• Αναζήτηση
 • Τι είναι ο χαρισματικός ηγέτης;

  Ï Ðñùèõðïõñãüò, ÁëÝîçò Ôóßðñáò, êáôá ôçí åðßóêåøÞ ôïõ óôï Åèíéêü ÊÝíôñï ¸ñåõíáò Öõóéêþí Åðéóôçìþí "Äçìüêñéôïò" êáé ôï Ôå÷íïëïãéêü ÐÜñêï "Ëåýêéððïò" ðïõ âñßóêåôáé óôï campus ôïõ Äçìüêñéôïõ, ôçí Ôñßôç 19 Ìáñôßïõ 2019. Óôï ðëáßóéï ôçò åðßóêåøçò, ï Ðñùèõðïõñãüò áðçýèõíå ÷áéñåôéóìü óôçí åêäÞëùóç ìå èÝìá "Ôï ìÝëëïí åßíáé åäþ: Áðü ôï brain drain óôï brain gain" êáé óôç óõíÝ÷åéá èá Ý÷åé áíïé÷ôÞ óõæÞôçóç ìå íÝïõò åñåõíçôÝò êáé åðéóôÞìïíåò. (EUROKINISSI/ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ)
   Έντυπη Έκδοση Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου του tovima.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

  Αν είστε συνδρομητής μπορείτε να συνδεθείτε από εδώ:
  Σύνδεση μέλους
  Αν θέλετε να γίνετε συνδρομητής μπορείτε να αποκτήσετε τη συνδρομή σας εδώ: Εγγραφή μέλους
  Νέες Εποχές
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Η άνοιξη στους Δολομίτες… Το δαχτυλίδι με το ογκώδες ροζ διαμάντι του Martin Katz έστελνε χιλιάδες εκθαμβωτικές αντανακλάσεις μέσα από την ειδική, υπερσύγχρονη... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk