• Αναζήτηση
 • Πόλεμος πάνω στις ζημιές της ΔΕΗ

  Οπως και αν διαβαστεί ο ισολογισμός, αναδεικνύει την κρίσιμη οικονομική κατάσταση του μεγαλύτερου επιχειρηματικού ομίλου της χώρας

  Συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ κυβέρνησης – ΔΕΗ και ΝΔ για την οικονομική κατάσταση του μεγαλύτερου επιχειρηματικού ομίλου της χώρας και τον τρόπο παρουσίασης των βασικών μεγεθών για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

  Η σκληρή αυτή αντιπαράθεση και πρωτίστως η ζημιογόνος πορεία της εισηγμένης, με όποιον τρόπο κι αν διαβάσει κανείς τον ισολογισμό της, είχαν σαν αποτέλεσμα την πτώση κατά 9% της αξίας της μετοχής σε διάστημα μόλις 10 ημερών.

  Συγκεκριμένα στις 25 Σεπτεμβρίου, οπότε και ανακοινώθηκαν οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, η μετοχή είχε κλείσει στο Χρηματιστήριο στο 1,41 ευρώ και την περασμένη Πέμπτη έπεσε στο 1,28 ευρώ.

  Αν βέβαια θέλει να δει κανείς σε μεγαλύτερο βάθος την πορεία της εταιρείας, αρκεί να αντιπαραβάλει τα μεγέθη της αξίας της κεφαλαιοποίησης. Τον Ιανουάριο του 2015 ήταν πάνω από το 1,350 δισ. ευρώ και τώρα έχει πέσει στα 290 εκατ. ευρώ περίπου.

  Τα αποτελέσματα

  Σε ό,τι αφορά τα καθαρά αποτελέσματα, όπως και να τα δει κάποιος, ο όμιλος είναι ζημιογόνος. Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο ισολογισμό της ΔΕΗ, ο όμιλος το πρώτο εξάμηνο του έτους, μαζί με τις διακοπτόμενες δραστηριότητες (δηλαδή τον ΑΔΜΗΕ και το κέρδος από την πώλησή του, τους πωλούμενους λιγνιτικούς σταθμούς Μελίτης και Μεγαλόπολης και την απομείωση της αξίας τους και την επίπτωση από πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού), εμφάνισε πολύ υψηλότερες ζημιές μετά από φόρους ύψους 516,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 13,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Να σημειωθεί δε ότι οι προαναφερόμενες επιπτώσεις είναι εφάπαξ.
  Αλλά και αν ο ισολογισμός διαβαστεί με βάση τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου και συνυπολογίζοντας μόνο την εφάπαξ επίπτωση της πρόβλεψης των αποζημιώσεων του προσωπικού, πάλι στο εξάμηνο του έτους εμφανίζονται αυξημένες ζημιές 183,8 εκατ. ευρώ έναντι 41,4 εκατ. ευρώ. Πέραν όμως αυτών των στοιχείων, πάλι οι ίδιες οι εξαμηνιαίες καταστάσεις της εισηγμένης αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

  Η έκθεση επισκόπησης

  Πιο συγκεκριμένα, στη σελίδα 68 και στο κεφάλαιο της έκθεσης επισκόπησης των ορκωτών λογιστών επισημαίνεται: «Την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2018, ο όμιλος και η εταιρεία κατέγραψαν ζημίες, ενώ παράλληλα την 30 Ιουνίου 2018 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου και της μητρικής εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο του βραχυπρόθεσμου ενεργητικού κατά το ποσό των περίπου 1,335 δισ. ευρώ και 1,583 δισ. ευρώ, αντίστοιχα. Τα ανωτέρω συνιστούν κίνδυνο ως προς τη δυνατότητα του ομίλου και της εταιρείας να συνεχίσουν ομαλά τη λειτουργία τους» τονίζεται και αμέσως μετά περιγράφονται οι ενέργειες που έκανε η διοίκηση. Αυτές είναι η σύναψη δύο ομολογιακών δανείων ύψους 1,260 δισ. ευρώ με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών. Το πρώτο, 1,085 δισ. ευρώ, λήγει το 2023 και το δεύτερο, 175 εκατ. ευρώ, το 2021. Επίσης η ΔΕΗ συμφώνησε και για την παροχή νέας γραμμής χρηματοδότησης 200 εκατ. ευρώ, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή ομολόγου λήξεως την 1η Μαΐου 2019.

  Αλλο ένα ενδεικτικό στοιχείο της κρισιμότητας της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας είναι και αυτό που επίσης συμπεριλαμβάνεται στις ενέργειες της διοίκησης: «Στο υπογεγραμμένο term-sheet των δύο ομολογιακών δανείων προβλέπεται επίσης ότι το 70% των προσόδων από την πώληση των δύο λιγνιτικών θυγατρικών (Μελίτη και Μεγαλόπολη) θα κατευθυνθούν στην αποπληρωμή των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων». Με τον τρόπο αυτόν αναδεικνύεται εμμέσως πλην σαφώς, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, και η ανησυχία των τραπεζών ως προς τη δυνατότητα της ΔΕΗ να εκπληρώσει τις δανειακές υποχρεώσεις της. Ή, με πιο απλά λόγια, για να διασφαλίσουν μέρος της αποπληρωμής των δανείων δέσμευσαν το 70% των εσόδων πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της Μελίτης και της Μεγαλόπολης.

