Συμφωνία Συνεργασίας υπέγραψαν ΕΣΕΕ και GRECA

Συμφωνία Συνεργασίας συνομολόγησαν η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ)και ο Ελληνικός  Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Με τη εν λόγω συμφωνία κατοχυρώνεται η συνεχής και μόνιμη συνεργασία των δύο οργανώσεων, με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν τα μέλη τους.

Συμφωνία Συνεργασίας συνομολόγησαν η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ)και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Με τη εν λόγω συμφωνία κατοχυρώνεται η συνεχής και μόνιμη συνεργασία των δύο οργανώσεων, με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν τα μέλη τους. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται:

 • Η ανάπτυξη συστηματικών φιλικών και συνεργατικών σχέσεων με σκοπό την προώθηση της αμοιβαίας προσπάθειας σε όλους τους τομείς για την κατοχύρωση, διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών τους.
 • Η ενίσχυση της ενότητας και της μαζικότητας της εκπροσώπησης των δύο Οργανώσεων.
 • Η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με την εξέλιξη και ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας που εκπροσωπούν, ιδιαίτερα στους τομείς επαγγελματικών και οικονομικών συνεργασιών, διοίκησης, επιχειρηματικότητας, επιμόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης κλπ..
 • Η από κοινού συστηματική και επιστημονική μελέτη των θεμάτων και προβλημάτων των κλάδων που εκπροσωπούν και η κατάρτιση προτάσεων προώθησής τους.
 • Ο σχεδιασμός και η ενθάρρυνση για την ανάπτυξη συνεργατικών οικονομικών και επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ των μελών τους.
 • Η προώθηση συνεργειών για την προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, την αύξηση της απασχόλησης και την προστασία και ενημέρωση του κοινού.
 • Η προβολή των δυνατοτήτων της Ελληνικής οικονομίας και της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως χώρας εισαγωγικής και εξαγωγικής, καθώς και ως κέντρου για την ανάπτυξη ξένων και μεικτών επενδύσεων.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών οι δύο οργανώσεις συμφώνησαν:

 • Να οργανώσουν μεικτές ομάδες εργασίας, κοινές συνεδριάσεις των διοικήσεών τους και κοινές εκπροσωπήσεις των μελών τους στα διάφορα ελληνικά ή διεθνή fora.
 • Να απευθυνθούν από κοινού σε κάθε αρμόδια αρχή ή φορέα για κάθε ζήτημα που αφορά στα επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών τους.
 • Να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη διαφώτιση της κοινής γνώμης και της ενημέρωσης όλων των αρμόδιων αρχών σε κάθε θέμα που αφορά στα μέλη τους.
 • Να συνεργαστούν με άλλες Οργανώσεις και να συγκαλούν διασκέψεις και συνέδρια τοπικής, περιφερειακής ή και εθνικής κλίμακας για την εξέταση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.
 • Να οργανώσουν σεμινάρια επιμορφωτικά ή εκπαιδευτικά, κοινά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, διαλέξεις, ημερίδες και κοινωνικές εκδηλώσεις και γενικότερα να κάνουν τα απαραίτητα αφενός για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των μελών τους, αφετέρου για την ευρύτερη διάδοση και πληρέστερη ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου επάνω στα κοινά θέματα.
 • Να επιδιώξουν την πιστοδοτική και με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο ενίσχυση της οικονομικής θέσης των μελών τους για την ανάπτυξη και επέκταση των εργασιών και δραστηριοτήτων τους.
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk