Περικοπές στις δαπάνες για υπερωρίες, μετακινήσεις, έκτακτες αμοιβές δημοσίων υπαλλήλων, εφημερίες στα νοσoκομεία, αλλά και μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και περιορισμό των δαπανών κινητής τηλεφωνίας και καθαριότητας προβλέπει για το 2009 με εγκύκλιό του ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Ν.Λέγκας. Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2009 επιδιώκεται η συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας μέσω της μείωσης του ελλείμματος και της ταχύτερης αποκλιμάκωσης του δημοσίου χρέους «σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης».

Ως βασική προτεραιότητα για τη μείωση του ελλείμματος τίθεται η πιστή τήρηση και η χωρίς αποκλίσεις εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2009. Για τον λόγο αυτόν οι πιστώσεις θα διατίθενται αποκλειστικά για τις ανάγκες για τις οποίες προβλέφθηκαν, ενώ όλοι οι φορείς θα πρέπει να προγραμματίσουν τις ανάγκες τους ως το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων όπως θα καθορίζονται με τις εκάστοτε αποφάσεις του υπουργού Οικονομίας κ. Γ.Αλογοσκούφη. Παράλληλα όμως, λόγω των αβεβαιοτήτων και των ανασφαλειών που επικρατούν, επισημαίνεται ότι «η διάθεση του συνόλου των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη», και μάλιστα προβλέπεται ότι είναι πιθανό να μην εγκριθεί η διάθεση του συνόλου των πιστώσεων ορισμένων κατηγοριών δαπανών και ότι αυτό εξαρτάται από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Ειδικά δε για τις συμπληρωματικές πιστώσεις αναφέρεται δεν μπορεί να χορηγηθούν, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό δεν έχει προβλεφθεί αποθεματικό. Επισημαίνεται ακόμη ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων πρέπει να προσαρμόζονται στο ύψος των εγγεγραμμένων πιστώσεων χωρίς να δημιουργούνται υποχρεώσεις στα επόμενα έτη.

Για τις επιχορηγήσεις των φορέων αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η εγγραφή πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό για την επιχορήγηση φορέων δεν σημαίνει κατά ανάγκη και υποχρέωση καταβολής της, ως εκ τούτου για την καταβολή των επιχορηγήσεων θα λαμβάνονται υπόψη ο σκοπός διάθεσής τους και οι επί μέρους ανάγκες. Για την καταβολή των επιχορηγήσεων θα αξιολογείται η οικονομική κατάσταση των φορέων.

Εξάλλου οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες προμηθειών και δημοσίων σχέσεων τίθενται υπό αυστηρό έλεγχο. Οι λειτουργικές δαπάνες (για ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνίες και ιδιαίτερα δαπάνες κινητής τηλεφωνίας, διάθεσης αναλωσίμων υλικών και δαπάνες θέρμανσης και κλιματισμού) θα πρέπει να συγκρατηθούν στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα ή και να μειωθούν με τη λήψη διοικητικών μέτρων.

Παράλληλα καλούνται ως τις 25 Ιανουαρίου 2009 όλα τα υπουργεία να υποβάλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα συγκεντρωτικά αιτήματα στο πλαίσιο του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ). Καμία προμήθεια δεν θα εντάσσεται στο ΕΠΠ εάν προηγουμένως δεν έχει μεταβιβαστεί στο υπουργείο Ανάπτυξης η αναγκαία πίστωση. Επίσης προβλέπεται ότι οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές του Δημοσίου θα εξοφλούνται εις βάρος των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού του 2009, ανεξάρτητα από τον χρόνο δημιουργίας τους.