• Αναζήτηση
 • ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων ύψους 875 εκατ. ευρώ

  Σε έκδοση εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων με στόχο την άντληση ποσού 875 εκατ. ευρώ θ

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Σε έκδοση εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων με στόχο την άντληση ποσού 875 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει το ελληνικό δημόσιο την επόμενη Τετάρτη.

  Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 θα διενεργηθεί δημοπρασία σε άϋλη μορφή λήξεως 4 Μαΐου 2018.

  Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

  Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην
  Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

  Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

  Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

  Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

  Διάθεση και σε φυσικά πρόσωπα

  Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους οι οποίοι θα αποκτηθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

  Περίοδος εγγραφών: Από Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 έως και Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017.

  2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ.

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk