από metereologos.gr
Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
 
 

Νόμος - Πλαίσιο: Ολες οι αλλαγές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου για τις αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας
Νόμος - Πλαίσιο: Ολες οι αλλαγές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

Αθήνα 


Τριετείς σπουδές στα πανεπιστήμια και μάλιστα απαραίτητη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας για τη λήψη πτυχίου, θεσμοθετούνται με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ακόμη από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 παύει η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων με δαπάνες του Δημοσίου! Οι φοιτητές θα προμηθεύονται τα συγγράμματά τους από το Διαδίκτυο, όπου και θα βρίσκουν τις αναλυτικές σημειώσεις των διδασκόντων τους. Παράλληλα ιδρύονται επώνυμες Εδρες στα Ιδρύματα, για την αναζήτηση επιπλέον χρηματοδότησης. Επίσης προβλέπονται σπουδές σε ξένες γλώσσες, αλλαγές στην εκλογή των συμβουλίων αλλά και στην αξιολόγηση των καθηγητών.

Ο νέος νόμος αλλάζει το στάτους κβο και για τους «αιώνιους» φοιτητές, δεν αναφέρεται στο άσυλο και αφήνει, ουσιαστικά, στην ακαδημαϊκή κοινότητα «τη διαδικασία διαφύλαξης της ακαδημαϊκής ελευθερίας», προβλέπει συγχωνεύσεις ή και κατάργηση σχολών και τμημάτων, εκλογή πρύτανη μετά από διεθνή διαγωνισμό αλλά και μεγάλες αλλαγές στη χρηματοδότηση, η οποία θα βασίζεται εν πολλοίς στους ενεργούς φοιτητές.

Αναλυτικά, προβλέπονται στον νέο Νόμο - Πλαίσιο:

Αιώνιοι φοιτητές

-      Δύο κατηγορίες φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι ενεργοί που εγγράφονται κανονικά και δεν έχουν υπερβεί τα ενδεικτικά έτη σπουδών του προγράμματος που παρακολουθούν συν 2 έτη και οι μερικής φοίτησης (π. χ. εργαζόμενοι) με χρόνο σπουδών διπλάσιο του ενδεικτικού για το πρόγραμμα που παρακολουθούν.

-      Αν ένας φοιτητής δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή.

-      Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται περισσότερο από 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης.

Ασυλο

-      Δεν αναφέρονται σε κανένα σημείο του νόμου οι λέξεις «ακαδημαϊκό άσυλο». Αντ’ αυτού αναφέρεται ότι στα ΑΕΙ κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία καθώς και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, υπεύθυνος για την τήρηση των οποίων είναι ο πρύτανης. Με τον οργανισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται η διαδικασία διαφύλαξης της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

-      Βασική ακαδημαϊκή μονάδα των πανεπιστημίων είναι η Σχολή, ενώ καταργούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα. Η Σχολή οργανώνει προγράμματα σπουδών, αναθέτει την υλοποίησή τους σε ομάδες διδασκόντων και απονέμει τα αντίστοιχα πτυχία, κατά τα οριζόμενα στον Οργανισμό του ιδρύματος.

Καλλικράτης άμεσα!

-  Οι βάσεις για την κατάργηση και το κλείσιμο πανεπιστημιακών τμημάτων «μπαίνουν» με το νέο νομοσχέδιο κι εντάσσονται στο σχέδιο του υπουργείου Οικονομίας. Οπως αναφέρεται σ’ αυτό «η ίδρυση, κατάργηση, κατάτμηση ή συγχώνευση σχολών και ιδρυμάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ανάγκες και
δυνατότητες της εθνικής οικονομίας και τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό. Απαγορεύεται η μεταστέγαση ιδρύματος ή σχολής εκτός της έδρας τους, καθώς και η μεταφορά της στην Αθήνα». Αναφέρεται ακόμη ότι τα «Α. Ε. Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση σύμφωνα με το άρθρο αυτό, υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Α. Ε. Ι. Σε περίπτωση κατάτμησης ή κατάργησης ιδρύματος, τα θέματα της παρούσας παραγράφου ρυθμίζονται με το σχετικό προεδρικό
διάταγμα».
 
Διοίκηση Ιδρύματος


-      Συμβούλιο Ιδρύματος, αποτελούμενο από 15 μέλη (9 σε μικρά ιδρύματα). Επτά εκλεγμένα εσωτερικά μέλη, επτά εξωπανεπιστημιακά και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών. Ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται από τα εσωτερικά μέλη, με φανερή ψηφοφορία και αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων.
-  Μετά από διεθνή διαγωνισμό, ο πρύτανης εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία, με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών του Συμβουλίου.
-  Η θητεία του πρύτανη μπορεί να ανανεωθεί μία φορά με απόφαση του Συμβουλίου, με τη διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης. Δεν επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων πρύτανη από το ίδιο πρόσωπο για τρεις συνεχείς θητείες.
-  Η ίδια διαδικασία τηρείται στους κοσμήτορες Σχολών.
 
Αξιολόγηση

-   Σε κάθε Ιδρυμα υπεύθυνη για την αξιολόγηση είναι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (που υπήρχε ήδη όμως από τον προηγούμενο Νόμο και σε ελάχιστα Ιδρύματα ιδρύθηκε).

-  Οι αναπληρωτές καθηγητές των Α. Ε. Ι., των οποίων η υπηρεσία έχει υπερβεί τα οκτώ έτη, καθώς και οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας αξιολογούνται κάθε πέντε χρόνια ως προς το ερευνητικό, εκπαιδευτικό, διδακτικό και επιστημονικό έργο τους από επιτροπές αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των ως άνω καθηγητών των Πανεπιστημίων και των Τ. Ε. Ι. πραγματοποιείται από επιτροπές που αποτελούνται από πέντε καθηγητές πρώτης βαθμίδας άλλων Πανεπιστημίων ή Τ. Ε. Ι. αντίστοιχα, του εσωτερικού και του εξωτερικού.

-  Σε περιπτώσεις εξαιρετικά αρνητικής αξιολόγησης μόνιμων καθηγητών, είναι δυνατόν, με απόφαση που λαμβάνεται από την οικεία κοσμητεία κατόπιν εισήγησης του κοσμήτορα, να μην τους επιτρέπεται εφεξής: α) να συμμετέχουν σε επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, β) να διδάσκουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα και γ) να επιβλέπουν και να εξετάζουν διδακτορικές διατριβές. Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία αξιολόγησης επαναλαμβάνεται το αργότερο σε τρία έτη, εκτός αν ο καθηγητής ζητήσει να αξιολογηθεί νωρίτερα.

-  «Συμβόλαια» προβλέπονται με καθηγητές του εξωτερικού που μπορούν να διδάξουν σε πανεπιστήμια της Ελλάδος.

-  Καταργούνται οι λέκτορες και η μονιμοποίηση πανεπιστημιακών γίνεται στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Οι επίκουροι καθηγητές εκλέγονται για τετραετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλη μία ύστερα από κρίση.

-  Σπουδές σε 3 κύκλους (τριετής ο πρώτος εάν το επιλέξουν τα Ιδρυματα, 5 έτη με τις μεταπτυχιακές σπουδές και 8 με τις διδακτορικές).

-  Εκλογές καθηγητών. Η επιλογή και η εξέλιξη των καθηγητών όλων των βαθμίδων γίνεται από ειδικές επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από επτά  καθηγητές, ή και αναπληρωτές καθηγητές σε περίπτωση κρίσης για τις βαθμίδες του επίκουρου ή αναπληρωτή, με έργο ίδιο ή συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης ή του υπό εξέλιξη καθηγητή αντίστοιχα. Τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών είναι είτε καθηγητές άλλου Α. Ε. Ι. της ημεδαπής και ομοταγούς Α. Ε. Ι. του εξωτερικού είτε αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύματος της αλλοδαπής.
 
Χρηματοδότηση


-  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας για την αξιοποίηση των οικονομικών των ΑΕΙ (αξιοποίηση περιουσίας, κονδύλια και ερευνητικά προγράμματα). Η δημόσια χρηματοδότηση θα συνεχίσει να κατανέμεται ως σήμερα με κριτήρια όμως τους ενεργούς φοιτητές και το μέγεθος του κάθε ιδρύματος, ενώ «μπόνους» θα δίνονται σε περιπτώσεις αυξημένων επιδόσεων.

-  Αν δεν καταρτιστούν 4ετείς προγραμματικές συμφωνίες από Ιδρύματα με την Πολιτεία (προβλέπεται από προηγούμενο νόμο), θα αναστέλλεται η χρηματοδότησή τους.

