από metereologos.gr
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018
 
 

Προκήρυξη 994 θέσεων ελεγκτών στο κυνήγι φοροδιαφυγής

Στόχος η ενίσχυση των εισπράξεων από τους οφειλέτες
Προκήρυξη 994 θέσεων ελεγκτών στο κυνήγι φοροδιαφυγής
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 


Στην κάλυψη 994 θέσεων ελεγκτών που θα επιφορτιστούν με την βεβαίωση και αναγκαστική είσπραξη οφειλών και προστίμων προκειμένου να αυξηθούν τα Δημόσια έσοδα προχωρά το υπουργείο Οικονομικών λίγες μέρες μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του προϋπολογισμού που εμφανίζει «μαύρη τρύπα» 3,3 δισ. ευρώ.

Με προκήρυξη - πρόσκληση που υπογράφει ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλος, καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν αιτήσεις και διικαιολογητικά για την επιλογή Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους στις εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα του Νομού Αττικής πλην του ΣΔΟΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ενώ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι που:
α) έχουν τιμωρηθεί ή έχει ασκηθεί και εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη, για οποιοδήποτε παράπτωμα ή ποινική δίωξη (παρ. 5 άρθρου 4 ν. 3943/2011) ή
β) συμπληρώνουν το όριο ηλικίας ή το χρόνο υπηρεσίας για συνταξιοδότηση μέσα στην επόμενη τριετία από την ημερομηνία επιλογής.
Ποσοστό 25% επί των προκηρυσσομένων θέσεων θα καλυφθεί από υπαλλήλους με εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα. Ως προηγούμενη εμπειρία νοείται η άσκηση ελεγκτικών καθηκόντων για διάστημα που υπερβαίνει συνολικά τα 3 έτη. Η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται:
α) από την ή τις πράξεις τοποθέτησης του υπαλλήλου σε θέση άσκησης ελεγκτικών καθηκόντων για χρονικό διάστημα συνολικά τουλάχιστον 3 ετών. Συνολική εμπειρία στον έλεγχο μικρότερη 3 ετών δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. ή ΤΕΚ ή ΠΕΚ, ή ΕΘΕΚ ή ΔΕΚ και Προϊσταμένου Τμήματος Ελέγχου Δ.Ο.Υ ή Εποπτείας Ελεγκτικού Κέντρου ή διωκτικής Υπηρεσίας του ΣΔΟΕ, καθώς και Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης
Ελέγχου Δ.Ο.Υ. ή Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης του ΔΕΚ Αθηνών ή Υποδιευθυντή του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης ή Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης ΠΕΚ ή ΕΘΕΚ υπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων ελεγκτή, κατά τα ανωτέρω και
β) από κατάσταση που συνυποβάλλεται με την αίτηση στην οποία αναγράφονται τουλάχιστον 5 διενεργηθέντες φορολογικοί έλεγχοι για κάθε έτος επικαλούμενης εμπειρίας σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας. Στην κατάσταση αναφέρεται η ελεγχθείσα επιχείρηση, το έτος διενέργειας του ελέγχου και η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Για την κατάταξη των υποψηφίων με εμπειρία, τη μοριοδότησή τους και την επιλογή θα συνταχθεί χωριστός πίνακας.
Η εξέταση των αιτήσεων και η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 4 ν. 3943/2011.
Η Ειδική Επιτροπή θα διενεργήσει ειδική γραπτή εξέταση για τη διαπίστωση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που απαιτούνται για τις θέσεις των Ελεγκτών, καθώς και της ευχέρειας εφαρμογής αυτών, με το σύστημα των πολλαπλών απαντήσεων για τρεις, τουλάχιστον, ερωτήσεις σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, και συγκεκριμένα: α) φορολογικά αντικείμενα, β) λογιστική και γενικές αρχές Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, γ) γενικές αρχές διοικητικού δικαίου και δ) Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Οι ερωτήσεις αυτές θα αφορούν σε συνήθεις περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται στους φορολογικούς ελέγχους και στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Επιτυχής εξέταση στις ανωτέρω ερωτήσεις θεωρείται η συγκέντρωση 100 μορίων. Εάν ο υποψήφιος δε συγκεντρώσει την ανωτέρω βαθμολογία στη γραπτή εξέταση, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής.
Οι επιτυχόντες στη γραπτή δοκιμασία, θα υποβληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την Ειδική Επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα και την ουσιαστική, εν γένει, ικανότητα αυτών για την επιτυχή άσκηση των ειδικών καθηκόντων της θέσης (όπως, κύρος, οξυδέρκεια, ευφυΐα, υπηρεσιακός ζήλος κλπ.).
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν, με νεότερη απόφαση, στο άμεσο χρονικό διάστημα για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας, καθώς και τον τόπο και το χρόνο της συνέντευξης τους από την Ειδική Επιτροπή.

