Αλλάζει εκ βάθρων το σύστημα ασφάλισης αγροτικής παραγωγής, ενώ διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση και ασφαλιστικών εταιρειών στον συγκεκριμένο τομέα. Χθες η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κυρία Κατερίνα Μπατζελή παρουσίασε το νέο πλαίσιο της ασφάλισης μέσω του ΕΛΓΑ, σύμφωνα με το οποίο αλλάζουν οι διαδικασίες για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων.

Ειδικότερα καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση που θα βασίζεται στην εισφορά 4% επί της αξίας της ασφαλιζόμενης αγροτικής παραγωγής, γενική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ, η οποία θα κυμαίνεται από 2% ως 5% και θα υπολογίζεται στο εισόδημα που δηλώνει στην Εφορία ο αγρότης για το τμήμα του ποσού πάνω από το αφορολόγητο, και εισάγεται η πρόσθετη και η προαιρετική ασφάλιση, για όσους παραγωγούς επιθυμούν επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη για ζημιά στο προϊόν τους και για πλήγμα από ασθένεια αντίστοιχα. Θεσπίζεται ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά δικαιούχο ή ανά ομοειδή καλλιέργεια στις 70.000 ευρώαφορά την αποζημίωση στο σκέλος της υποχρεωτικής ασφάλισης. Το ύψος της απαλλαγής ορίζεται στο 20% της ασφαλιζόμενης αξίας και για τις καλύψεις που υπάγονται στις κρατικές ενισχύσεις ορίζεται στο 30%.

Ακόμη διαχωρίζονται πλήρως οι κρατικές ενισχύσεις (ΠΣΕΑ) από τις ασφαλιστικές καλύψεις του ΕΛΓΑ. Οι κρατικές ενισχύσεις ΠΣΕΑ επανέρχονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παράλληλα δημιουργείται Ταμείο Αλληλοβοήθειας για την κτηνοτροφική παραγωγή, το οποίο μπορεί να επεκταθεί αργότερα και στη γεωργική παραγωγή.

Επανακαθορίζεται το ενιαίο εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και προσδιορίζονται οι τρεις πυλώνες στους οποίους στηρίζεται: α) στον οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), β) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς και στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας και γ) στην Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα του υπουργείου, η οποία είναι και η αρμόδια υπηρεσία για την εποπτεία και τον έλεγχο του συστήματος και για την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ).

Οπως ανέφερε ο κ. Θ. Σαρρής, πρόεδρος του ΕΛΓΑ, εξυγιαίνεται οικονομικά ο οργανισμός και προβλέπεται ο ισοσκελισμός των εσόδων του με τα έξοδά του, καθώς και η αναλογική και συμμετρική μείωση των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων σε περίπτωση που τα έσοδά του δεν επαρκούν. Στο εξής θα μπορεί να χορηγεί προκαταβολές στους δικαιούχους αγρότες και να προβαίνει στην τελική εκκαθάριση των αποζημιώσεων στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους. Αν μετά την εκκαθάριση, τα έσοδά του από κάθε πηγή, μετά την αφαίρεση των εξόδων μισθοδοσίας, των δαπανών για τα προγράμματα ενεργητικής προστασίας και λοιπών λειτουργικών δαπανών, δεν επαρκούν για την καταβολή του υπολοίπου των αποζημιώσεων, υποχρεούται να προβαίνει σε αναλογική μείωση των αποζημιώσεων, ανά προϊόν, στη φυτική παραγωγή και ανά ζώο στο ζωικό κεφάλαιο, μέχρι του ποσού που απαιτείται για τον ισοσκελισμό του ισολογισμού του.