  Οι υποχρεώσεις

  Παρά την επισήμανση της σελίδας 68 από τους ορκωτούς λογιστές «η διοίκηση του ομίλου και της εταιρείας θεωρεί ότι δεν υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα αναφορικά με τη συνέχιση της δραστηριότητάς της», λόγω των προαναφερόμενων ενεργειών που έχει λάβει. Υπενθυμίζεται ότι αυτές αποσκοπούν στο γεγονός της μείωσης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έναντι του βραχυπρόθεσμου ενεργητικού (απαιτήσεις, αποθέματα κ.λπ. που μπορούν άμεσα να ρευστοποιηθούν). Σύμφωνα με τον ισολογισμό οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του έτους είναι 4,7 δισ. ευρώ, όταν το βραχυπρόθεσμο ενεργητικό ανέρχεται σε 3,2 δισ. ευρώ. Τα αντίστοιχα μεγέθη της εταιρείας είναι 4,3 δισ. ευρώ και 2,58 δισ. ευρώ.

  Δηλαδή η ΔΕΗ δεν μπορεί να καλύψει τις άμεσες υποχρεώσεις της ακόμα κι αν πουλήσει ό,τι μπορεί για να αποκτήσει άμεσα ρευστό. Η διοίκηση της εταιρείας επίσης προσδοκά βελτιωμένες ταμειακές ροές για το 2019 και για τα επόμενα έτη αλλά και επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤDΑ), τα οποία εμφανίζουν αυξητική τάση: «Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε παραδοχές και υποθέσεις εκ μέρους της διοίκησης της εταιρείας αναφορικά με τη βελτίωση της εισπραξιμότητας των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών της από πελάτες (η μητρική εταιρεία έχει ήδη αναθέσει σε τρίτους τη διαχείριση σημαντικού χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων και ήδη μετά τους πρώτους μήνες του έργου σημειώνεται σημαντική αύξηση της εισπραξιμότητας) καθώς και σε δράσεις βελτίωσης της κοστολογικής της βάσης». Ετσι, οι ορκωτοί λογιστές καταλήγουν στο συμπέρασμα, επικαλούμενοι πάντα τη διοίκηση του ομίλου, ότι «η διοίκηση του ομίλου θεωρεί ότι δεν υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα αναφορικά με τη συνέχιση της δραστηριότητάς της».

   

  Η ανάγνωση και η «διαστρέβλωση» των αποτελεσμάτων

   

  Ο πόλεμος μεταξύ κυβέρνησης και ΝΔ ξεκίνησε με τη δημόσια ανακοίνωση του βουλευτή και τομεάρχη Ενέργειας Κώστα Σκρέκα πως η ΔΕΗ στις οικονομικές της καταστάσεις μιλάει για «λάθος» ως προς τον υπολογισμό των μεγεθών που αφορούν τον αναβαλλόμενο φόρο για το μειωμένο ρεύμα που δίνει στους συνταξιούχους της, καθώς και για το ποσό της διατεθείσας και μη τιμολογηθείσας ενέργειας. Ο ίδιος ζήτησε απάντηση για το ότι «πέρυσι η διοίκηση της ΔΕΗ ενημέρωσε επίσημα το επενδυτικό κοινό ότι το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 είχε κέρδη προ φόρων 31 εκατ. ευρώ, ενώ φέτος δηλώνει ότι έγινε “λάθος” και ανακοινώνει ζημιές προ φόρων για το ίδιο διάστημα 249,5 εκατ. ευρώ».

  Η ΔΕΗ απάντησε πως οι επενδυτές για την αναπροσαρμογή αυτών των μεγεθών ήταν ενήμεροι από την ετήσια έκθεση του 2017 και υπολογίζει την επίπτωσή τους στα αποτελέσματα μετά φόρων του πρώτου εξαμήνου του 2017, σε μείωση κατά 27,6 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία επίσης μίλησε για διαστρέβλωση, σημειώνοντας ότι η σύγκριση των μεγεθών έγινε με βάση τα αποτελέσματα των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων της.

  Παρέμβαση υπήρξε και από τον υπουργό Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη, ο οποίος με δηλώσεις του κατηγόρησε τη ΝΔ για «λογιστικές αλχημείες και λαθροχειρίες στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων». Ο πόλεμος των ανακοινώσεων συνεχίστηκε με νεότερη ανακοίνωση της ΔΕΗ, η οποία προειδοποιεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη και χρήση κάθε νόμιμου μέσου, καθώς διαπιστώνει πως «ορισμένοι κύκλοι συντηρούν το ανύπαρκτο θέμα με τα δημοσιευθέντα αποτελέσματα του εξαμήνου του 2018 και το ταυτίζουν με παράνομες πρακτικές που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας». Τέλος, ο Κώστας Σκρέκας επανήλθε τονίζοντας ότι «οι υπεύθυνοι για την κατάντια της ΔΕΗ θα λογοδοτήσουν».

  Οικονομία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Χρυσές διαδρομές στη Βηρυτό Οι ολόχρυσες, κεντημένες με περίτεχνα αστέρια κορδέλες στροβιλίζονται γύρω από το private jet. Το μεγάλο σιδερένιο πουλί με τις... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk