Σε ποιό σημείο βρισκόμαστε σήμερα, σε σχέση με το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι πολίτες της Ε.Ε. μετά από την παρέλευση 30 ετών από τις πρώτες ευρωεκλογές που διεξήχθησαν με άμεση,καθολική ψήφο?

Αρκεί μια πρώτη προσέγγιση του θέματος για να διαπιστώσουμε ότι το ενδιαφέρον των πολιτών για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές αντί να διευρύνεται, συρρικνώνεται. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία η συμμετοχή των πολιτών στις ευρωεκλογές από το 63% που έφθασε το 1979, μειώθηκε στο 61% το 1984, για να περιοριστεί στο 58,5% το 1989, να συρρικνωθείστο 56,8% το 1994, να «πέσει» στο 49,8% το 1999 και να μειωθεί εκ νέου στο 45,6% στις τελευταίες ευρωεκλογές του 2004.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι παρά τις περί αντιθέτου απόψεις που επικρατούν, οι Ελληνες πολίτες εκδηλώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις ευρωεκλογές από τους πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε., αφού η συμμετοχή τους χαρακτηρίζεται ικανοποιητική, σε σχέσει βεβαίως με το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα κράτη – μέλη.

Εάν εξαιρέσουμε τις πρώτες ευρωεκλογές του 1979 στις οποίες δε συμμετείχαν οι Έλληνες πολίτες, σε όλες τις επόμενες η συμμετοχή μας ήταν υψηλότερη από ότι στις άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε. Το 1984 η συμμετοχή των Ελλήνων πολιτών στις ευρωεκλογές έφθασε το 77,2% και το 1989 το 79,9%. Στις ευρωεκλογές του 1994 η συμμετοχή ήταν λίγο μικρότερη (71,2%) αλλά το 1999 σημείωσε αύξηση φθάνοντας 75,3%. Στις ευρωεκλογές του 2004 το ποσοστό συμμετοχής έπεσε στο 64%.

Πως ερμηνεύεται η ολοένα χαμηλότερη συμμετοχή των πολιτών της Ε.Ε.στις ευρωεκλογές;

Η μείωση της συμμετοχής των πολιτών της Ε.Ε. στις ευρωεκλογές θα μπορούσε να ερμηνευθεί σαν αποτέλεσμα των επανωτών διευρύνσεων με την ένταξη νέων χωρών. Οι ευρωσκεπτικιστές υποστηρίζουν ότι η Ε.Ε. δέχεται νέα κράτη-μέλη πριν ολοκληρωθεί η σύγκλιση και η συνοχή των ήδη ενταγμένων κρατών-μελών με αποτέλεσμα να υπάρχουν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα της ενοποιητικής διαδικασίας. Οι επιφυλάξεις αυτές αντικατοπτρίζονται στα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στις ευρωεκλογές.

Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι οι πολίτες της Ε.Ε. λόγω ελλιπούς ενημέρωσης δεν έχουν την καλύτερη γνώμη για τους ευρωβουλευτές αλλά καιγια το ρόλο που μπορεί να παίξει στα δρώμενα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατά συνέπεια απέχουν στις ευρωεκλογές.

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι πρόκειται για απλή αδιαφορία.

Στην πραγματικότητα το γεγονός ότι καταγράφονται χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στις ευρωεκλογές μπορεί να βρεί την ερμηνεία του σε όλους ταυτόχρονα τους παραπάνω λόγους. Ετσι και αλλιώς έχουμε να κάνουμε με ένα πρόβλημα δημοκρατικού ελλείμματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό Θεσμικό Οργανο της Ε.Ε. του οποίου τα μέλη του (οι ευρωβουλευτές) εκλέγονται μα άμεση ψηφοφορία, αφού τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διορίζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε, ενώτο Συμβούλιο τωνυπουργών συγκροτείται αυτοδικαίως από τους αρμόδιους υπουργούς κατά περίπτωση.

Παρόλα αυτά, όταν οι πολίτες της Ε.Ε. απέχουν από τις ευρωεκλογές αποποιούνται ουσιαστικά του δικαιώματος τους να εκλέγουν άμεσα εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέσω αυτών να ακούγεται η δική τους φωνή στην Ευρώπη.