Σε περίπτωση που εργοδότης απολύσει μισθωτό (υπάλληλο ή εργάτη) ύστερα από συμπλήρωση δύο μηνών εργασίας στην επιχείρησή του, υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση (Ν. 2112/1920 και ΒΔ 16/18.7.1920). Η αποζημίωση υπολογίζεται επί των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα με συνθήκες πλήρους απασχόλησης πλέον 1/6.