Η χρηματιστηριακή αγορά θα λειτουργήσει κανονικά στις 24 Δεκεμβρίου του 2008, όπως διευκρίνισε το διοικητικό συμβούλιο του ΧΑ. Επίσης, από το νέο έτος η διεξαγωγή των εταιρικών πράξεων θα πραγματοποιείται με βάση τον κατάλογο των μετόχων του ΣΑΤ, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί την ημέρα που ορίζει η εκδότρια (κανόνας record date), σύμφωνα με χθεσινή απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. Η υιοθέτηση του κανόνα record date αποφασίστηκε κατά την τελευταία αναθεώρηση του Κανονισμού του ΧΑ προκειμένου ο κατάλογος των μετόχων να συμπεριλαμβάνει και τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, οι οποίες επιτρέπονται με την υιοθέτηση της Οδηγίας ΜiFΙD. Ακόμη, το διοικητικό συμβούλιο του ΧΑ αποδέχθηκε την αίτηση της εταιρείας Κρητών Αρτος για την εισαγωγή των μετοχών της στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ) του ΧΑ.