Αύξηση του κύκλου εργασιών και της οργανικής κερδοφορίας εμφάνισε η Fashion Βox Ελλάς στο πρώτο τρίμηνο του 2009 παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση που έχει μειώσει τις καταναλωτικές δαπάνες και στη χώρα μας. Επιπλέον, η εταιρεία θα διανείμει μέρισμα 0,01 ευρώ ανά μετοχή, όπως αποφάσισε η πρόσφατη τακτική συνέλευση της Fashion Βox.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 10,6 εκατ. ευρώ έναντι 9,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,2%. Η ανωτέρω ενίσχυση αποδίδεται, σύμφωνα με τον κ. Κ. Τσουβελεκάκη, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, κατά κύριο λόγο στην επιθετική τιμολογιακή πολιτική του ομίλου κατά την περίοδο των εκπτώσεων Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου, η οποία οδήγησε στην αύξηση των πωλήσεων λιανικής κατά 18,3%. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2008 περιελάμβαναν έκτακτο μη επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα από την εκποίηση ακινήτου, το οποίο καθιστά τα οικονομικά μεγέθη των δύο περιόδων μη συγκρίσιμα. Τα συνολικά έσοδα του ομίλου από την ανωτέρω πώληση ανέρχονται σε 176.000 ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη, αφαιρούμενων των φόρων και των λοιπών εξόδων, ήταν 130.000 ευρώ. Το έκτακτο αυτό αποτέλεσμα επηρέασε τα περισσότερα μεγέθη κερδοφορίας του πρώτου τριμήνου του 2008- από τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ως και τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας. Μη συμπεριλαμβανομένου του έκτακτου αποτελέσματος από την πώληση ακινήτου το 2008, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) του ομίλου αυξήθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2009 κατά 3,1% και ανήλθαν στο 1,4 εκατ. ευρώ από 1,3 εκατ.

ευρώ πέρυσι.

Χωρίς την αφαίρεση του έκτακτου αποτελέσματος από τα οικονομικά μεγέθη του 2008, τα ενοποιημένα κέρδη ΕΑΤΑΜ μειώθηκαν κατά 9,6% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2008.