Διαβάστε αναλυτικά όλο το σχέδιο νόμου

Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλλάζουν όλα στα ΑΕΙ με το νέο Νόμο Πλαίσιο 
Νόμος Πλαίσιο: Συντεχνιακή άμυνα «παίζουν» οι πρυτάνεις 
Πίστωση χρόνου για τα ΑΕΙ ζητεί η Νέα Δημοκρατία 
Νόμος - πλαίσιο: ένα βήμα πίσω από το υπουργείο Παιδείας  
Συνεδριάζει τη Δευτέρα η επιτροπή για τον νέο Νόμο Πλαίσιο 
 
 
σχόλια (26)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑ | 02/08/2012 11:52
  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ, ΤΟΣΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ, ΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΑΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΒΑΛΕ ΚΑΤΩ ΜΕ ΣΤΥΛΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΜΦΟΡΩΝ ΑΕΙ! ΔΙΟΤΙ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΕ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΣΑΝ ΜΕ ΔΑΝΕΙΚΑ ΛΕΦΤΑ, ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΗΡΘΕ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ, ΤΡΕΧΕΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΛΑΓΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΓΙΑ ΨΗΦΟΘΗΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ!
  ΒΑΣΙΛΗΣ
  απάντηση00
   
   
  Βιβλιοθήκες | 05/07/2011 23:52
  Κόβουν τα συγγράμματα αλλά για βιβλιοθήκες λόγος ουδείς. Και να δω τι θα βάλλουν στις βιβλιοθήκες όταν κανείς δεν θα μεταφράζει βιβλία ξένα στα ελληνικά γιατί απλά δεν συμφέρει. Δεν ξέρουμε που δεν ξέρουμε την γλώσσα μας θα πρέπει όλα να τα διαβάζουμε στα Αγγλικά. Μήπως να κάνουμε και τα μαθήματα στα Αγγλικά; Πλήρης αφελληνισμός και παγκοσμιοποίηση. Τα δωρεάν συγγράμματα έδωσαν την ώθηση για τη μετάφραση κορυφαίων επιστημονικών βιβλίων στα Ελληνικά αφήνοντας μια τεράστια παρακαταθήκη για τον τόπο μας.
  Αφελληνισμός!
  απάντηση52
   
   
  Ιεράρχηση, διοίκηση, επιχορηγήσεις: εξαρτημένη παιδεία | 05/07/2011 22:10
  Έρευνα; Κάτι για την έρευνα; Από τα οικονομικά των Πανεπιστημίων; Και τι, στοχευμένες επιχορηγήσεις από τις εταιρείες για νέα τεχνολογία σε μπιτ-παρά από μεταπτυχιακούς; Το κοινωνικό πρόσωπο του Πανεπιστημίου (που ερευνά και μη-κερδοφόρες πλευρές της επιστήμης και της τεχνολογίας, για το "καλό της ανθρωπότητας" και όχι των εταιρειών... φαρμακευτικών, τηλεπικοινωνίων κλπ)... Ποιος το θυμάται αυτό... Εξαρτημένη χώρα απ' τα δάνεια, εξαρτημένη παιδεία από τις εταιρείες. Πάντα με συνέπεια στο λόγο τους, Άξιοι!
  Apofoitos Dhmosiou Panepisthmiou
  απάντηση50
   
   
  Διάβασε κανείς το νόμο; | 05/07/2011 20:38
  Έχει διαβάσει κάποιος από αυτούς που είναι υπέρ του νόμου το κείμενο που δόθηκε από το υπουργείο; Αν ναι να μας πει σε ποιον τομέα αναβαθμίζονται τα ΑΕΙ. Μετά από προσεκτική ανάγνωση δεν βρήκα απολύτως κανένα θετικό στοιχείο. Σίγουρα χρειάζονται αλλαγές στα πανεπιστήμια αλλά αλλαγές προς τη σωστή κατεύθυνση και όχι προς την πλήρη διάλυση. Επιπλέον μην ξεχνάμε ότι αυτοί που κυβέρνησαν και κυβερνούν είναι αυτοί που άνοιξαν ΑΕΙ σε κάθε πόλη, που δημιούργησαν την κομματοκρατία, που υποχρηματοδοτούν, που μας έκλεψαν τα όνειρα και μας αναγκάζουν να αναζητήσουμε την τύχη μας στο εξωτερικό όπου τα προσόντα αναγνωρίζονται. Ο νόμος δυστυχώς είναι ένα συνοθύλευμα από γενικολογίες και ασάφειες και δεν διορθώνει τίποτα από τα κακώς κείμενα. Είναι ένα κακέκτυπο της Μπολόνια.
  Ζ.
  απάντηση100
   
   
  Ερώτηση | 05/07/2011 14:24
  Τριετείς σπουδές και γνώση ξένης γλώσσας θα ισχύει μόνο για τα Α.Ε.Ι. ?
  Αντώνης
  απάντηση01
   
   
   
  ένα πασάλειμμα είναι αυτό | 05/07/2011 12:59
  Είναι απαράδεκτο να μιλάνε για νέο Νόμο Πλαίσιο τη στιγμή που δεν έχει θεσπιστεί υπεύθυνα η ενδιάμεση βαθμίδα εκπαίδευσης μεταξύ ενιαίου λυκείου και ΑΕΙ. Όλα τα ΤΕΙ θα έπρεπε να ανήκουν σε μία πιο λειτουργική μορφή ΤΕΕ ή τεχνικών λυκείων που υπήρχαν παλιά. Αυτά τα τεχνικά πτυχία λόγω κακών χειρισμών υποβαθμίστηκαν τα τελευταία χρόνια γι αυτό φτάσαμε να έχουμε εισακτέους στα ΤΕΙ με 8\20 μονάδες. Στο εξωτερικό, που συνηθίζουμε να λέμε ως Ελληνάρες, δε σπουδάζουν τόσο πολύ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας απορροφώνται από αυτά τα τεχνικά λύκεια ή τεχνικές σχολές. Ο νόμος είναι επιφανειακό κακέκτυπο άλλων ν\σ του εξωτερικού (βλ. Γαλλία, Γερμανία). Ωστόσο εξυπηρετεί μόνο λαικίστικες εξαγγελίες και αφήνει πολλά ερωτηματικά όσον αφορά τη χρηματοδότηση. [Αρθρο 46\3: Όλα (;;) οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι λεπτο μέρειες για την ίδρυση και λειτουργία της επώνυμ ης έδρας ορίζονται με τον οργανισμ ό του ιδρύ ματος]. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα όριο και επαφίεται στην κρίση του ΑΕΙ-Οργανισμού...........
  Μυρτώ
  απάντηση27
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Αλλαγή, μοναδική ευκαιρία | 05/07/2011 12:58
  Τα ληστρικά/απατηλά εγκλήματα της πλειονότητας των πρυτάνεων κατά της Αξιοκρατίας, Παιδείας και Κοινωνίας παραμένουν στην ουσιαστικά άγνωστα. Θα τα βρεί κανείς στα αρχεία των ΑΕΙ μέχρι και αυτων των Δικαστηρίων συμπεριλαμβανομένου και του ΣτΕ. Θα πρέπει επιτέλους να βγούνε στο φως όλες οι πλαστογραφίες πρακτικών Σχολών/Τμημάτων όλες οι νοθείες εισαγωγικών εξετάσεων των τελευταίων 30 ετών, όλες οι αναξιοκρατικές κρίσεις πελατειακών, κομματοκοπροσκύλων, συγγενών και φίλων, που διεπράχθηκαν κάτω από την ευχή και προστασία των Πρυτάνεων. Αποστέρησαν, καταταλεπώρησαν, δυσφήμισαν σπάνιες, μοναδικές εξαιρετικές παγκοσμίως αναγνωρισμένες προσωπικότητες σε θέσεις που ενέκριναν παμψηφεί τα αρμόδια εκλεκτορικά Σώματα αποστέλλοντας νοθευμένα πρακτικά στα δικαστήρια, βάσει των οποίων η αξιοκρατική εκλογή τους ακυρώνεται. Μια ανυπολόγιστη καταστροφή για τα ΑΕΙ, Παιδεία, Κοινωνία. Για παράδειγμα αναφέρω την περίπτωση Καραθεοδωρή. Εγκληματική συμπεριφορά. Έκτοτε οι πρυτάνεις, βέβαια εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, δεν έμαθαν τίποτα, επαναλαμβάνουν τα ίδια κακουργήματα. Αυτά τα αίσχει πρέπει να εκκλείψων, αφού πρώτα δουν το φως της πικρής αλήθειας. Η πρακτική να μη γίνει το ένα ή το άλλο γνωστό στην δημοσιότητα, για να αποφευχθεί τάχα ανυπολόγιστη ζημιά για το ΑΕΙ, αυτός ο ψευτοπατριωτισμός αποδείχθηκε ο πλέον ελλεεινός για την Π/κη κοινωνία. Απαιτείται ουσιαστική αλλαγή. Στην θέση των Πρυτάνεων πρέπει να εκλέγονται γνήσιες, ανεξάρτητες, δοκιμασμένες, ύπεραντικειμενικές προσωπικότητες, υποκείμενες επίσης σε έλεγχο και αυτοέλεγχο. Η κατάσταση είναι σοβαρή. Δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια. Τώρα παρουσιάζεται μία σημαντική ευκαιρία μοναδικών αλλαγών. Ας μιλήσουν επιτέλους οι παθώντες, οι γνώστες, οι εμπειρογνώμονοι. Τώρα! Εδώ και τώρα. Μοναδική ευκαιρία. Ας μη την αφήσουμε να πάει χαμένη. Άλλως δεν κάνουμε τίποτα.
  Ι. Μποφιλ
  απάντηση61
   
   
  Για θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων εκλογής των μελών ΔΕΠ ούτε κουβέντα... | 05/07/2011 12:53
  Εδώ και πολλά χρόνια τώρα, για να γίνει κάποιος ένα απλό υπαλληλάκι του δημοσίου, για να συντάσσει έγγραφα και να βαράει σφραγίδες, περνάει από την αξιολόγηση του ΑΣΕΠ, με βάση αντικειμενικά, ποσοτικοποιημένα κριτήρια. Για να πάρει 1200 ευρώ. Ωστόσο, για να ''εκλεγεί'' κάποιος μέλος ΔΕΠ σε ελληνικό ΑΕΙ, ούτε ένα αντικειμενικό κριτήριο. Όλα στην υποκειμενική κρίση του εκάστοτε ''εκλεκτορικού σώματος''. Φωτογραφικές προκηρύξεις θέσεων, a priori αποκλεισμοί υποψηφιοτήτων, στημένες εκλογές. Οικογενειοκρατία, κομματισμός, κολακοκρατία, φαυλοκρατία. Αυτό είναι το ελληνικό ΑΕΙ. Όσοι το έχουν ζήσει από μέσα ξέρουν. Κάντε μια έρευνα. Δείτε σε τι ποσοστό τα μελη ΔΕΠ των ελληνικών ΑΕΙ είναι γόνοι (υιοί, κόρες) μελών ΔΕΠ. Φαίνεται ότι η ευφυία και η ακαδημαϊκή αξιοσύνη μεταφέρεται...κληρονομικά, μέσω DNA. Είναι ντροπή τους. Έκαναν τα πανεπιστήμια οικογενειακές επιχειρήσεις, με τα λεφτά όμως των άλλων. Και ποια αλλαγή φέρνει ο προτεινόμενος νόμος γι' αυτό? Καμία...
  AIK
  απάντηση91
   
   
  Η αναβαθμιση της υπαναπτυξης | 05/07/2011 12:45
  Στην εποχη της μεγαλυτερης εκρηξης των επιστημονικης γνωσης οι "αναβαθμισμενες" σπουδες για το ποπολο ειναι τριχρονα και διχρονα fast track! Η περιφημη αυτονομια και η δημοκρατια των πανεπιστημιων που κλινεται σε ολες τις πτωσεις απο τους βδελυρους υποτελεις της δικτατοριας της Τροικα υλοποιειται με την καθιερωση της ολιγαρχιας μιας χουφτας διοικουντων, εγκαθετων των πιο ιδιοτελων συμφεροντων της επιχειρηματικης αρπαχτης. Μια πληροφορια για χαρην παραδειγματος: το συνολικο ετησιο κοστος λειτουργιας (κοστος συντηρησης κτιριων, κοστος λειτουργιας εργαστηριων και βιβλιοθηκων και συντηρησης αμφιθεατρων, πληρωμες για την καθαριοτητα, κοστος του περιφημου δωρεαν συγγραματος, συνολικα εξοδα μισθοδοσιας του μη μομινου προσωπικου) των πανεπιστημιων της χωρας ανερχεται στο εξαιρετικα ευτελες ποσον των 200 εκ. ευρω! Και επιζητειται η περαιτερω μειωση του? Για ποιο λογο, αραγε, για να γινει η αγορα ενος ακομα υποβρυχιου, απο εκεινα τα γνωστα αξιοπλοα του ειδους, ή για να χρηματοδοτηθει κανενα αθλητικο ή "πολιτιστικο" event απο το οποιο θα φανε τον αγλεουρα οι ημετεροι και μη εξαιρεταιοι? Η τροφιμος του club Bilderberg και οι περι αυτην αναλγητοι κυβερνωντες και εκποιητες του μελλοντος, της οικονομικης αναπτυξης, και της επιστημονικης προοδου της χωρας μας "κανουν τη δουλεια" με θρασυτατη επαγγελματικοτητα, μα οσοι τους χειροκροτουν, αναρωτιεμαι αν ειναι μονον απληροφορητοι ή αν αποτελουν εκεινο το αναγκαστικο βαρος καθε κοινωνιας και καθε εποχης σε αυτοκλητους κρετινους?
  Π.Π.
  απάντηση36
   
   
  Mrs Diamantopoulou | 05/07/2011 12:05
  Εισηχθην σε πολυτεχνικη το 1994. Περιμενα να αντικρυσω δεν ξερω και γω τι, απο τα λογια των γονεων που ειχαν φοιτησει πολυ νωριτερα. Ειχε ηδη αρχισει ομως η παρακμη. Να το πω απλα, δεν θεωρω τη Διαμαντοπουλου ικανη να επιφερει τις ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ εκεινες αλλαγες που χρειαζεται το αρρωστο και ετοιμοθανατο ελληνικο πανεπιστημιο. ΧΑΙΔΕΜΑΤΑ επι χαιδεματων ΠΟΛΥΣ ΧΡΟΝΟΣ και ΠΟΛΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ.
  Ανώνυμος / η
  απάντηση94
   
   
  ΚΡΟΚΟΔΥΛΕΙΑ ΔΑΚΡΥΑ ΛΕΚΤΟΡΩΝ | 05/07/2011 12:03
  Αγαπητή Miriam, προφανώς δεν έχεις αντιληφθεί την πραγματικότητα. Πτωχεύσαμε (οικονομικά, πνευματικά και ηθικά) και ένα (μεγάλο) μερίδιο ευθύνης φέρουν οι εκπαιδευτικοί (όλων των βαθμίδων), οι οποίοι υποκριτικά τώρα σχίζουν τα ρούχα τους για τις αδικίες που φέρνει ο νέος νόμος (λογικό είναι να υπάρχουν λάθη και παραλείψεις)ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΝΤΑΣ (σκόπιμα) την αποτυχία του συστήματος μέχρι τώρα ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Βέβαια θα την πληρώσουν πολλοί (και ίσως και κάποιοι που είναι αθώοι αίματος) ΑΛΛΑ Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΑΙΡΕ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. Άρα να ισχύσει ότι και στον υπόλοιπο κόσμο: μένει αυτός που είναι αποδοτικός, ικανός και αυτός που με την έρευνα "τα φέρνει" στο ίδρυμα. Οι συγγενείς, οι κομματικοί, οι μέτριοι, οι γνωστοί και φίλοι ΑΣ ΚΟΨΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΛΑΙΜΟ ΤΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΑΝ ΤΟΣΑ ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΛΑ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΕΦΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ. Υ.Γ. Ευτυχώς για τα παιδιά μας, έχει και ο καιρός γυρίσματα. Και μακάρι να δούμε ανθρώπους της τρόϊκας να επιβλέπουν (και) τα πανεπιστήμια ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΤΗ ΠΡΥΤΑΝΗ, ΕΠΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ FERRARI (sic) ME TA ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΑΠΛΑ ΔΗΛΩΣΕ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΣ.
  Αχιλλέας
  απάντηση126
   
   
   
  Ο στρουκαμηλισμός των ΑΕΙ | 05/07/2011 11:48
  Όταν πήγα Αγγλία για το μεταπτυχιακό μου, κάποια χρόνια τωρα πλέον, έπαθα πλάκα! Ολοι οι Αγγλοι ξέρανε φαρσι να δουλευνε το Powerpoint , κάνανε παρουσιάσεις σε κοινό και δουλεύανε αυτόνομα με υλικό απο βιβλιοθήκες. Εγώ από την άλλη, θραμένη με τους πολλούς φραπέδες και τα 5 χρόνια φοίτησης (τελείωσα κανονικά) απο την Σχολή μου αναρωτιόμουν γιατί αυτοι με 3 χρονάκια ήταν τόσο μπροστά. Δεν θέλει ποσότητα κυριοι, ποιοτητα θέλει! Ολοι μου οι καθηγητες στην Αγγλία έιχαν απειρες δημοσιεύεσεις και βιβλία και τους απευθυνόμουν με τον μικρό τους όνομα. Στην Ελλάδα τους έκανες τεμενάδες να τους δεις και ήταν όλοι τους κομματοποιμένοι. Δεν με νιάζει εαν το πτυχιο ΑΕΙ μου εξισωθει με το ΤΕΙ, με νιαζει να βρω δουλειά με ένα πτυχίο που συμαίνει κάτι στην αγορά. Οποιος είναι αξιος ειτε ΑΕΙ ειτε ΤΕΙ θα βρει τον δρομο του.
  XT
  απάντηση258
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  επι τελους | 05/07/2011 09:50
  αλλαξε τα ολα ................................ να σωθουν τα παιδια μας και τα λεφτα μας εμας των γονεων
  dimitris t
  απάντηση1710
   
