιολογημένη γνώμη», με την οποία της είχε ζητήσει να συμμορφωθεί με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, αλλά η ελληνική πλευρά δεν απάντησε σε αυτή την επιστολή, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει επίσημα από την Ελλάδα να τροποποιήσει τη νομοθεσία της σχετικά με τις ελάχιστες αμοιβές των υπηρεσιών που παρέχονται από τους δικηγόρους. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι εν λόγω εθνικοί κανόνες συνεπάγονται περιορισμούς ως προς τη δραστηριοποίηση δικηγόρων από άλλα κράτη-μέλη στην Ελλάδα και ως προς το φάσμα νομικών υπηρεσιών που προσφέρονται στους έλληνες πολίτες. Το αίτημα της Επιτροπής προς την Ελλάδα λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης.

Πέραν αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή έχει θεσπίσει κανόνες με τους οποίους επιβάλλονται περιορισμοί στην εγκατάσταση πρατηρίων βενζίνης. Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι κανόνες αυτοί καθιστούν πολύ δύσκολη για επιχειρήσεις από άλλα κράτη-μέλη την είσοδο στην ελληνική αγορά, περιορίζοντας έτσι τον ανταγωνισμό και την επιλογή για τους καταναλωτές.

Αιτιολογημένη γνώμη
Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Φινλανδία, στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στην Αυστρία και στη Βρετανία για τη μη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. Η σχετική οδηγία (2008/68/ΕΚ) για τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, η οποία εκδόθηκε το 2008, αποβλέπει σε ασφαλείς οδικές, σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δώσει συνέχεια στη διαδικασία παράβασης κατά της Ελλάδας σχετικά με το εφαρμοζόμενο σύστημα ταξινόμησης αυτοκινήτων, με το οποίο συνεχίζονται οι διακρίσεις εις βάρος των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που έχουν αγοραστεί σε άλλα κράτη-μέλη, παρά τις κάποιες τροποποιήσεις της νομοθεσίας. Η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να τροποποιήσει τους κανόνες μείωσης της αξίας που χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Στην απόφασή του στην υπόθεση C74/06 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα είχε παραβεί το άρθρο 90 της συνθήκης ΕΚ με την επιβολή βαρύτερης φορολογίας στα μεταχειρισμένα οχήματα που προέρχονται από άλλα κράτη-μέλη σε σχέση με τα αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Η Ελλάδα άλλαξε τη νομοθεσία της εισάγοντας κλίμακες ταχύτερης απόσβεσης και ένα ακόμη κριτήριο μείωσης της αξίας ανάλογα με τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει το αυτοκίνητο. Ωστόσο, βασιζόμενη στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτων που διεξήγαγε, η Επιτροπή επιμένει ότι οι ελληνικοί συντελεστές απόσβεσης εξακολουθούν να ευνοούν τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που διατίθενται στην εγχώρια αγορά. Αποτέλεσμα είναι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η υπέρμετρη φορολόγηση των αυτοκινήτων που αγοράζονται σε άλλα κράτη-μέλη.

Τελική προειδοποίηση
Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει τη δικαστική διαδικασία κατά της Ελλάδας, επειδή η χώρα μας δεν έχει θέσει σε εφαρμογή επαρκή μέτρα για την προστασία της λίμνης Κορώνειας στον Νομό Θεσσαλονίκης. Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στην Ελλάδα δεύτερη και τελική γραπτή προειδοποίηση για μη εφαρμογή του αναγκαίου για τη συγκεκριμένη περιοχή νομικού πλαισίου προστασίας και διατήρησης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εφαρμογή των μέτρων προστασίας προχωρεί με αργούς ρυθμούς- ακόμη και μετά την πρώτη γραπτή προειδοποίηση – και οι παράνομες δραστηριότητες που προσδιορίζονταν στην επίσημη προειδοποιητική επιστολή δεν έχουν σταματήσει. Επιπλέον, δεν έχουν υλοποιηθεί τα μέτρα που προβλέπονται στο ρυθμιστικό σχέδιο. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν ενσωμάτωσε στην εθνική νομοθεσία της την οδηγία σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου. Η συγκεκριμένη οδηγία έχει στόχο την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού και την αποφυγή της παράνομης διακίνησης τέτοιων υλικών.