Μείωση κατά 44% σημείωσαν τα καθαρά μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας κέρδη της Μarfin Ρopular Βank, ανερχόμενα το α΄ τρίμηνο του 2009 σε 40 εκατ. ευρώ. Η κερδοφορία της περιόδου επηρεάστηκε από την επιδείνωση των διεθνών χρηματαγορών που οδήγησε σε σημαντική αύξηση του κόστους χρήματος, αλλά και από την απόφαση της διοίκησης για αύξηση των προβλέψεων. Σύμφωνα με τον κ. Ευθ. Μπουλούτα , διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, η θωράκισή της, σε συνδυασμό με τη «διαφαινόμενη βελτίωση σημαντικών οικονομικών δεικτών, μας επιτρέπει να αισθανόμαστε αισιόδοξοι για την περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας του ομίλου».

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 122,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια μείωση 28% και αντανακλώντας τη μεγάλη πίεση στο καθαρό περιθώριο τόκων που διαμορφώθηκε σε 1,35% τον Μάρτιο του 2009 από 2,40% τον Δεκέμβριο του 2008. Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ήταν μειωμένα κατά 30% σε ετήσια βάση σε 51,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις άγγιξαν τα 57,9 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της βελτίωσης που παρατηρήθηκε στην αγορά των ομολόγων το α΄ τρίμηνο του 2009.

Οι συνολικές χορηγήσεις και οι καταθέσεις του ομίλου σημείωσαν άνοδο στα 23,87 δισ. ευρώ (+22%) και στα 25,29 δισ. ευρώ (+16%), αντίστοιχα. Η ρευστότητα του ομίλου παραμένει σε καλά επίπεδα, με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις να βρίσκεται στο 94,4%. Οι χορηγήσεις του σε χώρες εκτός της Ελλάδας και της Κύπρου έφθασαν στα 2,8 δισ. ευρώ ή 11% του συνόλου, με το 96% των συνολικών χορηγήσεων να είναι σε αναπτυγμένες αγορές, ενώ μόνο το 4% να αφορά χορηγήσεις σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων επί του συνόλου των χορηγήσεων αυξήθηκε οριακά σε 5,1%.