Ηελληνική νομοθεσία εμποδίζει τον γάμο μεταξύ συγγενών εξ αίματος εκ πλαγίου ως τετάρτου βαθμού. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν νομικοί, τα εμπόδια τα οποία θέτει ο νόμος αίρονται σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, ο Αστικός Κώδικας ορίζει ότι «εμποδίζεται ο γάμος σε συγγενείς εξ αίματος απεριόριστα» και «σε πλάγια γραμμή ως και τον τέταρτο βαθμό».

Ο νομικός κ. Ανδρέας Γαβαλάς αναφέρει ότι η επίμαχη διάταξη του Αστικού Κώδικα, βασιζόμενη σε βιολογικούς λόγους, προβάλλει προσκόμματα ως προς την τέλεση γάμου στους γονείς με τα παιδιά, τους παππούδες και τις γιαγιάδες με τα εγγόνια, τους θείους και τις θείες με τα ανίψια τους, τα αδέλφια και τα πρώτα ξαδέλφια, ακόμη και του συζύγου με τα παιδιά του άλλου συζύγου από προηγούμενο γάμο. Και ο κ. Γαβαλάς συμπληρώνει: «Οι δομές της ελληνικής κοινωνίας, όπως έχουν διαμορφωθεί από το παρελθόν μέχρι σήμερα, αποδοκίμαζαν τη σύναψη γάμου μεταξύ συγγενών εξ αίματος και εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού εκ πλαγίου και απεριορίστως σε ευθεία γραμμή. Ομως, αυτή η αρχή κάμπτεται σε εξειδικευμένες περιπτώσεις,όπου από τον αρμόδιο μητροπολίτη χορηγείται άδεια για τη σύναψη γάμων και σε δεύτερα εξαδέλφια και πάρα πολύ σπάνια σε πρώτα. Η σχετική διάταξη του Αστικού Κώδικα (1536) λειτουργεί στο πλαίσιο της κοινωνικής προληπτικής πολιτικής,ούτως ώστε να αποφεύγεται η τέλεση γάμων μεταξύ στενών συγγενών.Και όπως προαναφέραμε η άποψη αυτή του νομοθέτη απηχεί στο ακέραιο τις αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας».