Ασυνεπείς προς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέσα στο 2009 ήταν οι δύο στις δέκα ελληνικές επιχειρήσεις όλων των τομέων δραστηριότητας. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από πρόσφατη μελέτη της ΙCΑΡ Group, η οποία βασίστηκε σε ένα δείγμα 21.743 επιχειρήσεων, ΑΕ και ΕΠΕ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών θα εμφανιστούν αισθητά μειωμένα και στην οικονομική χρήση του 2010, γεγονός που πιθανότατα θα επηρεάσει αρνητικά και την πιστοληπτική ικανότητά τους. Αρα και για την τρέχουσα χρήση αναμένεται επιδείνωση των σχετικών δεικτών.

Η επιδείνωση αυτή είναι πολύ πιθανόν να επιταθεί και λόγω κάμψης της ζήτησης, η οποία εκτιμάται ότι θα προκύψει από το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που δεσμεύτηκε ότι θα υλοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής. Κλάδοι όπως η υγεία, τα τρόφιμα κτλ. εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν λιγότερο σε σχέση με κλάδους οι οποίοι σχετίζονται με την οικοδομική δραστηριότητα, το real estate, καθώς και κλάδους οι οποίοι εμφανίζουν υψηλή εξάρτηση από το τραπεζικό σύστημα. Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις το μεγάλο στοίχημα στη φάση αυτή που διανύουμε είναι η απόκτηση ρευστότητας και η μείωση του πιστωτικού κινδύνου που αντιμετωπίζουν ώστε να διασφαλιστεί η ανάπτυξή τους.

Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας προκύπτει ότι το ποσοστό των ασυνεπών επιχειρήσεων το 2009 αυξήθηκε κατά 39,47% σε σχέση με το μέσο ποσοστό ασυνέπειας των ετών 2003-2008.

Η συνολική αυτή ασυνέπεια επιβεβαιώνεται και από τους επί μέρους κλάδους της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Οι ασυνεπείς επιχειρήσεις της βιομηχανίας αυξήθηκαν κατά 36,34%, του εμπορίου κατά 64,89% και των υπηρεσιών κατά 10%.

Από την περαιτέρω εξέταση των στοιχείων της μελέτης για το 2009 το 23,40% των εταιρειών επιδείνωσε την πιστοληπτική ικανότητά του έναντι του 16,91% που την αύξησε. Αυτό σημαίνει ότι για καθεμιά επιχείρηση που η πιστοληπτική ικανότητά της αναβαθμίστηκε αντιστοιχούν 1,38 επιχειρήσεις των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα επιδεινώθηκε.