Δύο νέα προγράμματα για την προώθηση 16.000

άνεργων νέων στην απασχόληση καταρτίζονται από τον ΟΑΕΔ.