Το πρώτο έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα, που αφορά την κατασκευή πυροσβεστικών σταθμών, χρηματοδοτεί η Εurobank ΕFG σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).