Ερευνα για την αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης στον Κλάδο Αυτοκινήτων πραγματοποίησε η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ) και διαπίστωσε ότι από χρόνο σε χρόνο καταγράφεται αύξηση των περιστατικών απάτης, γεγονός που αποδίδεται και στην οικονομική κρίση.
Με βάση τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της οι έρευνες που γίνονται για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυξήθηκαν κατά 34,5%, από 6.589 το 2013 σε 8.861 το 2014.
Αποτέλεσμα αυτών ήταν η αύξηση κατά 17,9% των εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης (από 1.710 περιπτώσεις το 2013 σε 2.016 το 2014).
Οπως τονίζει η ΕΑΕΕ, η ασφαλιστική απάτη αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά και πολύπλοκα προβλήματα, τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η ασφαλιστική αγορά σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
Στην έρευνα της ΕΑΕΕ συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους 24 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκεντρώνουν το 83% επί της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου της Αστικής Ευθύνης Οχημάτων.
Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο προκύπτουν τα εξής:

1.
Για τη διερεύνηση περιπτώσεων ύποπτων για ασφαλιστική απάτη οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις:
Είτε διαθέτουν οργανωτικά ειδικό τμήμα διερεύνησης, είτε το τμήμα αποζημιώσεων είναι επιφορτισμένο με το καθήκον αυτό.
Ανεξαρτήτως της ανωτέρω οργανωτικής επιλογής αναφέρθηκε η ύπαρξη ομάδας ή ατόμου, εξειδικευμένων τόσο για τη διερεύνηση όσο και για την παρακολούθηση της ασφαλιστικής απάτης.
Σε κάθε περίπτωση, όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναθέτουν τη διερεύνηση ύποπτων περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης σε εξωτερικούς συνεργάτες. Επίσης διευρύνθηκε το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που κάνουν χρήση ειδικού λογισμικού για την ανίχνευση ή τη διερεύνηση περιπτώσεων απάτης.
2. Με βάση τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το 70% των εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης καταγράφηκε από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που διέθεταν οργανωτικά ειδικό τμήμα διερεύνησης της ασφαλιστικής απάτης στον κλάδο Αυτοκινήτων.
3. Με βάση την αποτίμηση των εταιρειών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, το οικονομικό όφελος από την εξακρίβωση των απατηλών απαιτήσεων αποζημίωσης αυξήθηκε κατά 20,7% κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (από 3,8 εκατ. € το 2013 σε 4,6 εκατ. € το 2014). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί κατά 2,4% το οικονομικό όφελος ανά εξακριβωμένη περίπτωση απάτης (μέσος όρος): από 2.237 € το 2013 σε 2.290 € το 2014.
4. Με βάση τη συχνότητα εμφάνισης (πρώτη η πιο συχνή περίπτωση) των εντοπισμένων περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης (τόσο ως προς το πλήθος εμφάνισης όσο και ως προς τον οικονομικό τους αντίκτυπο) ανά τύπο απάτης, δηλώθηκαν οι εξής περιπτώσεις:
n Αλλοίωση συνθηκών ασφαλιστικού γεγονότος (π.χ. δήλωση εξυπηρέτησης)
n Υπερκοστολόγηση
n Κατασκευή ανύπαρκτου ασφαλιστικού γεγονότος (π.χ. σκηνοθεσία ολικής κλοπής, προγενέστερες ζημιές, κ.τ.λ.)
n Πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια.

HeliosPlus