από metereologos.gr
Τετάρτη 25 Απριλίου 2018
 

Λουκάς Παπαδήμος: Οι παγίδες που κρύβει το µεγάλο κούρεµα

Αρθρο του στο «Βήµα της Κυριακής» (και για τους «Financial Times»)
Λουκάς Παπαδήμος: Οι παγίδες που κρύβει το µεγάλο κούρεµα
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

«Αυτή τη στιγµή, η πιο αποτελεσµατική και συνετή οδός είναι να εφαρµοστεί η συµφωνία των ευρωπαίων ηγετών που επετεύχθη τον Ιούλιο και να ενισχυθεί κατάλληλα» τονίζει σε άρθρο του στο «Βήµα της Κυριακής» (και για τους «Financial Times») ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κ. Λ. Παπαδήµος. Ο κορυφαίος σύµβουλος επί των οικονοµικών του πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου προειδοποιεί για ενδεχόµενες σοβαρές επιπτώσεις ενός µεγάλου µη εθελοντικού κουρέµατος του χρέους για τις ελληνικές τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταµεία, την πραγµατική οικονοµία και τελικά τον έλληνα φορολογούµενο. Κινούµενος µεταξύ Βοστώνης (όπου διδάσκει στο Πανεπιστήµιο Harvard), Φραγκφούρτης (έδρα της ΕΚΤ), Βρυξελλών και Αθήνας ο κ. Παπαδήµος έχει αναλάβει το τελευταίο διάστηµα έναν άτυπο αλλά ουσιώδη ρόλο εκπροσώπησης της Ελλάδας και εξισορρόπησης των πιέσεων που ασκούνται από τα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων. Το κύρος και η αναγνωρισιµότητα που διαθέτει στη διεθνή σκηνή τον καθιστούν αξιόπιστο συνοµιλητή των ευρωπαίων εταίρων, των παραγόντων του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείο και πολύ περισσότερο της ΕΚΤ.

Καθώς η ελληνική κρίση χρέους έχει πλέον κλιµακωθεί, το ίδιο συµβαίνει µε τα αιτήµατα αναδιάρθρωσης του δηµόσιου χρέους της χώρας µε σκοπό την υποστήριξη της βιωσιµότητας του χρέους, τη βελτίωση των προοπτικών µακροπρόθεσµης ανάπτυξης και τη µείωση του ηθικού κινδύνου (moral hazard). Ωστόσο, στην πραγµατικότητα, τα πιθανά οικονοµικά οφέλη της αναδιάρθρωσης του χρέους θα είναι πολύ µικρότερα από ό,τι συχνά προβλέπεται, ενώ η διαδικασία αυτή συνεπάγεται σηµαντικούς κινδύνους για την Ελλάδα και την ευρωζώνη.

Τα οφέλη της αναδιάρθρωσης του χρέους από µια χώρα της ζώνης του ευρώ εξαρτώνται από την κατανοµή του χρέους ανάµεσα στους πιστωτές και τη δυνατότητα που έχουν να απορροφήσουν απώλειες τέτοιου είδους χωρίς κρατική στήριξη. Ωστόσο υπάρχουν επίσης χρηµατοδοτικοί περιορισµοί και διασυνδέσεις που απορρέουν από τη λειτουργία της ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Ενωσης και την ενοποίηση των χρηµατοοικονοµικών αγορών και µπορούν να υποβαθµίσουν τα οφέλη και να δηµιουργήσουν συστηµικούς κινδύνους.

