Για τις πράξεις αποδοχής κληρονομιάς που συντάσσονται ή μεταγράφονται κατά τη διάρκεια του έτους 2008, παραγεγραμμένο έτος για το Δημόσιο θεωρείται το 1986 και οποιοδήποτε έτος προγενέστερο αυτού. Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών. Παράλληλα, σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου αιτία θανάτου, και ειδικότερα κατά τη σύνταξη και τη μεταγραφή της πράξης δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας ή κληρονομητηρίου, απαιτείται η προσκόμιση από τον αποδεχόμενο στον συμβολαιογράφο ή στον υποθηκοφύλακα, κατά περίπτωση, της υπεύθυνης δήλωσης για την εμπρόθεσμη δήλωση των μισθωμάτων ή του εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα δηλωθέντος γεωργικού εισοδήματος ή του πιστοποιητικού σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης των μισθωμάτων την τελευταία διετία πριν από τον θάνατο, καθώς και της υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση που δεν προέκυψε εισόδημα την πενταετία πριν από τον θάνατο.