«Χρυσή ευκαιρία» για να δοκιμαστούν στην πράξη τα σχέδια αντιμετώπισης τηλεπικοινωνιακών καταστροφών θα μπορούσε να θεωρηθεί από τους υπευθύνους των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Δημοσίου η περίπτωση της Αltec Τelecoms.

Μόνον η υπόνοια ότι θα μπορούσαν να επηρεαστούν οι τηλεπικοινωνίες των υπουργείων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τα επιχειρηματικά προβλήματα μιας εταιρείας θα έπρεπε να έχει θέσει σε εφαρμογή τα σχέδια εναλλακτικής διόδευσης των επικοινωνιών ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία όλων των υπηρεσιών.

Σε πολλές χώρες μάλιστα γίνονται συστηματικά ασκήσεις ετοιμότητας ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική ικανότητα και η επιχειρησιακή συνέχεια των δημόσιων υπηρεσιών έπειτα από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές και να βελτιώνονται τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Στην Ελλάδα όμως τέτοια σχέδια φαίνεται να μην υφίστανται, με συνέπεια η εύρυθμη λειτουργία ενός σημαντικού τμήματος του δημόσιου τομέα να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιχειρηματική πορεία μιας εταιρείας!

Αυτή η διαπίστωση, συνδυαζόμενη με την εκτόξευση του ετήσιου τηλεπικοινωνιακού κόστους του Δημοσίου από τα 140 εκατ. ευρώ το 2002 στα 314 εκατ. ευρώ το 2007, που συσσωρευτικά υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ στην τελευταία πενταετία, δημιουργεί πολλά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα διαχείρισης του επικοινωνιακού δικτύου του Δημοσίου από την τρέχουσα διακυβέρνηση. Και οι αρμόδιοι θα πρέπει άμεσα να αποδείξουν ότι δεν έχουν στόχο μία ακόμη πρωτιά στο βιβλίο Γκίνες: της χώρας όπου η κατάρρευση μιας εταιρείας θα μπορούσε να επιφέρει τηλεπικοινωνιακό μπλακάουτ σε όλο τον κυβερνητικό μηχανισμό.

giannarakis@in.gr