Στην περίπτωση της Ελλάδας στο τέλος Ιουλίου του 2011 η ονοµαστική αξία του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης ήταν 366 δισ. ευρώ. Σχεδόν το 30% ήταν σε ελληνικά χέρια, κυρίως στα χέρια τραπεζών, συνταξιοδοτικών ταµείων και ασφαλιστικών εταιρειών. Μια σηµαντική µείωση της ονοµαστικής αξίας του ελληνικού χρέους που κρατούν στα χέρια τους αυτά τα ιδρύµατα θα πρέπει να αντισταθµιστεί σε µεγάλο βαθµό από την οικονοµική στήριξη της κυβέρνησης. Επίσης, οι απώλειες για τα ελληνικά νοικοκυριά και για όσους, εκτός των οικονοµικών ιδρυµάτων, κατέχουν δηµόσιο χρέος θα πλήξουν την οικονοµική δραστηριότητα και τα φορολογικά έσοδα. Αλλο ένα µεγάλο µέρος του ελληνικού δηµόσιου χρέους βρίσκεται στα χέρια επίσηµων θεσµών. Στο τέλος Ιουλίου 2011 οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλοι επίσηµοι θεσµοί κατείχαν σχεδόν το ένα τρίτο του ελληνικού δηµόσιου χρέους. Για θεσµικούς, πολιτικούς και νοµικούς λόγους δεν µπορεί να υπάρξει αναδιάρθρωση του χρέους που θα οδηγήσει σε απώλειες για τους επίσηµους αυτούς θεσµούς. Εποµένως µόνο η αναδιάρθρωση του 40% περίπου του συνολικού δηµόσιου χρέους της Ελλάδας που βρίσκεται στα χέρια ξένων ιδιωτών επενδυτών θα µπορούσε να αποφέρει καθαρά οικονοµικά οφέλη. Ενα «κούρεµα» 50% θα µειώσει το συνολικό χρέος κατά περίπου 20%. Οι αρνητικές συνέπειες για την Ελλάδα µιας «σκληρής», µη εθελοντικής αναδιάρθρωσης του χρέους και µιας χρεοκοπίας (sovereign default) δεν περιορίζονται στο κόστος της επανακεφαλαιοποίησης των εγχώριων τραπεζών και της στήριξης των ασφαλιστικών ταµείων. Οι επιπτώσεις για την εµπιστοσύνη, για τη ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και την πραγµατική οικονοµία θα είναι πιθανόν σηµαντικές, παρ’ ότι είναι δύσκολο να προβλεφθούν και να ποσοτικοποιηθούν. Επιπτώσεις τέτοιου είδους θα υπονοµεύσουν και τη διαδικασία δηµοσιονοµικής σταθεροποίησης, ιδίως αν η αναδιάρθρωση του χρέους προκαλέσει πιστωτική κρίση. Η ΕΚΤ δεν θα δέχεται ως εγγυήσεις χρεόγραφα κρατών που έχουν υποβαθµιστεί σε καθεστώς χρεοκοπίας. Εποµένως, θα είναι απαραίτητο να παρασχεθεί «πιστωτική ενίσχυση» («credit enhancement») για να βελτιωθεί η ποιότητα των εγγυήσεων µε κόστος που θα επιβαρύνει τελικώς την ελληνική κυβέρνηση. Επιπλέον, αν υπάρξει µη εθελοντική αναδιάρθρωση του χρέους και χρεοκοπία µιας χώρας της ευρωζώνης, ο κίνδυνος µετάδοσης των οικονοµικών επιπτώσεων και διάχυσης των προβληµάτων σε τράπεζες ενδέχεται να είναι σηµαντικός και εκτεταµένος. Οι πρόσφατες απότοµες αυξήσεις των αποδόσεων για οµόλογα κρατών-µελών της ευρωζώνης στέλνουν δυνατά και καθαρά προειδοποιητικά σήµατα.

Αυτή τη στιγµή η πιο αποτελεσµατική και συνετή οδός είναι να εφαρµοσθεί η συµφωνία των ευρωπαίων ηγετών που επετεύχθη τον Ιούλιο και να ενισχυθεί κατάλληλα. Οι τράπεζες της Ευρώπης θα χρειαστεί οπωσδήποτε να επανακεφαλαιοποιηθούν. Αλλά θα ήταν επίσης απαραίτητο να αυξηθούν οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και να ενισχυθεί η ευελιξία του.