   
  Οι λέκτορες απλά σβήνονται από τον χάρτη | 05/07/2011 09:41
  Τέτοια είναι η προχειρότητα του νομοσχεδίου που δόθηκε στη δημοσιότητα, ώστε μεταβατικές διατάξεις για τους υπηρετούντες και υπό διορισμό λέκτορες και επίκουρους καθηγητές απλά δεν υπάρχουν... Αφού περιμέναμε πάνω από δύο χρόνια στην περίφημη λίστα για το διορισμό μας, τώρα απλά κανείς δεν ενδιαφέρεται για την τύχη μας. Το μόνο ζητούμενο είναι φιλανθρωπικά να αυξήσουμε το διδακτικό και ερευνητικό μας έργο (ποιος θα σχολιάσει το γεγονός ότι πλέον καταργούνται στην πράξη και οι εκπαιδευτικές άδειες?)
  Miriam
  απάντηση1015
   
   
  Επιτελους! | 05/07/2011 08:40
  Επιτελους. Αν και ειναι βεβαιο οτι η πρυτανεια των αργοσχολων, το κομματικο φοιτηταριο και ορισμενοι αριστεροκεφαλοι καθηγητες της διανoουμενιστικης σαχλαμαρας θα κανουν οτι μπορουν για να μεινουν τα πραγματα ως εχουν. Ειναι στην ευχερεια των υπολοιπων φοιτητων και καθηγητων να υποστηριξουν ανοιχτα αυτα τα μετρα. Τα Πανεπιστημια πρεπει να αλλαξουν.
  frank
  απάντηση1513
   
   
  Επεα πτεροεντα-Ονειρα γλυκα | 05/07/2011 07:36
  "Συντροφισα" Αννα, 1. Μειωσε τα ευαγη κομματικα ΑΕΙ-ΤΕΙ απο 44 αντε σε 5-10. 2. Κανε εξωτερικη αξιολογηση των μελων ΔΕΠ απο καθηγητες του εξωτερικου κατα ειδικοτητα ,οποτε το 80% θα πρεπει να συνταξιοδοτηθει προωρα. 3.Μειωσε δραματικα τον αριθμον των εισακτεων και καταργησε ειδικοτητες πολυτελειας. 4.Οι εξεταστικες ειναι δυο :Φεβρουαριου - Ιουνιου και ΟΧΙ 3 ,δηλ. και Σεπτεμβριου.Στειλε στο σπιτι οποιους αποτυγχανουν σε βασικα μαθηματα. 5. Τα μελη ΔΕΠ πρεπει να ασχολουνται αποκλειστικα με την διδασκαλια και την ερευνα και ΟΧΙ με εξω-παν/κες επαγγελματικες δραστηριοτητες. 6. Οι εκλογες των Μελων ΔΕΠ πρεπει να ειναι διεθνεις και ανοικτες με την απαιτηση οι υποψηφιοι να κατεχουν την Ελληνικην και Αγγλικην γλωσσα. 7.Καταργησε τον ακρατο κομματισμο στα ΑΕΙ. 8.Υποχρεωτικη παρουσια ( κανονικο ωραριο) για ολα τα Μελη ΔΕΠ. Για να γινουν εστω και μερικα απο τα παραπανω,χρειαζονται θαρρος,τολμη και συναλλαγμα= χρημα.Δυστυχως ,ΔΕΝ διαθετετε ιχνη απο τα παραπανω ,οποτε το αποτελεσμα θα ειναι << μηδεν εις το πηληκιον >> , οπως ειπε και οαρχηγος σας κ. ΓΑΠ !.. Ως μεγαλειωδες επιτευγμα της πολιτικης σας οξυδερκειας ,σας υπενθυμιζω το παν/μιο Δ. Μακεδονιας(Κοζανη) ,που βρισκεται στα αζητητα της διεθνους καταταξης( βλ.AUWR,2011).Απο εκει απεφοιτησε η κ. Νατασσα Καραμανλη,η οποια με συνοπτικες ταχυτατες διαδικασιες καταταχθηκε απο τα νηπια στην Ιατρικη Σχολη του ΑΠΦ ,ελαβε ,χωρις χρονοτριβη το πτυχιο της ,και μετα και διδακτορικο,ενω ολοι οι αλλοι ειναι "βλακες" και πρεπει να υποκλιθουν στη μεγαλο-ευφυια της καθε Νατασας!... Ο κ. κ.Μυλωνοπουλος ποιει επ ' αυτου την νησσαν... Δεδομενων των των οικογενειοκρατικων και κομματικων διαδικασιων ,που ισχυουν επι 100 και χρονια στα ΑΕΙ ,περιμενετε να επιστρεψουν στην Ελλαδα καταξιωμενοι Ελληνες επιστημονες και,ιδιαιτερα νεοι ?Μαλλον ονειρευεσθε!... Σας ευχομαι ονειρα γλυκα και καλη επιτυχια στο γιο σας στην Αμερικη ( κοστος ανω των 60.000$)...
  Prof. Lysimachos
  απάντηση1510
   
