* Μarfin Εgnatia Βank: Σε 6,178% ανέρχεται το επιτόκιο της επόμενης τριμηνιαίας περιόδου εκτοκισμού του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της τράπεζας που ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου του 2009 και λήγει την 31η Μαρτίου του 2009. Ο συνολικός αριθμός των ομολογιών του ΜΟΔ μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές ανέρχεται σήμερα σε 72.110 και ο συνολικός αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών φτάνει σε 288.855.236. * Μηχανική: Σύμβαση για το έργο «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Αξιού ποταμού (Β΄ Φάση)», ύψους 17.050.000 ευρώ, υπέγραψε η θυγατρική εταιρεία Θόλος ΑΕ με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο χρόνος περατώσεως των εργασιών ορίζεται σε τριάντα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

* Αlapis: Η Fortis Global Custody Services προέβη την 22.12.2008 σε πωλήσεις μετοχών της εισηγμένης με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει να κατέλθει από 98.131.550 σε 98.056.550. Ως εκ τούτου, το ποσοστό της Fortis Global Custody Services επί του συνόλου των μετοχών και επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Αlapis μεταβλήθηκε από 10,00% σε 9,999%.

* Μπενρουμπή: Την έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση τής σε ποσοστό 100% θυγατρικής εταιρείας Εlectrolink αποφάσισε ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο της Μπενρουμπή, κατά τη συνεδρίασή του στις 29.12.2008. Ως ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού της συγχωνευόμενης εταιρείας ορίζεται η 31.12.2008. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εν λόγω απόφαση κρίνεται σκόπιμη και συμφέρουσα για την εταιρεία, τους μετόχους, τους εργαζομένους και τους συναλλασσόμενους με αυτήν, δεδομένου ότι δημιουργεί ένα νέο σχήμα, ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο διαχείρισης και διανομής προϊόντων όσο και οικονομικών μεγεθών. * Βαράγκης: Στα 4.004.661,84 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, τα δε συνολικά δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε 6.459.132 και προκύπτουν από ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,62 ευρώ η καθεμία. Η αύξηση αυτή έρχεται ως συνέπεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 40.492,20 ευρώ λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) και από την από 29.12.2008 έναρξη διαπραγμάτευσης των 65.310 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων προαίρεσης.

* Επιχειρήσεις Ηχου και Εικόνας: Στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 5.500

εκατ. ευρώ προχωρά η εταιρεία. Η διάρκεια του δανείου έχει καθοριστεί σε 5 έτη και θα καλυφθεί από την Τράπεζα Πειραιώς. Επίσης, η θυγατρική της εταιρεία Ster Cinemas προχώρησε στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 1.650

εκατ. ευρώ.