Η συµφωνία που επετεύχθη για τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα (PSI) στη χρηµατοδότηση του ελληνικού χρέους θα πρέπει επί της ουσίας να διατηρηθεί. Πιθανές τροποποιήσεις για τη βελτίωση της βιωσιµότητας του χρέους µε την ενθάρρυνση ενός µεγαλύτερου «κουρέµατος» στην προβλεπόµενη ανταλλαγή οµολόγων θα αποφέρουν πιθανώς ήπια ελάφρυνση του χρέους. Οι όποιες αλλαγές στο PSI δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τον εθελοντικό χαρακτήρα του και δεν πρέπει να οδηγήσουν σε πιστωτικό γεγονός (credit event). Σε περίπτωση χρεοκοπίας η ενίσχυση των τειχών προστασίας των τραπεζών και της δύναµης πυρός του EFSF θα πρέπει να είναι σηµαντικά µεγαλύτερη για να περιφρουρηθεί η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα.

∆εν υπάρχουν δωρεάν γεύµατα για τους οφειλέτες ούτε εύκολες λύσεις για τους πιστωτές. Μια µη εθελοντική αναδιάρθρωση του ελληνικού δηµόσιου χρέους είναι πιθανόν ότι θα οδηγήσει σε περιορισµένα (καθαρά) οικονοµικά οφέλη και θα συνεπάγεται σηµαντικούς κινδύνους που θα απειλήσουν σοβαρά τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και τις οικονοµικές επιδόσεις της ευρωζώνης στο σύνολό της. Αν γίνουν πραγµατικότητα αυτοί οι κίνδυνοι, θα οδηγήσουν τελικώς σε µεγαλύτερη επιβάρυνση για τους ευρωπαίους φορολογουµένους, θα έχουν ανεπιθύµητες επιπτώσεις για τη συνοχή και τη σταθερότητα της ευρωζώνης και θα υπονοµεύσουν την αξιοπιστία του ευρώ. Για όλους αυτούς τους λόγους ένα ολοκληρωµένο και πειστικό πακέτο πολιτικών το οποίο θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των αγορών όσο και των ευρωπαίων πολιτών είναι επειγόντως αναγκαίο για την επίλυση της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.


Πολιτική περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαπραγματεύσεις για «κούρεμα» χωρίς χρεοκοπία  
Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Λουκά Παπαδήμο 
Λ. Παπαδήμος:Η χρηματοδότηση των ελληνικών ελλειμμάτων, παρελθόν 
 
