Την ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών στα Ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας ζητούν από το υπουργείο Παιδείας τα μέλη της Συγκλήτου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με αφορμή την περίπτωση του τυφλού μαθητή που αποκλείστηκε στο Τμήμα Φυσικής του Ιδρύματος.
Τα μέλη της Συγκλήτου του Ιδρύματος που συνεδρίασαν σήμερα αποφάσισαν να σταλεί έγγραφο προς το υπουργείο Παιδείας «που να υπενθυμίζει γενικότερα το έργο του ΑΠΘ σχετικά με την προσβασιμότητα στις σπουδές και ειδικότερα στους χώρους του Πανεπιστημίου φοιτητών με αναπηρία και να εξηγεί ότι η συγκεκριμένη στάση του Τμήματος Φυσικής καθώς και άλλων Τμημάτων οφείλεται στην αδυναμία να εκπαιδεύσουν φοιτητές με συγκεκριμένες αναπηρίες λόγω έλλειψης υποδομών, εξοπλισμού, εξειδικευμένου προσωπικού, αλλά και τεχνογνωσίας».
«Γενικά η ισότιμη πρόσβαση στις σπουδές κατακτάται με παρεμβάσεις/αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο κάθε ΑΕΙ, εξαρτάται από τις Σχολές και τα Τμήματα καθώς αποτελεί μια δυναμική διαδικασία αλλά εξαρτάται και από τη στήριξη που είναι διατεθειμένο το υπουργείο Παιδείας να εξασφαλίσει, οικονομικά και με προσωπικό, ώστε να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ισότιμη εκπαίδευση φοιτητών με αναπηρίες» αναφέρεται στην απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ.
«Σκοπός του εν λόγω εγγράφου είναι να διερευνηθούν οι προθέσεις του υπουργείου Παιδείας σχετικά με το ποιες από τις ελλείψεις σε υποδομές, εξοπλισμό, εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνογνωσία είναι διατεθειμένο να καλύψει και σε ποιο βαθμό. Θα συνταχθεί με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής καθηγητή κ. Αλέξιου Μπένου κείμενο που να περιγράφει τις αρχές που διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση φοιτητών με αναπηρίες στην εκπαίδευση και την έρευνα καθώς και τις μέχρι σήμερα δράσεις και υποδομές πρόσβασης του ΑΠΘ, στις σπουδές των φοιτητών με αναπηρία. Τέλος θα συσταθεί επιτροπή του ΑΠΘ αποτελούμενη από καθηγητές ειδικευμένους σε παρόμοια θέματα, η οποία θα επιλαμβάνεται στο εξής όλων των περιπτώσεων φοιτητών με αναπηρίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και την έρευνα σε ακαδημαϊκές μονάδες του ΑΠΘ και θα προτείνει τις δέουσες λύσεις στο πνεύμα της παροχής ίσων ευκαιριών για πρόσβαση στη γνώση σε όλους» καταλήγει η ανακοίνωση.