Για την επιλογή των ελεγκτών θα αξιολογηθούν, όπως αναλυτικά ορίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα τα κριτήρια αξιολόγησης και τα αντίστοιχα μόρια:
α) Η ειδική γραπτή δοκιμασία σε Φορολογικά αντικείμενα, Γενικές Αρχές Διοικητικού Δικαίου, Λογιστική και Γενικές Αρχές Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, Ελεγκτική και Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω.
β) Η κατοχή τίτλου σπουδών συναφούς με το αντικείμενο του ελέγχου και της είσπραξης, καθώς και η κατοχή μη συναφούς τίτλου σπουδών με το αντικείμενο, που αξιολογείται με συντελεστή μειωμένο κατά 50%. Συναφείς τίτλοι σπουδών Α.Ε.Ι. ή ΤΕ.Ι. θεωρούνται οι προερχόμενοι από τμήματα οικονομικών και νομικών σχολών (ημεδαπών ή αλλοδαπών ισότιμων αναγνωρισμένων στην ημεδαπή).
γ) Η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος συναφούς με το αντικείμενο.
δ) Η άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και μίας (1) δεύτερης ξένης γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο Π.%. 50/2001 (Α' 39), όπως ισχύει.
ε) Η αποδεδειγμένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων μηχανογραφικών εφαρμογών, που χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται στο Υπουργείο Οικονομικών ή είναι χρήσιμα για την άσκηση του έργου των Ελεγκτών, που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό πληροφορικής ή γνώσης Η/Υ που έχει εκδοθεί από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), καθώς και η επιμόρφωση μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης ή άλλης δημόσιας σχολής, ελεγκτικού περιεχομένου, ολικά ή μερικά, διάρκειας τουλάχιστον τριών εβδομάδων, τα οποία θα πιστοποιούνται από σχετική βεβαίωση των προαναφερθεισών σχολών, από την οποία θα προκύπτει η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών.
στ) Η είσοδος στον κλάδο του Υπουργείου Οικονομικών του υποψηφίου, είτε μέσω ειδικού διαγωνισμού, είτε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2190/1994.
ζ)Η προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού.
Προκειμένου για υπαλλήλους με προηγούμενη εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα, ή αναγκαστικής είσπραξης, αξιολογείται η αποδεδειγμένη εμπειρία στην άσκηση καθηκόντων ελεγκτή, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Τα σχετικά δικαιολογητικά συνυποβάλλονται με την αίτηση υποψηφιότητας.Οικονομία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (2)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  Pothen esxes! | 15/12/2011 22:37
  Meta to 4-4-2, tha syneistousa kai ena ypoxreotiko kai prokatavoliko "pothen Esxes" gia olous pou prosdokoun kai epithymoun Dhmosio tomea, oudenos ekseroumenou. Apo ypopsifeio voulefti mexri kai ton teleftaio ypallilo. Etsi gia na exoume epi telous ena base line gia mellontikous elenxous.
  VK
  απάντηση40
   
   
  Να βαλουμε επι τελους ψηλα τον πηχυ..... | 15/12/2011 21:55
  Πολυ απλα θελω να επισημανω οτι η δημιουργια μιας Task Force απο 995 ειδικα εκπαιδευμενων υπαλληλων του φοροεισπρακτικου μηχανισμου ειναι μια πολλη καλη κινηση του Υπ.Οικονομικων αλλα.. :ολη η προσπαθεια πρεπει να συντονισθει απο αντιστοιχα υψηλου επιπεδου Managers που θα βαλουν στοχους,θα εμπνευσουν οραμα και πιστη στους ελεγκτεςκαι θα εφαρμοσουν το follow up και το feedback σε ολες τις δρασεις τους.Δεν ειναι θεωριες αυτα...Ειναι απαιτηση για να εχουμε επιτελους αποτελεσματα.. Οχι καθυστερησεις και χρονοτριβες...Υπαρχει μεγαλη αναγκη να αρχισουμε να βλεπουμε ενα κρατος που θα εμπνεει την κοινωνια.Να βαλουμε και στην Ελλαδα επι τελους ψηλα τον πηχυ...
  Χρ.Δ
  απάντηση40
   
-