Κ ατάφεραν και ξεπέρασαν τον Μάιο σε απόδοση τον Γενικό Δείκτη οι οκτώ εισηγμένες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών τον Μάιο. Μπορεί όλες οι εταιρείες του κλάδου από την αρχή του χρόνου να παρουσιάζουν αρνητικές αποδόσεις εσωτερικής αξίας κυμαινόμενες από -9,09% (Global) έως-19,20% (Δίας ΕΕΧ) αλλά και οι οκτώ παρουσιάζουν καλύτερη απόδοση από την απόδοση του Γενικού Δείκτη του ΧΑ (19,35%). Το σύνολο της καθαρής αξίας ενεργητικού των οκτώ εισηγμένων διαμορφώθηκε στο τέλος Μαΐου στα 352,2 εκατ. ευρώ έναντι 347,3 εκατ. ευρώ του Απριλίου παρουσιάζοντας αύξηση 4,92 εκατ. ευρώ (1,4%).

Η μέση αριθμητική απόδοση από την αρχή του έτους των εταιρειών ήταν-12,11%, ενώ η μεσοσταθμική-12,73%. Στο τέλος Μαΐου το μεσοσταθμικό discount (όταν η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή υπολείπεται της εσωτερικής αξίας της μετοχής) των εταιρειών ανήρχετο στο-23,82. Το μεγαλύτερο discount εμφάνιζε η μετοχή της Ιnterinvest με 31,28% και ακολουθούσε της Global με 26,50% και η μετοχή της Δίας με 26,49%. Η Global ΕΕΧ επενδύει μικρό μέρος του ενεργητικού της στο ΧΑ ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί συγχώνευση με τη Δίας ΕΕΧ.