Στα στεγαστικά δάνεια πραγματοποιήθηκαν 10 αλλαγές γύρω από τα δικαιώματα της τράπεζας και του δανειολήπτη για αλλαγές επιτοκίων ή τις πηγές άντλησης πληροφοριών για επιτόκια αναφοράς, κρίθηκε όμως αναγκαία η αναδιατύπωση ορισμένων όρων, έτσι ώστε να γίνει προσαρμογή στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Επιπλέον, στους ειδικούς όρους των συμβάσεων δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη διασάφηση του τρόπου προσδιορισμού του επιτοκίου και του τρόπου διακύμανσης και μεταβολών του. Με τον τρόπο αυτόν περιορίζονται οι αυξήσεις των κυμαινόμενων επιτοκίων στο ύψος της μεταβολής των επιτοκίων αναφοράς (Εuribor) με τα οποία είναι συνδεδεμένα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει βάσει νόμου η δυνατότητα διαμόρφωσης του σχετικού πλαφόν στο διπλάσιο. Τέλος, στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις έγιναν τέσσερις βασικές τροποποιήσεις υπέρ των πελατών, κυρίως στον τρόπο μεταβολής των επιτοκίων, του υπολογισμού ποινής προεξόφλησης σε σταθερά επιτόκια, καθώς και του τρόπου και χρόνου επιβολής τόκων υπερημερίας σε έξοδα και ασφάλιστρα.