   
  Ναι στη Δημοσια και Δωρεαν Παιδεια | 05/07/2011 01:41
  Αν δουλεύεις με σύμβαση για λίγο καιρό, μετά είσαι άνεργος και μετά ξαναδουλευεις με σύμβαση, που θα σε κατατάξουν, στην μερική φοίτηση ή στην πλήρης φοίτηση;;;; Όπως γνωρίζετε οι δουλειές δεν είναι μόνιμες, παρά μόνο για ορισμένους βουλευτές!
  chris
  απάντηση116
   
   
  τελειώνετε κα Διαμαντοπούλου | 05/07/2011 01:06
  αυτό το νομοσχέδιο έπρεπε να έχει γίνει νόμος του κράτους χτες! Δεν έχετε τίποτα να συζητήσετε με τους μαγαζάτορες πρυτάνεις που προσωποποιούν την παρακμή των ΑΕΙ της χώρας μας
  Ανώνυμος / η
  απάντηση2210
   
   
  επιτελους αλλαγη | 05/07/2011 00:46
  Δεν ειναι τυχαιο οτι τα ελληνικα πανεπιστημια οταν γινεται αξιολογηση απο ξενους οικους ειναι εκτος διακοσαδας οσον αφορα την ποιοτητα των σπουδων.Αυτος που θα βαλει χερι στις 2 πιο μεγαλες συντεχνιες της ελλαδας [γιατροι-καθηγητες,δασκαλοι,πανεπιστιμιακοι] θα κυβερνησει για 12 χρονια.Ειναι γεγονος οτι κουμαντο στα πανεπιστημια κανει η αριστερα και δη η εξωκοινοβουλευτικη αριστερα.Τα γνωστα αριστερα παρασιτα, και βδελες,που εχουν κολησει πανω στο σωμα του ελληνικου ταλαιπωρου κρατους και το απομυζουν σε συνεργασια με με το οικογενειοκρατικο καθηγητηκο κατεστημενο.Η ΡΕΜΟΥΛΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ. οποιος θελει παει και τρωει ,λαθρομεταναστες,επαιτες,εξωπανεπιστιμιακοι,,περιθωριακοι,κλπ, και φυσικα ο ελληνικος λαος πληρωνει αδρα την τζαμπα κοινωνικη πολιτικη των τεμπεληδων δηθεν προοδευτικων αριστερωνΜε την σιωπηρη βεβαια συγκαταβαση των καθηγητων .Και φυσικα η βρωμια ,οι καταστροφες,η αφισορυπανση, ειναι παντα εκει να μας θυμιζει το ποσο βρωμικος λαος ειμαστε.Αναρωτιεμαι πως γινεται αυτοι οι βρωμιαρηδες που φοιτουν και που μετα γινονται πολιτικοι και κυβερνουν την ελλαδα,να δεχονται αυτην την κατασταση και να μην υπαρχει ενας να σηκωσει το αναστημα να πει τα πραγματα με το ονομα τους.Αλλα τι περιμενει κανεις ,οταν διοκηση σε ολα στην ελλαδα κανει η αποτυχημενη γενια του πολυτεχνειου 73-74.Ποιος πρυτανης θα σταματησει επιτελους το αθλιο νταραβερι,αλισβερισι που γινεται κατα την διαρκεια εγγραφης των πρωτοετων φοιτητων απο τα ανεπροκοπα κοματικα στελεχη.Οι κυριοι καθηγηταδες δεν εχουν παει στο εξωτερικο να δουν τι γινεται.Δεν ειναι δυνατο να υπαρχουν στην ελλαδα των δεκα εκατομυριων ελληνων και δυο εκατομυριων παρανομων εισελθοντων 22 πανεπιστημια.ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟ.Η ελλαδα θα επρεπε να εχει 4, 5 πανεπιστημια.Γεμισαμε πρυτανεις αντιπρυτανεις, και οτι μπορεις να φανταστεις, να τι πληρωνει ο ελληνικος λαος-ΘΕΣΕΙΣ- χωρις ποιοτικο αντικρυσμα.Αλλα τι περιμενεις απο πιονια πολιτικους υπουργους παιδειας που εκαναν ενα πανεπιστημιο στο τοπο τους
  οπολογιστης
  απάντηση188
   
-