Αυστηρά πρόστιμα για την μη έκδοση αποδείξεων επιφέρει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών εν μέσω θέρους προκειμένου να προλάβει την τουριστική περίοδο. Μάλιστα τα πρόστιμα θα τεθούν σε άμεση εφαρμογή από τις 25 Ιουλίου 2016 για να μην χαθεί καθόλου χρόνος για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που όταν διαπιστώνουν μη έκδοση αποδείξεων ή έκδοση με ανακριβή στοιχεία θα επιβάλλουν πρόστιμο 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο.

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο από 250 ευρώ για τις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 500 ευρώ για τις περιπτώσεις που είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού συστήματος.

Μάλιστα, στην περίπτωση εκ νέου διάπραξης της παράβασης εντός πενταετίας, επιβάλλεται πρόστιμο 100% επί του φόρου που θα προέκυπτε από την μη εκδοθείσα απόδειξη που δεν θα είναι κατώτερο των 500 ευρώ και 1.000 ευρώ αντιστοίχως.

Για κάθε επόμενη παράβαση εντός πενταετίας το πρόστιμο θα ανεβαίνει στο 200% επί του φόρου που θα προέκυπτε και δεν θα είναι κατώτερο από 1.000 ευρώ κα 2.000 αντιστοίχως.