Το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων που εφαρμόστηκε από την Ελλάδα βάσει του νόμου 3220/2004 είναι ασυμβίβαστο με την Κοινή Αγορά και η κυβέρνηση πρέπει να ανακτήσει από τους «δικαιούχους» τις ασυμβίβαστες ενισχύσεις και μάλιστα εντόκως, σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.