Αποστολή της Εθνικής Επιτροπής των Προέδρων των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων διαχείρισης Απορριµµάτων της Πολωνίας επισκέφτηκε την ελληνική εταιρεία περιβαλλοντικής διαχείρισης Ηλέκτωρ, μέλος του ομίλου Ελλάκτωρ.
Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο των επαφών που κάνει η Επιτροπή στις Ευρωπαϊκές χώρες για την αξιολόγηση των συστηµάτων και τεχνολογιών διαχείρισης απορριµµάτων. Της επιτροπής ηγείτο ο κ. Wojciech Janka ∆ιευθυντής της δηµοτικής επιχείρησης απορριµµάτων στη Zielona Góra.

Η πολωνική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριµµάτων στην ΟΕ∆Α Φυλής που διαχειρίζεται η Ηλέκτωρ. Η επίσκεψη έγινε κατόπιν αιτήµατος της Πολωνικής Εθνικής επιτροπής η οποία ζήτησε την επαφή κι ανταλλαγή απόψεων µε την εταιρεία που διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και τεχνολογία.

Επίσης, την Ηλέκτωρ επισκέφθηκαν µαθητές από το Γυµνάσιο ‘New Village School’ του Sausalito, Σαν Φρανσίσκο στα πλαίσια της εκπαιδευτικής εκδροµής για την υποστήριξη της Πρωτοβουλίας «Healing Lesvos / Θεραπεύοντας τη Λέσβο» της Ελένης Ατσίκµπαση.

Οι µαθητές βρέθηκαν και στην περιοχή Αυλάκι που θα αναπτυχθεί το πρώτο ελληνικό Hope Spot στο Αιγαίο, του οποίου η Ηλέκτωρ αποτελεί υποστηρικτή. Το Hope Spot στο Αυλάκι , επιλέχθηκε για την ιδιαίτερη αφθονία των θαλάσσιων µεταναστευτικών ειδών, τις σηµαντικές ιστορικές και πολιτιστικές αξίες της περιοχής αλλά και θετικές οικονοµικές προοπτικές που µπορεί να δηµιουργήσει στην τοπική κοινωνία.

Η πρωτοβουλία αυτή µπορεί, µεταξύ άλλων, να αποτελέσει υπόδειγµα, καταδεικνύοντας τις δυνατότητες που υπάρχουν για αντιστροφή των ζηµιών από τις αρνητικές επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτή- των.
Οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε τις δράσεις εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ηλέκτωρ που αποσκοπούν στη δηµιουργία ενός βιώσιµου περιβάλλοντος µε αειφορία και σεβασµό στη διαχείριση των φυσικών πόρων και πηγών και βεβαίως να επισκεφθούν για ένα τριήµερο τη Λέσβο και το Hope Spot στο Αυλάκι.