Αλλάζει η δημογραφική σύνθεση των ΗΠΑ : Λιγότεροι οι λευκοί για πρώτη φορά

Οι λευκοί για πρώτη φορά είναι λιγότερο από τον μισό πληθυσμό στους κάτω των 15 ετών (49,9%), ενώ στο σύνολο της χώρας αποτελούν το 60,4%