Στο… οικολογικό πνεύμα των ημερών, ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης εξήγγειλε χθες τριπλό πρόγραμμα «πράσινων» επενδύσεων συνολικού ύψους 136 εκατ. ευρώ, το οποίο πάντως θα υλοποιηθεί το φθινόπωρο.

Τα προγράμματα φέρουν τις επωνυμίες «Πράσινες Υποδομές», «Πράσινη Επιχείρηση» και «Μετεγκατάσταση» και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από τις 20 Ιουλίου ως και τις 22 Σεπτεμβρίου 2009.

Το πρώτο πρόγραμμα «Πράσινες Υποδομές» ενισχύει παλαιές ή νέες επιχειρήσεις που θέλουν να ξεκινήσουν να δραστηριοποιούνται σε σχέση με το περιβάλλον σε τομείς όπως η διαχείριση ή αξιοποίηση αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση, η απορρύπανση.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 60 εκατ. ευρώ, η δημόσια δαπάνη 30 εκατ.

ευρώ και ο προϋπολογισμός ανά έργο κυμαίνεται από 300.000 έως 3 εκατ. ευρώ. Τα ποσοστά χρηματοδότησης κυμαίνονται από 30% ως 60% για μικρά νησιά και πυρόπληκτες ή σεισμόπληκτες περιοχές.

Το πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση» ενισχύει επιχειρήσεις για δράσεις μείωσης του «περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος» και περιλαμβάνει δράσεις διαχείρισης, ανακύκλωσης, διάθεσης αποβλήτων, ανάκτησης ή εξοικονόμησης ενέργειας και υδάτινων πόρων, ενσωμάτωσης προτύπων. Ο προϋπολογισμός είναι 60 εκατ. ευρώ, η δημόσια δαπάνη 30 εκατ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός ανά έργο είναι 30.000-200.000 ευρώ, με τα ποσοστά να κυμαίνονται ανάλογα με την περιοχή από 30% ως 60%.

Τέλος, το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση» ενισχύει τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ ή ΒΙΟΠΑ, με προϋπολογισμό 16 εκατ. ευρώ και δημόσια δαπάνη 8 εκατ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός ανά έργο κυμαίνεται από 30.000 ως 300.000 ευρώ. Το γενικό ποσοστό χρηματοδότησης κυμαίνεται στο 50%, ενώ για μικρά νησιά, πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές φθάνει στο 60%.

Προϋπόθεση για το πρόγραμμα είναι η επιχείρηση να έχει τρία χρόνια λειτουργίας και ισάριθμους δημοσιευμένους ισολογισμούς, να δραστηριοποιείται στη μεταποίηση και να μετεγκαθίσταται σε οργανωμένες, οριοθετημένες και θεσμοθετημένες περιοχές. Ενισχύονται η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η ανέγερση, επέκταση και διαρρύθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά και οι ενέργειες μετεγκατάστασης, οι μελέτες και η έκδοση άδειας λειτουργίας. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη μεγάλου ενδιαφέροντος από πλευράς των επιχειρήσεων, θα υπάρξει αύξηση του προϋπολογισμού.