• Αναζήτηση
 • Οι προτάσεις ΣΕΠΑΚ για τη στήριξη του κατασκευαστικού κλάδου

  Η κατακόρυφη πτώση των κατασκευών στην Ελλάδα, λόγω της κρίσης, απαιτεί μέτρα στήριξης για να κινηθεί ξανά ένας κλάδος που μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία.

  Η κατακόρυφη πτώση των κατασκευών στην Ελλάδα, λόγω της κρίσης, απαιτεί μέτρα στήριξης για να κινηθεί ξανά ένας κλάδος που μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία. Ο ΣΕΠΑΚ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών) παρουσίασε τις προτάσεις του που θα κατατεθούν στην Πολιτεία και οι οποίες έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό του κλάδου των κατασκευών, την αύξηση των φορολογικών εσόδων, των θέσεων εργασίας, των ασφαλιστικών εσόδων, καθώς και την είσοδο κεφαλαίων από το εξωτερικό.
  Οι προτάσεις αυτές προέκυψαν από την επεξεργασία της μελέτης του ΙΟΒΕ από τις επιστημονικές ομάδες εργασίας του ΣΕΠΑΚ και τα συμπεράσματα από το πρώτο συνέδριο κατασκευών που διοργανώθηκε το 2016.
  Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΠΑΚ, κ. Πέτρο Παπαϊωάννου, «Ο κλάδος των κατασκευών αποτέλεσε τα 50 τελευταία χρόνια, τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής οικονομίας και την ατμομηχανή της ανάπτυξης της χώρας. Οι επιβαρυντικές όμως για αυτόν αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, τον οδήγησαν σε κατακόρυφη πτώση, συμπαρασύροντας το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας».
  Οι προτάσεις του ΣΕΠΑΚ αφορούν μέτρα για τη δημιουργία ενός «one stop shop» σε ένα υπουργείο που θα συγκεντρώσει όλες τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με τον κλάδο των κατασκευών και εκεί θα συγχωνευθούν όλες οι υπηρεσίες που σήμερα είναι κατακερματισμένες σε τρία τουλάχιστον υπουργεία, την άμεση ανάκαμψη της βιομηχανίας των κατασκευών, όπως π.χ. τη δημιουργία αυτόνομων κέντρων εξυπηρέτησης επιχειρήσεων στις μεγάλες επενδύσεις, κ.ά., την άμεση απλοποίηση της νομοθεσίας και των αδειοδοτήσεων, τη θεσμική απλοποίησης της νομοθεσίας που αφορά τα έργα και τα ακίνητα, τον εκσυγχρονισμό και την τροποποίηση του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου παραγωγής τεχνικών έργων – Υποχρεωτική εφαρμογή Ευρωκωδίκων, Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ και Πρότυπων Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών – Ελεγχος εφαρμογής, τον επαναπροσδιορισμό των θεσμικών πλαισίων άσκησης του επαγγέλματος όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή τεχνικών έργων, ώστε να εναρμονισθούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία – Συνεχής πιστοποίηση στο πλαίσιο της «δια βίου μάθησης».
  Οικονομία