Σε αλλαγή πορείας λόγω της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης επενδυτικού ενδιαφέροντος υποχρεώθηκε η Ηellas Οn Line σχετικά με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων προέβη σε αναπροσαρμογή του ύψους των νέων κεφαλαίων τα οποία επιθυμεί να αντλήσει η εταιρεία, προκειμένου να συνεχισθούν και να προχωρήσουν τα επενδυτικά της σχέδια. Ετσι η εταιρεία προσανατολίζεται στην άντληση κεφαλαίων περίπου 50 εκατ. ευρώ, έναντι 150 εκατ. ευρώ που είχαν αρχικώς ανακοινωθεί, τα οποία θα κληθεί να καλύψει η Ιntracom αφού κατέχει ποσοστό περίπου 82% στη ΗoL. Η αύξηση θα γίνει με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, ενώ η αρχική απόφαση προέβλεπε την είσοδο νέων στρατηγικών μετόχων.

Το τελικό ύψος της αύξησης και η τελική τιμή διάθεσης θα αποφασισθεί εν ευθέτω χρόνο από τη διοίκηση της εταιρείας. Ειδικότερα, η συνέλευση αποφάσισε την ανάκληση της από 26.6.2008 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της, κατά το ποσόν των 54.825.000 ευρώ και με την έκδοση 64.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,85 ευρώ.

Ακόμη, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την εκ νέου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων αυτής, κατά το ποσόν των 26.938.461,80 με την έκδοση 31.692.308 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας επίσης 0,85 ευρώ εκάστη.