Ανοδική πορεία ακολούθησαν τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου Folli Follie το πρώτο τρίμηνο του 2009, παρά την οικονομική κρίση, χάρη στις διευρυμένες επιχειρηματικές γραμμές, τη γεωγραφική ισορροπία των εσόδων μας και τη δύναμη των brands, όπως αναφέρει η διοίκηση. Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2009- 31 Μαρτίου 2009 ο όμιλος παρουσίασε, σε ενοποιημένη βάση, κύκλο εργασιών 210,9 εκατ. ευρώ, αύξηση κατά 11,4%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 33,9 εκατ. ευρώ (+19,3%), ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) ήταν αυξημένα κατά 7,8% και ανήλθαν σε 46,6 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 24,9 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 28,5%.

Η θυγατρική της εταιρεία ΚΑΕ εμφάνισε ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 120,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,5%, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν σε 4,5 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα, από 5,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.