 
σχόλια (33)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
   
  O kathigitis k. Papadimos | 11/11/2011 13:56
  Πέραν των άπόψεών του κ. Παπαδήμου περί "κουρέματος" στις οποίες καλείται τώρα να εναντιωθεί (αφού θα πρέπει να εφαρμόσει τα της τελευταίας καταστροφικής συμφωνίας των Βρυξελλών*), θα πρέπει επίσης να επισημανθεί οτι ο κ. Παπαδήμος: (1 Δεν έχει σπουδές οικονομολόγου. Επί της ουσίας είναι φυσικός με μεταπτυχιακά στην Ηλεκτρονική Μηχανική. Έχει μονάχα ένα διδακτορικό στα οικονομικά. Όποιος ξέρει από σπουδές μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του και να συνυπολογίσει το γεγονός οτι είχε τις θέσεις εξουσίας που είχε βασιζόμενος στις πολιτικές του γνωριμίες στο εσωτερικό της Ελλάδας (πχ. Ανδρέας Παπανδρέου). (2) Είναι εδώ και 15 χρόνια καθηγητής στο παν. Αθηνών αλλά και τα 15 αυτά χρόνια τελεί υπό αναστολή. Δηλαδή δεν έχει προσφέρει και δεν έχει διδάξει στο εν λόγω πανεπιστήμιο, ούτε μία ημέρα. Παρόλα αυτά διατηρεί τη θέση αυτή, αντί να έχει ήδη παραιτηθεί από αυτή. ΥΣ. Η συμφωνία του Οκτωβρίου είναι 100%καταστροφική για την Ευρωζώνη και την Ελλάδα λένε και γράφουν την τελευταία εβδομάδα εκατοντάδες οικονομολόγοι σε συνέδριο για την κρίση της Ευρωζώνης στις ΗΠΑ!!!!
  stratos
  απάντηση76
  Απαντήσεις  2 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  Καταστροφη το κουρεμα για τα ελληνικα νοικοκυρια που κατεχουν δημοσιο χρεος προειδοποιει ο κ.Παπαδημος | 10/11/2011 13:55
  Τοσο εκδηλα και απροκαλυπτα Θελει να προστατεψει τις γλυκες τραπεζουλες και πεταει τοσο ακυρα και γελοια επιχειρηματα, δεν εξηγειται αλλιως.. Ειλικρινα τωρα, γνωριζει πολλα νοικοκυρια που εχουν στα χερια τους ελληνικα ομολογα, ο κ.Παπαδημος; Ναι, ο μεσος ελληνας, δεν εχει τι να κανει τα εκατομμυριακια απο την κερδοσκοπια στα αμοβαια κεφαλαια και στις συναλλαγματικες διαφορες και λεει, τι να κανω για να διαφοροποιησω το χαρτοφυλακιο μου και να ελαχιστοποιησω τον κινδυνο μεσω διαφοροποιησης, ας αγορασω και μερικα ομολογα... Αυτος ο ανθρωπος που μαλλον εχει ξεχασει τι σημαινει νοικοκυριο και πιθανον και τι σημαινει απλος ανθρωπος, μισθωτος, χαμηλοσυνταξιουχος και νομιζει οτι ειμαστε ολοι επενδυτες με αξιοσεβαστο κεφαλαιο ο καθενας, ετοιμοι να κερδοσκοπησουμε και να εκμεταλλευτουμε, θα γινει πρωθυπουργος...! Ευγε, Ελληνα, ειχες, εχεις και θα εχεις τους ηγετες που σου αξιζουν!
  Μακροοικονομος ανθρωπιστης
  απάντηση1448
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  ποιον θελουμε να διαπραγματει! | 09/11/2011 21:03
  γρρρττ
  Ανώνυμος / η
  απάντηση210
   
   
  Όλες τις προβλέψεις τις είχε κάνει η ΤτΕ | 25/10/2011 01:35
  Όλες τις προβλέψεις τις είχε κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος και όλες τις προειδοποιήσεις τις είχε δώσει και ανακοινώσει έγκαιρα και δημόσια (από το 1982 κιόλας και ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ), αλλά κανείς δεν άκουγε, ούτε τύπος ούτε κόμματα ούτε κυβερνήσεις! Αντίθετα κατηγορούσαν την ΤτΕ ότι είναι ...νεοφιλελεύθερη! Τα νέα κι οι προβλέψεις δεν ήταν "καλά", δεν "χάιδευαν τα αυτιά" (που λέει κι ο Σαββόπουλος) κι ήταν καλύτερα να μην ακούγονται καθόλου.
  Αναγνώστης
  απάντηση534
   
   
  οι προβλέψεις σας, εκφράζουν σοβαρά υψηλή αναξιοπιστία | 24/10/2011 20:57
  Μάλιστα κ. Παπαδήμα! Τώρα ψάχνουμε να βρούμε την καλύτερη λύση μέσα από τις χειρότερες. Με επιστημονική ανάλυση. Αλλά όλα αυτά θα ήταν τελείως περιττά, αν τότε, όταν βλέπατε την εκτίναξη του χρέους κάνατε τις ίδιες επιστημονικές αναλύσεις/προβλέψεις, έτσι ώστε η χώρα να είχε διασωθεί από την "κατάρα" που κατατρέχεται σήμερα. Σήμερα οι προβλέψεις σας, εκφράζουν σοβαρά υψηλή αναξιοπιστία.
  Ι. Μποφιλ
  απάντηση2111
   
