Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ανακοίνωσε ότι με την 18/12/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίστηκε η παροχή αδείας σύμφωνα με τα α. 99 επ. του Ν. 4548/2018 για τη σύναψη σύμβασης Μελέτης-Κατασκευής με τη συνδεδεμένη εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής ο Παραχωρησιούχος), για την εκπόνηση των μελετών και την κατασκευή του έργου παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης του τουριστικού λιμένα Αλίμου και χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και /ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και /ή της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Αλίμου, για το οποίο ο Παραχωρησιούχος έχει συνάψει την από 13/05/2020 Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο.

Το συμβατικό τίμημα που θα λάβει η Reds ως Κατασκευαστής για την εκτέλεση των Εργασιών και την εν γένει εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από τη Σύμβαση Μελέτης-Κατασκευής, ορίζεται στο ποσό των σαράντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€48.300.000) και θα αναλάβει όλες τις ευθύνες του Παραχωρησιούχου από τη Σύμβαση Παραχώρησης που αφορούν τα έργα που πρέπει να πραγματοποιηθούν, παρέχοντας σε αυτόν και τις σχετικές εγγυήσεις.

Η εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία θα συμβληθεί στην ανωτέρω σύμβαση με την Reds , αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99 § 2 (α) του ν. 4548/2018 και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24, δεδομένου ότι ο μοναδικός της μέτοχος, η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. έχει ως μοναδική μέτοχο την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. η οποία τελευταία είναι μέτοχος κατά το 55% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 101 του ν. 4548/2018 η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη βάσει της από 17/12/2020 Έκθεσης Αξιολόγησης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεωργίου Μπουρνή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25151), της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte-Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η οποία έκρινε ότι οι προπεριγραφείσες συναλλαγές είναι δίκαιες και εύλογες για την εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας και η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.reds.gr