Υποχώρηση σε ετήσια βάση, αλλά αύξηση σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2008 σημείωσε η καθαρή κερδοφορία του ομίλου Εurobank ΕFG το α΄ τρίμηνο του 2009. Την εξεταζόμενη περίοδο τα καθαρά κέρδη σε ενοποιημένη βάση έφθασαν στα 81 εκατ. ευρώ, υποχωρώντας κατά 62,5% σε σχέση με τους πρώτους τρεις μήνες της περυσινής χρήσης. Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, είναι πλέον ορατά τα πρώτα σημάδια αφενός της βελτίωσης του κλίματος στις αγορές και αφετέρου της σταθεροποίησης των οικονομιών μετά τις συντονισμένες παρεμβάσεις κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών για τη στήριξή τους.

Η πτώση των κερδών αποδίδεται στη διατήρηση υψηλού κόστους χρήματος στις διεθνείς αγορές, στις υψηλότερες προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους, στην επιβράδυνση των ρυθμών πιστωτικής επέκτασης και στα μειωμένα έσοδα από τις κεφαλαιαγορές. Τα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν κατά 3,9% σε ετήσια βάση στα 544 εκατ. ευρώ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου μειώθηκε σε 2,7% από 3,2% που ήταν στο τέλος του 2008. Ως αποτέλεσμα της υποχώρησης των εσόδων που συνδέονται με τις κεφαλαιαγορές και τη διαχείριση περιουσίας, του περιορισμού της πιστωτικής επέκτασης και του αυξημένου κόστους άντλησης χρήματος, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 7,8% σε 725 εκατ. ευρώ. Εξάλλου ο όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της «Νέας Ευρώπης» και τη χειροτέρευση του οικονομικού κλίματος αύξησε τις προβλέψεις σε 1,89% επί των μέσων χορηγήσεων, από 1,67% το δ΄ τρίμηνο του περυσινού έτους. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφώθηκαν σε 3,2% του συνόλου των χορηγήσεων από 2,7%. Από την άλλη, ο δείκτης των βασικών κυρίων κεφαλαίων Core Τier Ι ανήλθε σε 8,6% από 8,0% το 2008. Λαμβανομένης υπόψη της έκδοσης προνομιούχων μετοχών υπέρ του ελληνικού Δημοσίου ύψους 950 εκατ. ευρώ και της εξόφλησης τίτλων μειωμένης εξασφάλισης ύψους 400 εκατ. ευρώ, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας αυξήθηκε σε 11,3% από 10,4% το 2008.

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων πελατών του ομίλου αυξήθηκαν κατά 17,4% σε 45,9 δισ. ευρώ, που είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση του δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις εξαιρουμένων των δανείων που έχουν τιτλοποιηθεί στο 114% από 117% που ήταν το α΄ τρίμηνο του 2008. Την ίδια περίοδο οι εκταμιεύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στεγαστικά δάνεια ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε 56,3 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,2% σε ετήσια βάση.

Στη Νέα Ευρώπη τα κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν ετήσια αύξηση κατά 9% σε 84 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά καθαρά κέρδη εξαιρουμένης της Ουκρανίας διαμορφώθηκαν σε 7 εκατ. ευρώ. Τέλος, επισημαίνεται ότι η διοίκηση της τράπεζας θα προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της στις 19 Ιουνίου τη διανομή μερίσματος υπό τη μορφή δωρεάν μετοχών με αναλογία δύο νέων για κάθε 98 παλαιές.