   
  λΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ | 24/10/2011 13:49
  ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
  leg
  απάντηση597
   
   
  Πίσω από τους κινδύνους για την αγορά υπάρχουν και άνθρωποι | 24/10/2011 11:40
  Ας αντιληφθούν εκεί στα κέντρα αποφάσεων της Ευωζώνης ότι πίσω από τους πιθανούς συστημικούς κινδύνους για τις χρηματοοικονομικές αγορές, υπάρχουν και άνθρωποι και μια κοινωνία με κανόνες που δεν μπορούν ν' ανατραπούν μέσα σε λίγους μήνες. Η σημερινή κυβέρνηση και η ελληνική κοινωνία έχει προσπαθήσει πολύ σε σχέση με τις απαιτήσεις της Τρόικα. Ας πάρει επιτέλους η ηγεσία της Ευρωζώνης τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να οδηγηθεί αυτή η κρίση σε μια διέξοδο!
  anagnostis
  απάντηση1227
   
   
   
  Δεν γνωρίζω το θέμα, αλλά έχω μια απορία | 24/10/2011 10:29
  Από όσα διάβασα, φαίνεται οτι ο κ. Παπαδήμας γνωρίζει το θέμα και τους κινδύνους. Αλλά επαναλαμβάνει κάτι που το έχω διαβάσει και αλλού, και που μου κάνει εντύπωση. Οτι το ποσοστό του χρέους μας που κατέχει η ΕΚΤ δεν μπορεί να περικοπεί σε περίπτωση "κουρέματος". Αυτό μου φαίνεται παράξενο, γιατί η ΕΚΤ δεν αγόρασε απευθείας ομόλογα από την Ελλάδα, οπότε θα τα είχε αγοράσει στην ονομαστική τους αξία, αλλά από την δευτερογενή αγορά με έκπτωση ως και 30% ή και παραπάνω. Αυτά τα ομόλογα θεωρώ πως η Ελλάδα θα έπρεπε να μπορεί να τα επαναγοράσει στην μειωμένη τιμή που πλήρωσε η ΕΚΤ για να τα αποκτήσει, ωστε να μην κερδοσκοπήσει η ΕΚΤ σε βάρος μας. Περιμένω κάποια απάντηση από ειδήμονες...
  Αλέξανδρος Αθ.
  απάντηση1642
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Σωστος για το υποχρεωτικο κουρεμα | 23/10/2011 19:12
  παρα το οτι ειμαστε ασχετοι καταλαβαινουμε οτι ο Παπαδήμος δεν ειναι εναντιον του μεγαλύτερου κουρεματος αλλά εναντιον του υποχρεωτικού σε αντιθεση του τιτλου του άρθρουσας . Σε αυτο έχει δίκαιο. Ομως φαινεται οτι πραγματι δεν ειναι πλεον διαχειρίσιμο και κάθε μερα που περνα και οσες μεγαλύτερες αβεβαιοτητες δημιουργουνται στην αποτελεσματικότητα των μετρων τοσο μεγαλύτερα κουρεματα απαιτούνται .Παντως μου κάνει εντύπωση πως οι περισσότεροι σχολιαστες θελουν να αγνοο΄θν τις επιπτώσεις στα ταμεια και τους καταθετες αν δεν βοηθ'ησουν οι άλλοι ευρωπαίοι .... και οι Σλοβάκοι πουθ μας ξεφτίλησαν!
  vagelis
  απάντηση531
   
   
   
  αίσχος αίσχος | 23/10/2011 18:28
  ούτε μία κουβέντα για το χειμαζόμενο ελληνικό λαό. οι τύποι προσπαθούν όλοι μαζί να βρουν λύση για το ποιός (ει δυνατόν όλοι τους) θα χάσει όσο το δυνατόν λιγότερα λεφτά. Μιλάμε για ύβρη όχι αστεία πράγματα. Κόβουν τις πενταροδεκάρες του μεροκαματιάρη και τα ποταπά βδελύγματα ανησυχούν αν π.χ. από τα 100 δις θα χάσουν τα 25!!!! Αυτό συνιστά ύβρη και εύχομαι η νέμεσις να είναι αμείλικτη και να τους σαρώσει εξαφανίζοντάς τους από προσώπου γης
  φθονερόν θείο
  απάντηση11953
  Απαντήσεις  2 | Εμφάνιση όλων
   
   
  O Παπαδήμος καλά κάνει. | 23/10/2011 14:58
  Ο κ. Παπαδήμος εκπροσωπεί τα συμφέροντα των τραπεζιτών και καλά κάνει. Αυτοί ήταν οι εργοδότες του για πολλά χρόνια εξάλλου. Το θέμα είναι, υπάρχει κανείς να εκπροσωπήσει "αξιόπιστα" και "με κύρος" και τα συμφέροντα των Ελλήνων? Επειδή ξέρετε, τα μεν και τα δε δεν ταυτίζονται πάντα....
  TN
  απάντηση10127
   
   
   
  ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΧΕΙ ΠΕΙ ΑΥΤΑ ΠΡΩΤΑ; | 23/10/2011 13:48
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΗΣ....Ο ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑ
  Ανώνυμος / η
  απάντηση5426
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  He is right | 23/10/2011 12:18
  The haircuts are a German inspired nonsense. Instead of looking for private handouts the task for Merkel is to provide a solution assuming zero private participation. If PSI happens then it's a bonus.
  Dean Plassaras
  απάντηση10548
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Τόσο απροκάλυπτα πια... | 23/10/2011 11:52
  ... βάζει αυτός ο κύριος το συμφέρον των μετόχων των τραπεζών πάνω από το συμφέρον των συμπατριωτών του;
  Vas
  απάντηση5623
   
   
   
  AFYPNYSH | 23/10/2011 10:07
  Δεν θελουμε δοσεις για νεα δανεια τα οποια θα πληρωνουμε για χρονια ενω εμεις και τα παιδια μας δεν θα βρισκουμε δουλεια ουτε με το τουφεκι.Θελουμε τωρα Ατακτη και Ανεξελεκτη Χρεωκοπια λογω παραβιασης του αρθρου περι αλληλεγγυης στην Ευρωπη ωστε το οικονομικο μοντελο παγκοσμιως με το ντομινο, να καταρευσει και να αντικατασταθει με ενα αλλο που δεν εχει σαν πρωταρχικο στοχο το κερδος αλλα την υγεια του ανθρωπου και του οικοσυστηματος.Ας ρωτησουν καποιον 3ετη φοιτητη της Νομικης ειναι η οχι παραβιαση της συνθηκης περι οικονομικης αλληλεγγυης στην Ευρωπη αυτο που γινετε τωρα?Ενα εκ. ανεργοι και αλλοι τοσοι στη πεινα και μια χωρα στην υφεση και δανεια με υπερογκα επιτοκια για να ξεπληρωσουμε παλια δανεια με τα οποια πλουτιζουν πουλωντας τα προιοντα τους, δεν ειναι αλληλεγγυη.Προτεινω 1 Καταγγελια στο Δ.Δ.Χαγης περι παραβιασης ορων διεθνους συμφωνιας (ολης της Ευρωπης και οχι μονο ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ_ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ οπως προτεινε ο Ντελορ) 2Δημευση και κρατικοποιηση των περουσιων ολων των Ευρωπαικων επιχειρησεων στην Ελλαδα 3Προσδεση με Ρωσια και ΚΙνα για αμυνα και πιστωσεις . 4 διμερεις συνφωνιες με κρατη εκτος ΕΕ 5 Καθαρη αναπτυξη με Αποαναπτυξη ,Αξιοκρατια και Δικαιοσυνη
  AFYPNYSH
  απάντηση7547
  Απαντήσεις  6 | Εμφάνιση όλων
   
-